ΟΣΔΕΛ


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014


 

Αρ. Πρωτ.: 122                                                                                              Αθήνα12/6/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του συνεταιρισμού μας που εδρεύει στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 73 με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.), σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία του Οργανισμού (Θεμιστοκλέους 73). Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 7 Ιουλίου 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 στα γραφεία του Οργανισμού (Θεμιστοκλέους 73).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού  (πεπραγμένα 2013).
  3. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 (σχετική Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου)
  4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης 2014
  6. Εκκαθάριση μητρώου μελών
  7. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014
  8. Ενημερώσεις – Άλλα θέματα

Σημείωση: Σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις, για να θεωρούνται αυτές έγκυρες, θα πρέπει:

α) Προκειμένου για εκδότες η εξουσιοδότηση να φέρει την επίσημη σφραγίδα της ατομικής  επιχείρησης ή της εταιρίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της  καθώς και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

β) Προκειμένου για συγγραφείς η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος καθώς και την επίσημη φορολογική του σφραγίδα με αναγραφή των στοιχείων του. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει σφραγίδα, να έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Εάν ο εξουσιοδοτών συγγραφέας είναι διδάσκων σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνήσιο της υπογραφής του μπορεί να επικυρώνεται με την σφραγίδα του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται και υπογραφή του Διευθυντή.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό: «ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γ. Σ. με μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί και ένα ακόμα μέλος του ίδιου κλάδου (συγγραφέων ή εκδοτών), εφόσον καταθέσει στο Προεδρείο της Γ.Σ., έγγραφη εξουσιοδότησή του».

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Δημήτρης Παντελέσκος                                                          Ελένη Κανάκη

Πρόεδρος                                                                      Γεν. Γραμματέας


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr