ΟΣΔΕΛ


- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ


Σύμφωνα με τις καταστατικές του επιταγές, ο ΟΣΔΕΛ οφείλει να συμβάλλει στην προβολή και διάδοση έργων του λόγου, στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικαιούχων, αλλά και να μεριμνά για την κοινωνική προστασία των συνεταίρων του και των οικογενειών τους. Με πλήρη συνείδηση της κοινωνικής του ευθύνης σε όλη την ιστορία του, ο Οργανισμός έχει ενισχύσει και συνεχίζει να ενισχύει δράσεις που συνάδουν με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Ενδεικτικά σημειώνουμε τα Βραβεία της Εταιρείας Συγγραφέων, τις δράσεις του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και φορέων του κλάδου του βιβλίου. Διεθνώς, οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης διαθέτουν σημαντικό μέρος των εσόδων τους σε ενέργειες που αφορούν στην πληροφόρηση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μελών τους και του ευρύτερου κοινού γύρω από τα θέματα των δικαιωμάτων που διαχειρίζονται αλλά και τη μέριμνα των μελών τους.

 

Από τον Νοέμβριο 2014, ο ΟΣΔΕΛ απέκτησε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, Κανονισμό Χορηγιών ο οποίος διέπει τη διαχείριση των αιτημάτων που δέχεται ο Οργανισμός και παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής, έχει τη δυνατότητα να διαθέτει έως και το 25% των εσόδων του για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς, προς όφελος των δικαιούχων του μελών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού του ΟΣΔΕΛ, ο Οργανισμός έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-να συμβάλλει στην κοινωνική προστασία των συνεταίρων του και των οικογενειών τους

-να συμβάλλει στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικαιούχων

-να συμβάλλει στην προβολή και διάδοση έργων του λόγου

 

ΕΙΔΙΚΑ

 

Είναι σαφές ότι:

  1. Κάθε αίτηση χορηγίας θα πρέπει να αιτιολογείται ως προς τους σκοπούς που περιγράφονται στο καταστατικό του Οργανισμού.

 

  1. Απορρίπτονται οι αιτήσεις φυσικών προσώπων ή φορέων ή οργανώσεων των οποίων οι δραστηριότητες δεν σχετίζονται με τις περιγραφόμενες στο καταστατικό του Οργανισμού ή δεν ανήκουν στις κατηγορίες δικαιούχων του ΟΣΔΕΛ.

 

  1. Οι αιτήσεις χορηγιών εφόσον κατ' αρχήν πληρούν τη βασική προϋπόθεση (σημείο 1) θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη περιγραφή των δράσεων οι οποίες θα εμπίπτουν στους σκοπούς του καταστατικού  (επιμόρφωση, εκπαίδευση δικαιούχων, προβολή και διάδοση έργων του λόγου).

 

  1. Κάθε αίτημα θα εξετάζεται ξεχωριστά και η Διεύθυνση θα μεταφέρει τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής επί του θέματος.

 

  1. Τα ποσά που εγκρίνονται ως χορηγίες από το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ παρακρατούνται από το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού.

 

  1. Στο κείμενο της αίτησης χορηγίας θα πρέπει να προτείνονται με ακρίβεια τα οφέλη του ΟΣΔΕΛ αναφορικώς με την προβολή του ως χορηγού της εκδήλωσης ή των δράσεων. Η πλήρης όπως προαναφέρεται αίτηση θα εξετάζεται από το ΔΣ και σε περίπτωση έγκρισης, η τελική διατύπωση θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του χορηγούμενου με το δεσμευτικό πλάνο υλοποίησης. Πριν από κάθε στάδιο υλοποίησης, ο χορηγούμενος θα πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του Οργανισμού για την εμφάνιση των εικόνων, λογοτύπων, σημάτων, αλλά και κάθε άλλης αναφοράς του Οργανισμού που προβλέπεται και έχει συμφωνηθεί για το υλικό της εκδήλωσης ή της δράσης.

 

  1. Το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής του, καθώς και να την αιτιολογεί.

 

  1. Ο Οργανισμός θα ανακοινώνει το συνολικό ποσό το οποίο διατίθεται για πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς και τους χορηγούμενους φορείς στο site του Οργανισμού. Αυτό δεν θα γίνεται σε περίπτωση που η έγκριση αφορά σε αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους υγείας.

 

  1. Για λόγους προγραμματισμού, οι αιτήσεις χορηγιών για πολιτιστικούς λόγους θα πρέπει να κατατίθενται από 1/1 έως και 31/3 κάθε έτους για να τύχουν εξέτασης. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, το ΔΣ θα εξετάζει κατά την κρίση του προτάσεις και κατά την υπόλοιπη διάρκεια της χρονιάς.

 

  1. Η καταβολή των εγκεκριμένων ποσών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με την προσκόμιση ανάλογων λογιστικών παραστατικών μετά το πέρας των δράσεων και πριν την έκδοσή τους θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τη λογιστική υπηρεσία του ΟΣΔΕΛ.

ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr