ΟΣΔΕΛ


- Συμπλήρωση Κανονισμού Διανομής (ΤΥΠΟΣ) - Έγκριση Γενικής Συνέλευσης 2013ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

για τον Τύπο

 

Α. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ αρθρ. 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993

 

Η Διανομή Δικαιωμάτων Εύλογης Αμοιβής στους δικαιούχους στον κλάδο του Τύπου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

 

α) ΓΕΝΙΚΑ

 1. Η Διανομή θα διενεργείται αποκλειστικά βάσει Δηλώσεων των δικαιούχων στον ΟΣΔΕΛ.
 2. Η Καταληκτική Ημερομηνία, μετά την οποία θα κατατίθενται σε συμβολαιογράφο τα δεδομένα βάσει των οποίων θα γίνεται η διανομή, θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος.
 3. Οι δικαιούχοι, για να συμμετέχουν στη διανομή, θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Ανάθεσης για τα δικαιώματα Τύπου (όπως αναρτάται στο www.osdel.gr).
 4. Οι δικαιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εκχωρούν την είσπραξη των ποσών των δικαιωμάτων τους σε επαγγελματικές τους ενώσεις (με Σύμβαση Εκχώρησης).
 5. Για τα Free Press καθιερώνεται ειδική κλίμακα κυκλοφορίας ως ακολούθως:

Από 0 έως 500 αντίτυπα

>          1 βαθμός

Από 501 έως 5.000 αντίτυπα

>          3 βαθμοί

Από 5.001 αντίτυπα και άνω

>          5 βαθμοί

 1. Η απόδοση δικαιωμάτων γίνεται σε δύο διακριτές κατηγορίες (εκδότες – συγγραφείς δημοσιευμάτων) με διακριτούς κανόνες για την κάθε κατηγορία.
 2. Ελάχιστο εισπρακτέο ποσόν δικαιωμάτων του δικαιούχου ορίζονται τα 30,00. Μικρότερα ποσά δεν θα εισπράττονται και θα αποδίδονται σε επόμενες διανομές, εκτός της περίπτωσης εκχώρησής τους σε επαγγελματικές ενώσεις, κατά τη δεδηλωμένη επιθυμία του δικαιούχου.
 3. Η Διανομή δεν αφορά σε δημοσιεύματα ή έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά μέσα /on line press: sites / portals / blogs / fora …).

β) ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΕΚΔΟΤΕΣ

 1. Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε έντυπο ιδιοκτησίας τους .
 2. Η αμοιβή των δικαιούχων εκδοτών βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν στη μέση ετήσια κυκλοφορία (πωλήσεις) και στη συχνότητα έκδοσης.
 3. Στη διανομή μετέχουν όλα τα έντυπα πανελλαδικής κυκλοφορίας ανεξαρτήτως αριθμού πωλουμένων αντιτύπων.
 4. Αποκλείονται τα έντυπα μη πανελλαδικής κυκλοφορίας με μέσο όρο πωλήσεων ανά έκδοση κάτω από 300 αντίτυπα.
 5. Στη διανομή μετέχουν μόνον τα περιοδικά που έχουν αριθμό ISSN.
 6. Για τον προσδιορισμό των μορίων διανομής κάθε έντυπο λαμβάνει συντελεστή ανάλογα με τον μέσο όρο των ετήσιων πωλουμένων αντιτύπων ανά έκδοση (βάσει δήλωσης), ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό αριθμό εκδόσεων ανά έτος, ως ακολούθως:

Έως 500 αντίτυπα

1 βαθμός

Από 501 έως 5.000 αντίτυπα

3 βαθμοί

Από 5.001 έως 20.000 αντίτυπα

5 βαθμοί

Από 20.001 έως 50.000 αντίτυπα

7 βαθμοί

Από 50.001 έως 100.000 αντίτυπα

9 βαθμοί

Πάνω από 100.001 αντίτυπα

11 βαθμοί

Παράδειγμα υπολογισμού:

Εκδότης εκδίδει μόνον ένα έντυπο, π.χ. Έντυπο Α.

Το Έντυπο Α έχει

1)       μέσο όρο κυκλοφορίας (πωλήσεων) ετησίως 100.000 αντίτυπα (άρα, λαμβάνει 9 βαθμούς) και

2)       εβδομαδιαία κυκλοφορία (τ.ε. 52 εκδόσεις ανά έτος)

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται ως εξής: 9 x 52 = 468 μόρια

γ) ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

 1. Οι συγγραφείς δημοσιευμάτων υποβάλλουν δήλωση ανά έτος, για όλα τα έντυπα στα οποία δημοσιεύτηκαν κείμενα τους.
 2. Στη δήλωση υποβάλλονται μόνο δημοσιεύματα, τα οποία
  1. I.      είναι υπογεγραμμένα
  2. II.      περιέχουν πάνω από 150 λέξεις.
  3. Η αμοιβή βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν στον ετήσιο συνολικό αριθμό λέξεων για κάθε έντυπο και στις μέσες ετήσιες πωλήσεις αυτών των εντύπων ανά έκδοση.
  4. Κάθε δημοσιογράφος για κάθε έντυπο έχει συντελεστή, ο οποίος αποτελεί το γινόμενο των βαθμών που του αντιστοιχούν σύμφωνα με τις παρακάτω κλίμακες λέξεων και μέσων ετήσιων πωλήσεων.
  5. Ο ίδιος δημοσιογράφος για περισσότερα έντυπα θα λαμβάνει συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών που προκύπτει από κάθε έντυπο.
  6. Αναδημοσίευση: Για τους δημοσιογράφους, δημοσίευμα (το ίδιο) που δημοσιεύεται σε πολλά έντυπα υπολογίζεται μία φορά, με βάση τη μεγαλύτερη κυκλοφορία ανάμεσα στα εν λόγω έντυπα.

 

Η βαθμολογική κλίμακα για τον συνολικό ετήσιο αριθμό των λέξεων είναι η εξής:

 

1.500 – 30.000 λέξεις

1 βαθμός

30.001 – 60.000 λέξεις

2 βαθμοί

60.001 – 90.000 λέξεις

3 βαθμοί

90.001 – 120.000 λέξεις

4 βαθμοί

120.001 – 150.000 λέξεις

5 βαθμοί

Πάνω από 150.001 λέξεις

6 βαθμοί

 

Η βαθμολογική κλίμακα για τη μέση ετήσια κυκλοφορία (πωλήσεων) είναι η εξής:

Έως 500 αντίτυπα

1 βαθμός

501 έως 5.000 αντίτυπα

3 βαθμοί

5.001 έως 20.000 αντίτυπα

5 βαθμοί

20.001 έως 50.000 αντίτυπα

7 βαθμοί

50.001 έως 100.000 αντίτυπα

9 βαθμοί

Πάνω από 100.001 αντίτυπα

11 βαθμοί

 

Παράδειγμα υπολογισμού:

Συγγραφέας δημοσιευμάτων – δημοσιογράφος, ο οποίος το έτος 2010 έγραψε συνολικά  65.000 λέξεις σε έντυπο Α με μέση ετήσια κυκλοφορία 30.000 αντίτυπα, βάσει των πινάκων έχει συντελεστή  3 x 7 = 21.

Επίσης, αν ο ίδιος στο έτος 2010 έγραψε 32.000 λέξεις σε έντυπο Β, το οποίο έχει μέση ετήσια κυκλοφορία 6.000 αντίτυπα, βάσει των πινάκων έχει συντελεστή 2 x 5 = 10.

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος δικαιούχος δημοσιογράφος έχει άθροισμα συντελεστών 21 + 10 = 31.

 

Β. ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αδ.Υ.Α. (Αδειοδότηση Υπηρεσιών Αποδελτίωσης)

Η Διανομή Δικαιωμάτων που προέρχονται από το πρόγραμμα Αδ.Υ.Α. στους δικαιούχους στον κλάδο του Τύπου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α) ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο καθορισμός της μέσης κυκλοφορίας και της περιοδικότητας έκδοσης των εντύπων βασίζεται στις δηλώσεις των εκδοτών τους. Ο ΟΣΔΕΛ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των δηλώσεων με στοιχεία από δικές του πηγές, για την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων.
 2. Οι δικαιούχοι, για να συμμετάσχουν στη διανομή, θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Ανάθεσης για τα δικαιώματα Τύπου (όπως αναρτάται στο www.osdel.gr).
 3. Δικαίωμα είσπραξης έχουν μόνο οι εκδότες των εντύπων και αναλαμβάνουν την υποχρέωση απόδοσης δικαιωμάτων στους δημιουργούς εφόσον αυτό ορίζεται στη μεταξύ τους σύμβαση.
 4. Η διανομή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, όσες και οι πηγές εσόδων. Πιο συγκεκριμένα:

 

β) Διανομή δικαιωμάτων από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης

Οι εταιρείες αποδελτίωσης για κάθε έντυπο αποδίδουν στον ΟΣΔΕΛ ετήσια εφ’ άπαξ αμοιβή. Μετά την παρακράτηση από τον ΟΣΔΕΛ του διαχειριστικού του κόστους, σύμφωνα με το καταστατικό του, το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στους εκδότες  του εντύπου. Ο υπολογισμός του ποσού γίνεται με βάση τη μέση ετήσια κυκλοφορία και την περιοδικότητα έκδοσης του εντύπου. Πιο αναλυτικά, για το κάθε έντυπο πολλαπλασιάζεται η μέση ετήσια κυκλοφορία του επί του αριθμού των εκδόσεων του ετησίως. Από την ανωτέρω διαδικασία προκύπτει ένας αριθμός βάσει του οποίου τα έντυπα κατατάσσονται σε κατηγορίες, όπου για την κάθε κατηγορία υπάρχει η αντίστοιχη αμοιβή.

γ) Διανομή δικαιωμάτων από τους πελάτες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης

Για τη διανομή των αμοιβών στους εκδότες αρχικώς υπολογίζονται οι εισπράξεις από τη συγκεκριμένη πηγή εσόδων. Οι πελάτες των εταιριών αποδελτίωσης αποδίδουν στον ΟΣΔΕΛ ετήσια εφ’ άπαξ αμοιβή. Μετά την παρακράτηση από τον ΟΣΔΕΛ του διαχειριστικού του κόστους, σύμφωνα με το καταστατικό του, το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στον εκδότη του εντύπου. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες των εταιρειών αποδελτίωσης κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Ο υπολογισμός του ποσού βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι εταιρείες αποδελτίωσης στον ΟΣΔΕΛ και αφορούν στη διακίνηση του υλικού (δημοσιευμάτων ) σε κάθε πελάτη της. Οι εταιρείες αποδελτίωσης παρέχουν στον ΟΣΔΕΛ τα αριθμητικά δεδομένα του διακινούμενου, προς τους πελάτες τους, υλικού. Από την άθροιση των δεδομένων  όλων των εταιρειών αποδελτίωσης για την κάθε κατηγορία πελατών, προκύπτει ο τελικός αριθμός για το κάθε έντυπο. Γίνεται ποσόστωση για το κάθε έντυπο, ως προς το σύνολο του υλικού ανά κατηγορία και σύμφωνα με αυτό το ποσοστό διανέμονται και τα χρήματα.

Για παράδειγμα:

Από την 1η κατηγορία πελατών το ποσό προς διανομή είναι 10.000€.

Από την 2η κατηγορία πελατών το ποσό προς διανομή είναι 15.000€.

Από την 3η κατηγορία πελατών το ποσό προς διανομή είναι 25.000€.

 

 

H εταιρεία αποδελτίωσης Α έχει στείλει στους πελάτες της που ανήκουν στην 1η κατηγορία:

35 άρθρα από το έντυπο Χ

10 άρθρα από το έντυπο Ψ

5 άρθρα από το έντυπο Ω

 

H εταιρεία αποδελτίωσης Α έχει στείλει στους πελάτες της που ανήκουν στην 2η κατηγορία:

35 άρθρα από το έντυπο Χ

26 άρθρα από το έντυπο Ψ

18 άρθρα από το έντυπο Ω

 

H εταιρεία αποδελτίωσης Α έχει στείλει στους πελάτες της που ανήκουν στην 3η κατηγορία:

85 άρθρα από το έντυπο Χ

40 άρθρα από το έντυπο Ψ

15 άρθρα από το έντυπο Ω

 

Αντίστοιχα,

 

Η εταιρεία αποδελτίωσης Β έχει στείλει στους πελάτες της που ανήκουν στην 1η κατηγορία:

25 άρθρα από το έντυπο Χ

15 άρθρα από το έντυπο Ψ

10 άρθρα από το έντυπο Ω

 

Η εταιρεία αποδελτίωσης Β έχει στείλει στους πελάτες της που ανήκουν στην 2η κατηγορία:

31 άρθρα από το έντυπο Χ

25 άρθρα από το έντυπο Ψ

15 άρθρα από το έντυπο Ω

 

Η εταιρεία αποδελτίωσης Β έχει στείλει στους πελάτες της που ανήκουν στην 3η κατηγορία:

55 άρθρα από το έντυπο Χ

35 άρθρα από το έντυπο Ψ

20 άρθρα από το έντυπο Ω

 

Αθροίζονται τα στοιχεία των εταιρειών και προκύπτει ο συνολικός αριθμός των άρθρων του κάθε εντύπου που έχουν διακινηθεί σε κάθε κατηγορία. Ακολουθεί η ποσόστωση και προκύπτει το τελικό ποσό για το κάθε έντυπο.

 

Συγκεκριμένα, στην 1η κατηγορία  προκύπτουν 60 άρθρα του εντύπου Χ, 25 άρθρα του εντύπου Ψ και 15 άρθρα του εντύπου Ω. Συνεπώς το 60% του υλικού που διακινήθηκε ανήκει στο έντυπο Χ, το 25% στο έντυπο Ψ και το 15% στο έντυπο Ω. Το ποσό προς διανομή από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 10.000€, συνεπώς θα λάβουν: το έντυπο Χ 6.000€, το έντυπο Ψ 2.500€ και το έντυπο Ω 1.500€.

 

Στην 2η κατηγορία προκύπτουν 66 άρθρα του εντύπου Χ, 51 άρθρα του εντύπου Ψ και 33 άρθρα του εντύπου Ω. Συνεπώς το 44% του υλικού που διακινήθηκε ανήκει στο έντυπο Χ, το 34% στο έντυπο Ψ και το 22% στο έντυπο Ω. Το ποσό προς διανομή από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 15.000€, συνεπώς θα λάβουν: το έντυπο Χ 6.600€, το έντυπο Ψ 5.100€ και το έντυπο Ω 3.300€.

 

Στην 3η κατηγορία προκύπτουν 140 άρθρα του εντύπου Χ, 75 άρθρα του εντύπου Ψ και 35 άρθρα του εντύπου Ω. Συνεπώς το 56% του υλικού που διακινήθηκε ανήκει στο έντυπο Χ, το 30% στο έντυπο Ψ και το 14% στο έντυπο Ω. Το ποσό προς διανομή από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 25.000€, συνεπώς θα λάβουν: το έντυπο Χ 14.000€, το έντυπο Ψ 7.500€ και το έντυπο Ω 3.500€.

 

Αθροίζοντας για κάθε έντυπο τα έσοδα από την κάθε κατηγορία προκύπτει το τελικό ποσό που θα λάβει το έντυπο από τη συγκεκριμένη πηγή εσόδων και πιο συγκεκριμένα:

 

Το έντυπο Χ : 26.600€

Το έντυπο Ψ : 15.100€

Το έντυπο Ω : 8.300€

 

Διευκρινίσεις (ΓΣ 2014)

Επιπρόσθετα στα στοιχεία του αρχικού Κανονισμού Διανομής διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη διανομή:

Για την πιστοποίηση της πανελλαδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να ζητηθεί από τον Οργανισμό παραστατικό/βεβαίωση του πρακτορείου διανομής Τύπου από τον εκδότη Τύπου

Για τα Μέσα μη πανελλαδικής κυκλοφορίας η πιστοποίηση θα γίνεται με την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς χάρτου ή τιμολογίου τυπογραφείου.

Ο όρος «πανελλαδική» κυκλοφορία αφορά στη συνεργασία του εντύπου με πρακτορείο διανομής, το οποίο έχει τη δυνατότητα πανελλαδικής διανομής του εντύπου

Για τα συνδρομητικά περιοδικά ισχύουν τα γενικά κριτήρια: ο αριθμός ISSN είναι απαραίτητος και αποκλείονται όσα έχουν μέσες ετήσιες πωλήσεις κάτω των 300 αντιτύπων. Για την πιστοποίηση της κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομίσουν παραστατικά (Δελτία Αποστολής/ απόδειξη ταχυδρομείου, ….)

Μπορούν να δηλωθούν Μέσα τα οποία εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Τα περιοδικά που είναι ένθετα σε εφημερίδες περιλαμβάνονται εφόσον έχουν ISSN

Στα δημοσιεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται (και συνεπώς δεν υπολογίζονται στον αριθμό λέξεων που δηλώνεται):

 • Κείμενα, έστω και αν γράφονται ενυπόγραφα και είναι άνω των 150 λέξεων έκαστο, όπως : επιστολές αναγνωστών, ενυπόγραφες απαντήσεις σε επιστολές αναγνωστών από συντάκτες, σταυρόλεξα, ατζέντες, μετεωρολογικές προβλέψεις, ωροσκόπιο, συνταγές…. Δηλώνονται μόνο τα πρωτότυπα ενυπόγραφα κείμενα που συνοδεύουν ενδεχομένως κάποια από τα προηγούμενα.
 • Αναδημοσιεύσεις [ως αναδημοσίευση ορίζεται δημοσίευμα (το ίδιο) που αναδημοσιεύεται σε άλλα Μέσα μετά την πρωταρχική δημοσίευση].
 • Δημοσιεύματα που είναι μεταφράσεις στα ελληνικά άρθρων από ξένα Μέσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Στα δημοσιεύματα συμπεριλαμβάνονται

πρωτότυπα δημοσιεύματα σε γλώσσα πλην της ελληνικής

Τα ακόλουθα κείμενα (ενυπόγραφα - πρωτότυπα - άνω των 150 λέξεων): ποιήματα, διηγήματα

Τα free press είναι όσες εφημερίδες και περιοδικά διατίθενται δωρεάν. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και όσα Μέσα free press είναι συνδρομητικά (ο συνδρομητής καταβάλλει μόνο έξοδα αποστολής)

Τα ενυπόγραφα άρθρα που στέλνονται σε πρακτορεία Τύπου δεν περιλαμβάνονται στη διανομή. Ωστόσο, εάν έχουν δημοσιευτεί με την υπογραφή του συντάκτη, μπορεί ο συντάκτης να τα δηλώσει.

Στη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού λέξεων για ένα έντυπο, όταν είναι δύο συντάκτες, δηλώνει ο καθένας τον αριθμό λέξεων σύμφωνα με την μεταξύ τους συμφωνία.

Στα άρθρα που δεν είναι ενυπόγραφα αλλά οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται ως συντάκτες στην ταυτότητα του εντύπου, δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τα εν λόγω κείμενα στη διανομή.

Ο συντάκτης ύλης, επιμελητής ύλης, διορθωτής κειμένων δεν συμμετέχει στη διανομή.

Σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου μπορεί να ζητηθεί ως στοιχείο το παραστατικό είσπραξης αμοιβής από την εφημερίδα/ περιοδικό.

Στις φόρμες δεν συμπεριλαμβάνονται άρθρα, έστω κι αν είναι πρωτότυπα κείμενα, ενυπόγραφα, άνω των 150 λέξεων στα ελληνικά, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα, που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

 

 

Απόφαση σχετικά με συντελεστή κατανομής λογοτεχνικών - μη λογοτεχνικών έργων

Συζητήθηκε επίσης και εγκρίθηκε ομόφωνα η μεταβολή του συντελεστή για την κατανομή των δικαιωμάτων μεταξύ μη-λογοτεχνικών και λογοτεχνικών έργων από 1,5: 1 σε 2:1 καθώς και η παρακράτηση για τον Τύπο από 10% γίνεται 15%.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr