ΟΣΔΕΛ


- 2016: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΣΔΕΛ ΣΥΝ ΠΕ

Έξοδα χρήσεως 2016

 

ΕΞΟΔΑ 2016

 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

208.740,18 €

 

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

129.037,35 €

 

 

Παροχές τρίτων

19.687,87 €

 

 

Φόροι-τέλη

14.159,32 €

 

 

Διάφορα έξοδα

50.703,66 €

 

 

Τόκοι και συναφή έξοδα

612,88 €

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

422.941,26 €

 

 

Τα έξοδα διαχείρισης υπολογίζονται με βάση ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων. Τα έξοδα διαχείρισης αποτελούν το 30%  της εύλογης αμοιβής, το 20% της αδειοδότησης και το 10% των εσόδων από το εξωτερικό.

 

Κρατήσεις επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα, συνολικού ποσού της τάξεως 15% επί των τόκων των προθεσμιακών λογαριασμών.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ–ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

20.000,00

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

8.235,85

ΣΥΝΟΛΟ Α

28.235,85

ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ

 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

35.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Β

39.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

68.035,85

 

 

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr