ΟΣΔΕΛ


- Δημοσιεύτηκαν οι προτάσεις του διαμεσολαβητή για εύλογη αμοιβή


Στις 31/01/2013 έδωσε στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική χρήση ο Πορτογάλος πρώην επίτροπος, António Vitorino, ο οποίος είχε οριστεί ως διαμεσολαβητής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συνοπτικά (το πλήρες κείμενο αριθμεί 28 σελίδες) προτείνει:

 

Ι) Με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών επιχειρηματικών μοντέλων στην ενιαία ψηφιακή αγορά, τα οποία θα βασίζονται σε συμβάσεις αδειοδότησης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και δικαιούχων, προτείνω:

 • Να αποσαφηνιστεί το γεγονός ότι τα αντίγραφα που παράγονται από τους τελικούς χρήστες για ιδιωτικούς σκοπούς στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας που έχει αδειοδοτηθεί από τους δικαιούχους, δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη, η οποία θα απαιτούσε επιπρόσθετη αμοιβή με τη μορφή τελών για την ιδιωτική αναπαραγωγή.

ΙΙ) Με στόχο την απλούστευση τόσο της λειτουργίας των συστημάτων τελών για ιδιωτική αναπαραγωγή όσο και τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά, προτείνω:

 • Τα τέλη για την ιδιωτική αναπαραγωγή να συλλέγονται κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ο τελικός καταναλωτής.
 • Η ευθύνη για την πληρωμή των τελών για την ιδιωτική αναπαραγωγή να μετακυλύεται από την πλευρά των κατασκευαστών/εισαγωγέων προς την πλευρά των πωλητών λιανικής παράλληλα με την απλοποίηση του συστήματος τελών για την ιδιωτική αναπαραγωγή και την υποχρέωση των κατασκευαστών και των εισαγωγέων να ενημερώνουν τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τις συναλλαγές αγαθών που υπόκεινται σε τέλη για ιδιωτική αναπαραγωγή.
  • Ή εναλλακτικά θα πρέπει να καθιερωθούν ξεκάθαρα και εκ των προτέρων προβλέψιμα σχήματα απαλλαγής (από την υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής).

 • Στον τομέα της φωτοτυπικής αναπαραγωγής (reprography), θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση σε τέλη ιδιωτικής αναπαραγωγής με βάση την επιτελούμενη λειτουργία (operator levies) παρά σε τέλη ιδιωτικής αναπαραγωγής με βάση το είδος της συσκευής (hardware based levies).
 • Τα τέλη για την ιδιωτική αναπαραγωγή θα πρέπει να είναι ορατά στον τελικό καταναλωτή, και
 • Θα πρέπει να εξασφαλισθεί περισσότερη συνοχή στη διαδικασία επιβολής τελών για ιδιωτική αναπαραγωγή μέσω:
  • ομοιόμορφου καθορισμού της έννοιας της «βλάβης» που προκαλείται από τα επίμαχα επιπλέον αντίγραφα από τους πελάτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (δηλ. της έννοιας των απολεσθέντων κερδών), και
  • παροχής ενός διαδικαστικού πλαισίου που θα μειώνει την πολυπλοκότητα, θα εγγυάται την αντικειμενικότητα και θα εξασφαλίζει την τήρηση αυστηρών χρονικών ορίων.

 

Τόσο ο ΟΣΔΕΛ όσο και η παγκόσμια ομοσπονδία IFRRO μελετούν τις προτάσεις ώστε να διαμορφώσουν τη θέση τους ως προς εν λόγω προτάσεις και να οργανώσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η IFRRO συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας των Ευρωπαίων μελών της για τις 25/02/2013 στις Βρυξέλες. Ο ΟΣΔΕΛ θα μετάσχει στη σύσκεψη και θα παρακολουθήσει στενά αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.

 

4/2/13


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr