ΟΣΔΕΛ


- Συμπλήρωση Κανονισμού Διανομής - Έγκριση Γενικής Συνέλευσης 2005


Ο υπάρχων Κανονισμός Διανομής αφορά αποκλειστικά και μόνο στα έσοδα από το 4%. Όμως, έχουν υπάρξει και έσοδα από το 2% (ηλεκτρονικοί υπολογιστές), από το 6% (οπτικοακουστικά μέσα αναπαραγωγής) και από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τα παρακάτω:

 1. Τα έσοδα και η διανομή διαχωρίζονται σε ΓΕΝΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ. Ως ΓΕΝΙΚΑ νοούνται τα έσοδα που συγκεντρώνει ο Οργανισμός από εύλογη αμοιβή 4% και 6% για λογαριασμό όλων των δικαιούχων (υποχρεωτική συλλογική διαχείριση βάσει του Ν. 2121/1993). Ως ΕΙΔΙΚΑ νοούνται τα έσοδα από συμβάσεις με χρήστες για την ελεγχόμενη αναπαραγωγή μικρού μέρους κάθε έργου.
 2. Για τα ΓΕΝΙΚΑ έσοδα ισχύουν τα εξής: 
  α) Εφαρμόζεται συντελεστής για την κατανομή των προς διανομή χρημάτων μεταξύ Λογοτεχνικών και Μη Λογοτεχνικών έργων. Ο συντελεστής αυτός είναι 1 για τα Λογοτεχνικά και 1,5 για τα Μη Λογοτεχνικά έργα. Π.χ. για την ίδια χρονιά εάν ένα Λογοτεχνικό έργο 100 σελίδων εισπράττει 100€, τότε ένα Μη Λογοτεχνικό έργο επίσης 100 σελίδων εισπράττει 150€. Με τον τρόπο αυτό συγκλίνουμε προς τα ισχύοντα στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και εφαρμόζουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα επιστημονικά έργα αναπαράγονται πολύ περισσότερο από τα λογοτεχνικά. 
  β) Παρακράτηση για τη λειτουργία του ΟΣΔΕΛ: Έως 25% για έξοδα λειτουργικά, δικαστικά, διεθνών σχέσεων κλπ, και έως 25% για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, όπως προβλέπει το Καταστατικό. Για κάθε διανομή οι παρακρατήσεις καθορίζονται επακριβώς με απόφαση του Δ.Σ.
 3. Τα ΕΙΔΙΚΑ έσοδα διανέμονται ως εξής:
  α) Παρακράτηση: έως 20% με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ.
  β) Η διανομή θα υπολογίσει το ποσό που δικαιούται κάθε έργο (βιβλίο). Για τον καταμερισμό του ποσού στους δικαιούχους (εκδότη-συγγραφέα) υπεισέρχονται οι όροι της κάθε εκδοτικής σύμβασης μεταξύ τους. Ο ΟΣΔΕΛ θα ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους κάθε έργου και θα αποδίδει το ποσό στον εκδότη, ο οποίος ανάλογα με την εκδοτική σύμβαση, θα πρέπει να αποδώσει στο δημιουργό το ποσοστό. Η κατανομή μεταξύ εκδότη και συγγραφέα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί από τον ΟΣΔΕΛ με άλλο τρόπο, διότι αλλιώς θα απαιτείτο να γνωστοποιείται στον ΟΣΔΕΛ η εκδοτική σύμβαση κάθε ενός βιβλίου, πράγμα που και ανέφικτο είναι και αποτελεί ιδιωτική σχέση μεταξύ συγγραφέα και εκδότη.
 4. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να εξειδικεύει κάθε φορά τους παραπάνω βασικούς όρους, ανάλογα με τις περιστάσεις.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr