ΟΣΔΕΛ


- ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΣΔΕΛ 2015: Πληροφορίες


-          ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΟΣΔΕΛ, στις αρχαιρεσίες μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη του Οργανισμού και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 4

«Υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνον τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού ή σε περίπτωση μελών νομικών προσώπων: Στις ΑΕ, μέτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ΦΕΚ ή στέλεχος της ΑΕ που θα έχει ορισθεί με απόφαση ΔΣ και έχει υποχρεωτικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Εάν διακοπεί η σύμβαση εργασίας το μέλος εκπίπτει και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Στις ΕΠΕ, ο διαχειριστής ή εταίρος και στις προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, Ε.Ε.), ο διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος που θα οριστεί με απόφαση των εταίρων. Στις ατομικές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης.

Μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχει παρέλθει 1 μήνας από την εγγραφή τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στα όργανα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις εκλογές των πρώτων μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού οργάνων του.

Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος που έχει έως β βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο του ΟΣΔΕΛ.»

 

-          ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις κατηγορίες των συνεταίρων, οι οποίες σύμφωνα με το αρθρ. 7 του Καταστατικού αποτελούν 4 ομάδες :

  • «Ομάδα 1 : Συγγραφείς και Μεταφραστές λογοτεχνικών έργων.
  • Ομάδα 2 : Συγγραφείς και Μεταφραστές κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου ή επιστήμης
  • Ομάδα 3 : Εκδότες λογοτεχνικών έργων
  • Ομάδα 4 : Εκδότες κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου ή επιστήμης»

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε ομάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού:

«Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.»

 

-          ΠΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σύμφωνα με το Καταστατικό αρθρ. 15, παρ. 3:

«Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε επαγγελματική ομάδα  εκπροσωπείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που προέρχονται από όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκπροσωπούνται επίσης από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο[1]. Από το ψηφοδέλτιο κάθε επαγγελματικής ομάδας εκλέγονται δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) ως αναπληρωματικά. Από το συνολικό ψηφοδέλτιο που εκπροσωπεί όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκλέγονται 3 υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και 3 ως αναπληρωματικά.

Κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα είτε για να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του συνόλου των συνεταίρων είτε με το ψηφοδέλτιο της επαγγελματικής ομάδας του.

Δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε συνεταίρος να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο επαγγελματικής ομάδας και στο ψηφοδέλτιο του συνόλου των συνεταίρων.»

 

-          ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2015

Τα μέλη του Οργανισμού που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν στα όργανα του Οργανισμού, μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους με τα ακόλουθα έντυπα (μεταφορτώστε τα πατώντας πάνω στο έντυπο της επιλογής σας):

 

Α) Δημιουργοί ή εκδότες (φυσικά πρόσωπα)

Β) Εκδότες (νομικά πρόσωπα)

 

Πιο συγκεκριμένα για το (α) έντυπο: Οι υποψηφιότητες φυσικών προσώπων φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του δημιουργού ή του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης. Εάν ο δημιουργός δεν έχει σφραγίδα επισυνάπτει αντίγραφο της ταυτότητάς του. Θα πρέπει να κατατεθεί με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα

Για το (β) έντυπο επισημαίνεται ότι:

Ειδικά για τις εταιρίες και στην περίπτωση που ο αιτών υποψήφιος  δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή διαχειριστής – νόμιμος εκπρόσωπος της ΟΕ ή ΈΕ , τότε η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου(*) με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ορίζει ως εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου τον αιτούντα υποψήφιο και να δηλώνει επίσης

- για την ΑΕ ότι ο αιτών υποψήφιος είναι μέτοχος της ΑΕ ή στέλεχος ΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας).

- για την ΕΠΕ ότι ο αιτών υποψήφιος είναι εταίρος

- για την ΟΕ ή ΕΕ ότι ο αιτών υποψήφιος είναι ομόρρυθμος εταίρος

(*) Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή.

 

Όπως αναφέρεται και τη σχετική πρόσκληση, σε περίπτωση μη απαρτίας στις δύο πρώτες προβλεπόμενες ημερομηνίες, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται οριστικά στις 4 Μαΐου 2015 και οι αρχαιρεσίες στις 4 και 5 Μαΐου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους το αργότερο έως την Τετάρτη 29 Απριλίου ώρα 12:00.

 

-          ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  2015

 

Επίσης όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν αλά δεν μπορούν να παρευρεθούν μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του ΟΣΔΕΛ.

Για το έντυπο εξουσιοδότησης πατήστε εδώ

 

Σημείωση:

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό: «ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γ. Σ. με μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί και ένα ακόμα μέλος του ίδιου κλάδου (συγγραφέων ή εκδοτών), εφόσον καταθέσει στο Προεδρείο της Γ.Σ., έγγραφη εξουσιοδότησή του».


Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι για να θεωρούνται έγκυρες οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει:

α) Προκειμένου για εκδότες η εξουσιοδότηση να φέρει την επίσημη σφραγίδα της ατομικής επιχείρησης ή της εταιρίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της καθώς και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

β) Προκειμένου για συγγραφείς η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος καθώς και την επίσημη φορολογική του σφραγίδα με αναγραφή των στοιχείων του. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει σφραγίδα, να έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Εάν ο εξουσιοδοτών συγγραφέας είναι διδάσκων σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνήσιο της υπογραφής του μπορεί να επικυρώνεται με την σφραγίδα του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται και υπογραφή του Διευθυντή.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Καταστατικό του ΟΣΔΕΛ.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε απορία ή διευκρίνιση: 2103849101, γραμματεία[1] ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr