ΟΣΔΕΛ


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2013


Αρ. Πρωτ.: 610                                                                                                          Αθήνα, 31/5/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του συνεταιρισμού μας που εδρεύει στην Αθήνα, Δερβενίων 6 με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.), σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία του Οργανισμού (Δερβενίων 6, 2ος όροφος). Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 18 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Οργανισμού (Δερβενίων 6, 2ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 • Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού  1/10/2012 – 30/4/2013.
 • Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 (σχετική Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου)
 • Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
 • Έγκριση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης
 • Τροποποίηση Καταστατικού (άρθρ.  1, άρθρ. 2 παρ. 2 και  3, άρθρ. 3, άρθρ. 6, άρθρ. 7, άρθρ.  8, άρθρ. 9, άρθρ. 11, άρθρ. 13, άρθρ. 15 παρ.1, 3 και  4, άρθρ. 16 παρ.2, άρθρ. 19)
 • Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
 • Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή νέων μελών
 • Έγκριση σύμβασης ανάθεσης
 • Κανονισμός διανομής (Τύπου)
 • Ενημερώσεις – Άλλα θέματα

Σημείωση: Σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις, για να θεωρούνται αυτές έγκυρες, θα πρέπει:

α)  Προκειμένου για εκδότες η εξουσιοδότηση να φέρει την επίσημη σφραγίδα της ατομικής  επιχείρησης ή της εταιρίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της  καθώς και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

β)  Προκειμένου για συγγραφείς η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος καθώς και την επίσημη φορολογική του σφραγίδα με αναγραφή των στοιχείων του. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει σφραγίδα, να έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Εάν ο εξουσιοδοτών συγγραφέας είναι διδάσκων σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνήσιο της υπογραφής του μπορεί να επικυρώνεται με την σφραγίδα του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται και υπογραφή του Διευθυντή.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Παντελέσκος                                                     Ελένη Κανάκη

Πρόεδρος                                                                    Γεν. Γραμματέας


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr