ΟΣΔΕΛ


- Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας 2015 για Εκδότες (νομικά πρόσωπα)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

 

 

Ημ/νία: ……/……/ 2015

 

Προς:

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

Θεμιστοκλέους 73, 10683 , Αθήνα

info@osde;.gr Τ: 2103849101, F: 2103849105,

 

 

 

 

Κύριοι,

 

Σας ενημερώνω πως επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες, που πρόκειται να γίνουν στον ΟΣΔΕΛ στη Γενική Συνέλευση 2015, ως εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου ……………………, στην κατηγορία:

¨ Εκδότης Λογοτεχνικών έργων

¨ Εκδότης κάθε άλλων (πλην Λογοτεχνικών) έργων

¨ Γενική κατηγορία

¨ Εποπτικό Συμβούλιο

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

………………………………………………….

[υπογραφή]

Ονομ/μο: ……………………………………..

 

 

Ειδικά για τις εταιρίες και στην περίπτωση που ο αιτών υποψήφιος δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή διαχειριστής – νόμιμος εκπρόσωπος της ΟΕ ή ΈΕ, τότε η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ορίζει ως εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου τον αιτούντα υποψήφιο και να δηλώνει επίσης

- για την ΑΕ ότι ο αιτών υποψήφιος είναι μέτοχος της ΑΕ ή στέλεχος ΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

- για την ΕΠΕ ότι ο αιτών υποψήφιος είναι εταίρος

- για την ΟΕ ή ΕΕ ότι ο αιτών υποψήφιος είναι ομόρρυθμος εταίρος


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr