ΟΣΔΕΛ


- Αμοιβολόγιο για χορήγηση άδειας  δημοσίου δανεισμού και φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου σε ΒιβλιοθήκεςΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ για ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

 

1.  Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν. 2121/1993 και αφορά αποκλειστικά τη φωτοτυπική αναπαραγωγή και τον δημόσιο δανεισμό που πραγματοποιείται από  βιβλιοθήκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξαιρουμένων των βιβλιοθηκών των κάθε είδους και βαθμίδας δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

2.1. Ο ΟΣΔΕΛ προβαίνει μετά από έγγραφη συμφωνία στη χορήγηση ετήσιας άδειας φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή, που πραγματοποιείται από ή για λογαριασμό κάθε μεμονωμένου χρήστη, δεν υπερβαίνει το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

 

2..2.  Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων λεπτών του  (0,04) Ευρώ ανά  αναπαραγόμενη σελίδα βιβλίου ή περιοδικού.

 

3.1. Ο ΟΣΔΕΛ προβαίνει μετά από έγγραφη συμφωνία στη χορήγηση ετήσιας άδειας δημόσιου δανεισμού έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί.

 

3.2. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα λεπτών (0,30)  του  Ευρώ για κάθε πράξη δανεισμού ενός βιβλίου ή ενός περιοδικού.

 

4.  Χορηγείται έκπτωση έως 25% στις παραπάνω αμοιβές σε περίπτωση που καταρτισθεί σύμβαση παροχής αδείας μεταξύ βιβλιοθήκης και ΟΣΔΕΛ εντός 3 μηνών από την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων.

 

5. Για τη φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτήν που αναφέρεται στον όρο 2 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια του ΟΣΔΕΛ.

 

6. Οι παραπάνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται κάθε συμβατικό έτος ανάλογα με τη διακύμανση του κόστους του τιμαρίθμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

 

 

ΑΘΗΝΑ 06/10/2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Θεμιστοκλέους 73, 10683, Αθήνα

Τ: 210 3849100  F: 210 3849105

e-mail: info@osdel.gr , www.osdel .gr


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr