ΟΣΔΕΛ


- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. 2013


 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.

 

 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος……………………………………………. εξουσιοδοτώ το μέλος του ΟΣΔΕΛ …………………………………………………                                            να με εκπροσωπήσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2013 του ΟΣΔΕΛ, σε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όλες τις ψηφοφορίες.

 

 

__________   …../……/2013                                                                        Τόπος

 

 

 

O/H εξουσιοδοτ…..

 

…………………………………….

[υπογραφή]

 

[επικύρωση / σφραγίδα]

 

Σημείωση: Σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις, για να θεωρούνται αυτές έγκυρες, θα πρέπει:

α)  Προκειμένου για εκδότες η εξουσιοδότηση να φέρει την επίσημη σφραγίδα της ατομικής  επιχείρησης ή της εταιρίας,, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της  καθώς και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

β)  Προκειμένου για συγγραφείς η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος καθώς και την επίσημη φορολογική του σφραγίδα με αναγραφή των στοιχείων του. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει σφραγίδα, να έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Εάν ο εξουσιοδοτών συγγραφέας είναι διδάσκων σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνήσιο της υπογραφής του μπορεί να επικυρώνεται με την σφραγίδα του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται και υπογραφή του Διευθυντή.

 

20/6/2013

 

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr