ΟΣΔΕΛ


- ΕΚΔΟΤΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ


 

Τι είναι τα δικαιώματα εύλογης αμοιβής;

Είναι γνωστό πως ο δημιουργός ή ο δικαιούχος συγγενικών δικαιωμάτων έχει αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή μη την αναπαραγωγή των έργων του. Ο νόμος 2121/1993 προβλέπει έναν περιορισμό στο αποκλειστικό αυτό δικαίωμα σε πολύ συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις (όπως ιδιωτική αναπαραγωγή) και αποζημιώνει τους δικαιούχους  μέσω της εύλογης αμοιβής, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, των πολυμηχανημάτων και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία. Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο συλλογικά μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, οι οποίοι λαμβάνουν την εντολή από τους δικαιούχους μέσω της σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης.

 

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της κατηγορίας εκδοτών;

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εκδότες έντυπων Μέσων, όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός (κλικ εδώ), με τα ακόλουθα κριτήρια ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

 

Στη διανομή μετέχουν:

i. όλα τα Μέσα πανελλαδικής κυκλοφορίας ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

ii. τα Μέσα μη πανελλαδικής κυκλοφορίας με μέσες ΕΤΗΣΙΕΣ πωλήσεις πάνω από 300 αντίτυπα/ΕΚΔΟΣΗ

 

Η ύπαρξη ISSN ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός περιοδικού στη διανομή δικαιωμάτων Τύπου.

 

2. Πώς μπορώ να εισπράξω τα δικαιώματα αυτά από τον Οργανισμό;

Για να εισπράξει ένας εκδότης Τύπου τα προβλεπόμενα δικαιώματα εύλογης αμοιβής, όπως ισχύει και για τα αντίστοιχα δικαιώματα των βιβλίων, θα πρέπει:

- να έχει συνάψει τη Σύμβαση Ανάθεσης Έργων του Λόγου

- και εφόσον η διανομή των εντύπων που εκδίδει ΔΕΝ γίνεται μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά τη Φόρμα Δήλωσης.

Όλα τα δεδομένα τα οποία δηλώνονται στον Οργανισμό τηρούνται στα αρχεία του Οργανισμού και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

3. Μέχρι πότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις δηλώσεις τους:

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 14η Μαίου 2017
- Δηλώσεις που κατατίθενται εκπρόθεσμα ΔΕΝ γίνονται δεκτές
- Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα συλλεχθέντα δεδομένα, βάσει των οποίων θα γίνει η διανομή, κατατίθενται σε συμβολαιογράφο.

 

4. Ποια είναι τα είδη των Μέσων για  τα οποία προβλέπονται δικαιώματα;

· Στη διανομή δικαιωμάτων Τύπου μετέχουν εφημερίδες και περιοδικά σε έντυπη μορφή.


- Κατά συνέπεια δεν αφορά, και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις:

α. πρωτογενή δημοσιεύματα σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά Μέσα / on-line media, ήτοι: CDs, DVDs,Blogs, Fora, Portals, Social Media, κ.λπ.)

β. Εάν κάποια Μέσα  / δημοσιεύματα υπάρχουν και σε ψηφιακή μορφή και σε χαρτί, λαμβάνεται υπόψη μόνον η μορφή σε χαρτί. Η προς διανομή εύλογη αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αναλογικά μέσα δηλαδή από αναπαραγωγή εντύπων και όχι έργων σε ψηφιακή μορφή

γ. Σημειώνεται ότι τα επιστημονικά περιοδικά (επιθεωρήσεις, κ.λπ.) αποτελούν ειδική κατηγορία με ξεχωριστά κριτήρια διανομής. Ως επιστημονικό ορίζεται κάθε περιοδικό το οποίο:

1.  Διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή.

2.  Τουλάχιστον το 30% των συντακτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

3. Οι πληρωμένες διαφημιστικές καταχωρίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% των σελίδων του.

5.  Έχει κωδικό ISSN

 

5. Περιλαμβάνονται τα συνδρομητικά περιοδικά στη διανομή Τύπου;

- Για τα συνδρομητικά περιοδικά ισχύει το γενικό κριτήριο των μέσων ετήσιων πωλήσεων άνω των 301 αντιτύπων.
- Για την πιστοποίηση της κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομίσουν παραστατικά (Δελτία Αποστολής/ απόδειξη ταχυδρομείου, ….)

 

6. Περιλαμβάνονται Μέσα τα οποία είναι σε ξένη γλώσσα και εκδίδονται και κυκλοφορούν σε Ελλάδα;

- Ναι. Μπορούν να δηλωθούν έντυπα Μέσα τα οποία εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

7. Περιλαμβάνονται ένθετα περιοδικά εφημερίδων;

- Ειδικότερα για την περίτπωση  των περιοδικών που είναι ένθετα σε εφημερίδες μετέχουν αυτόνομα στη διανομή δικαιωμάτων ΤΥΠΟΥ εφόσον διαθέτουν ISSN.

 

8. Ποιός είναι ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στους δικαιούχους εκδότες Τύπου;

- Η αμοιβή των δικαιούχων βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν στη μέση ετήσια κυκλοφορία (πωλήσεις) και στη συχνότητα έκδοσης  (τριμηνιαίο, εβδομαδιαίο,…).


Παράδειγμα 1: Εκδότης που εκδίδει μόνο ένα έντυπο, π.χ. Έντυπο Α. Το έντυπο Α έχει μέσο όρο κυκλοφορίας (πωλήσεων) ετησίως 100.000 αντίτυπα (άρα λαμβάνει 9 βαθμούς) και εβδομαδιαία κυκλοφορία (άρα 52 εκδόσεις ανά έτος.). Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται ως εξής: 9 χ 52= 468 μόρια. Άρα για το έντυπο Α προκύπτει ποσό δικαιωμάτων 10 χ 468 = 4.680,00 ευρώ (μικτή αξία) αν η βάση υπολογισμού είναι 10 ευρώ.

 

9. Ποια περίοδο αφορά η διανομή των δικαιωμάτων;

- Η συγκεκριμένη διανομή αφορά αποκλειστικά σε έντυπα που κυκλοφόρησαν τα έτη 2015 έως και 2016 και μόνον.

 

10. Σε ποια στοιχεία στηρίζεται ο Οργανισμός για τη διανομή των δικαιωμάτων;

- Η Διανομή θα διενεργηθεί βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο ΟΣΔΕΛ από τα πρακτορεία ΤΥΠΟΥ και τις δηλώσεις που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι στον ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 1599/86.

- Γενικότερα στο πλαίσιο της διαφανούς διαδικασίας των διανομών που υλοποιεί, ο ΟΣΔΕΛ διατηρεί το δικαίωμα και προβαίνει σε δειγματοληπτική επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται με τη χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων θα ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του ενώπιον της δικαιοσύνης.

 

11. Μπορώ να γνωρίζω εκ των προτέρων το ποσόν των δικαιωμάτων που δικαιούμαι να εισπράξω;

Για τη διανομή των δικαιωμάτων στους εκδότες Τύπου η βάση των δεδομένων συγκροτείται από τα στοιχεία που δηλώνουν οι δικαιούχοι με τη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεων τους. Επίσης πριν την ολοκλήρωση της συλλογής των δηλώσεων των δικαιούχων δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστός ο αριθμός τους. Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι καθώς οι παράμετροι που συμμετέχουν στον αλγόριθμο με τον οποίο υλοποιείται η διανομή των δικαιωμάτων είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το ποσόν των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο.

 

12. Με ποιον τρόπο ο Οργανισμός θα ελέγξει/διασταυρώσει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους δικαιούχους με στόχο την εγκυρότητα της διαδικασίας;

Καταρχάς υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις που υποβάλλουν οι δικαιούχοι,

(α) τα στοιχεία δηλώνονται υπεύθυνα και

(β) ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλωθέντων.

 

° Για την πιστοποίηση της πανελλαδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να ζητηθεί από τον Οργανισμό παραστατικό/βεβαίωση του πρακτορείου διανομής Τύπου

 

° Για τα Μέσα μη πανελλαδικής κυκλοφορίας η πιστοποίηση θα γίνεται με την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς χάρτου ή τιμολογίου τυπογραφείου.

 

Ο όρος «πανελλαδική» κυκλοφορία αφορά στη συνεργασία του εντύπου με πρακτορείο διανομής, το οποίο έχει τη δυνατότητα πανελλαδικής διανομής του εντύπου.


13. Τι ισχύει για τα free press;

Ως free press νοούνται όσες εφημερίδες και περιοδικά διατίθενται δωρεάν. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και όσα Μέσα free press είναι συνδρομητικά (ο συνδρομητής καταβάλλει μόνο έξοδα αποστολής).

 

14. Πως υπολογίζεται η Μέση Ετήσια Κυκλοφορία ενός εντύπου

Η Μέση Ετήσια Κυκλοφορία είναι ο μέσος αριθμός αντιτύπων που κυκλοφόρησαν στο συγκεκριμένο έτος.

Για παράδειγμα διμηνιαίο έντυπο έχει κυκλοφορίες ανά τεύχος για το 2015:

Τεύχος Αντίτυπα
1 2.000
2 3.000
3 2.500
4 2.000
5 3.000
6 2.500
Σύνολο 15.000

Η μέση ετήσια κυκλοφορία θα υπολογιστεί ως:
(Σύνολο Κυκλοφορίας) / (Αριθμός Τευχών)  δηλαδή 15.000/6 = 2.500

 

15. Πως υπολογίζονται τα δικαιώματα;

Για τον προσδιορισμό των μορίων διανομής κάθε έντυπο λαμβάνει συντελεστή ανάλογα με τον μέσο όρο των ετήσιων πωλουμένων αντιτύπων ανά έκδοση (βάσει δήλωσης), ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό αριθμό εκδόσεων ανά έτος, ως ακολούθως:

 

Έως 500 αντίτυπα

1 βαθμός

Από 501 έως 5.000 αντίτυπα

3 βαθμοί

Από 5.001 έως 20.000 αντίτυπα

5 βαθμοί

Από 20.001 έως 50.000 αντίτυπα

7 βαθμοί

Από 50.001 έως 100.000 αντίτυπα

9 βαθμοί

Πάνω από 100.001 αντίτυπα

11 βαθμοί

 

Παράδειγμα υπολογισμού:

 

Εκδότης εκδίδει μόνον ένα έντυπο, π.χ. Έντυπο Α.

 

Το Έντυπο Α έχει:

1)       μέσο όρο κυκλοφορίας (πωλήσεων) ετησίως 100.000 αντίτυπα (άρα, λαμβάνει 9 βαθμούς) και

2)       εβδομαδιαία κυκλοφορία (τ.ε. 52 εκδόσεις ανά έτος)

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται ως εξής: 9 x 52 = 468 μόρια

Αν σ' αυτή την διαχειριστική περίοδο έχουμε ως άθροισμα των μορίων  όλων των εντύπων 16.856, τότε ο προηγούμενος εκδότης  σ αυτή την κατηγορία θα εισπράξει τα 468/16.856 από τα χρήματα που θα διανεμηθούν.

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας σχετικά με την Διανομή Τύπου 210-38 49 102 και 210-3849116

ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr