ΟΣΔΕΛ


- 2016: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΣΔΕΛ ΣΥΝ ΠΕ

Έξοδα χρήσεως 2016

 

ΕΞΟΔΑ 2016

 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

208.740,18 €

 

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

129.037,35 €

 

 

Παροχές τρίτων

19.687,87 €

 

 

Φόροι-τέλη

14.159,32 €

 

 

Διάφορα έξοδα

50.703,66 €

 

 

Τόκοι και συναφή έξοδα

612,88 €

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

422.941,26 €

 

 

Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι μόνες κρατήσεις που πραγματοποιεί είναι για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και για την ενίσχυση πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών σκοπών. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι κρατήσεις για την κάλυψη των διαχειριστικών έξόδων είναι  20% στα έσοδα από αδειοδότηση, 10% στα έσοδα από το εξωτερικό και έως 30% στα έσοδα της εύλογης αμοιβής. Οι κρατήσεις για πολιτιστικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι έως 25% των εσόδων από την εύλογη αμοιβή.

 

Κρατήσεις επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα, συνολικού ποσού της τάξεως 15% επί των τόκων των προθεσμιακών λογαριασμών.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ–ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

20.000,00

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

8.235,85

ΣΥΝΟΛΟ Α

28.235,85

ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ

 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

35.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Β

39.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

68.035,85

 

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr