ΟΣΔΕΛ


- Έντυπο Εξουσιοδότησης στη Γενική Συνέλευση 2015


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.

 

 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος……………………………………………. εξουσιοδοτώ το μέλος του ΟΣΔΕΛ ………………………………………………… να με εκπροσωπήσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2015 του ΟΣΔΕΛ, σε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όλες τις ψηφοφορίες.

 

 

__________   …../……/2015

Τόπος

 

 

 

O/H εξουσιοδοτ…..

 

…………………………………….

[υπογραφή]

 

[επικύρωση / σφραγίδα]

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι για να θεωρούνται έγκυρες οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει:

α) Προκειμένου για εκδότες η εξουσιοδότηση να φέρει την επίσημη σφραγίδα της ατομικής επιχείρησης ή της εταιρίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της καθώς και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

β) Προκειμένου για συγγραφείς η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος καθώς και την επίσημη φορολογική του σφραγίδα με αναγραφή των στοιχείων του. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει σφραγίδα, να έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Εάν ο εξουσιοδοτών συγγραφέας είναι διδάσκων σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνήσιο της υπογραφής του μπορεί να επικυρώνεται με την σφραγίδα του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται και υπογραφή του Διευθυντή.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr