ΟΣΔΕΛ


- Συμπλήρωση Κανονισμού Διανομής - Έγκριση Γενικής Συνέλευσης 2008


Η διανομή 2008 που αφορά σε έσοδα του 2007 χαρακτηρίζεται από δύο νέα στοιχεία για τα οποία απαιτήθηκε μεγάλος όγκος δουλειάς, αλλά και λεπτοί χειρισμοί σε διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά είναι:

 


α) Τα επιστημονικά περιοδικά ως ιδιαίτερη κατηγορία.
Με εισήγηση της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας και έγκριση του Δ.Σ. αποφασίστηκε τα επιστημονικά περιοδικά να περιληφθούν στη νέα διανομή ως ανεξάρτητη κατηγορία στην οποία θα αποδοθεί το 15% του προς διανομή ποσού (όπως στον Τύπο αποδίδεται το 10%) από έσοδα της εύλογης αμοιβής Ακολουθώντας διεθνή δεδομένα, τα επιστημονικά περιοδικά θα εισπράττουν ανάλογα με τη συχνότητα έκδοσής τους εντός του έτους , το δε ποσοστό 15% θεωρείται σωστό, όπως έχουν δείξει οι έρευνες σε ξένες χώρες. Λόγω της ανυπαρξίας στοιχείων αντιστοίχων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ ως προς τους - πολλούς - συγγραφείς κάθε τεύχους το σύνολο του ποσού που δικαιούται κάθε περιοδικό θα αποδίδεται στον εκδότη με υποχρέωσή του να αποδώσει με τη σειρά του στους συγγραφείς των άρθρων τα 34/84 του συλλογικού ποσού. 

β) Απόδοση δικαιωμάτων σε ΟΣΔ του εξωτερικού με τους οποίους έχουμε σύμβαση Τύπου Α.
Από τις υπάρχουσες διμερείς συμβάσεις του ΟΣΔΕΛ μόνο η σύμβαση με τον αντίστοιχο Οργανισμό της Αγγλίας είναι Τύπου Α, δηλαδή προβλέπει ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Οι Βρετανοί συνάδελφοι ζήτησαν εφαρμογή της σύμβασης και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Μετά από διαπραγματεύσεις σε όλα τα 
επίπεδα συμφωνήθηκε να μην υπάρξει καταβολή αναδρομικών αλλά να περιληφθούν οι Βρετανοί δημιουργοί στη διανομή 2008. Πιο συγκεκριμένα όλοι οι συγγραφείς από ΑΓΓΛΙΑ θα παίρνουν το 35% του ποσού που αντιστοιχεί στον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ του βιβλίου, το δε υπόλοιπο 65% αποδίδεται στον ΄Ελληνα Μεταφραστή. ΄Οπου υπάρχουν πλέον του ενός δικαιούχοι μοιράζεται αντίστοιχα το ποσό. 

γ) Δεδομένου ότι με όλες τις υπόλοιπες χώρες πλήν Αγγλίας ο ΟΣΔΕΛ έχει συμβάσεις αμοιβαιότητας Τύπου Β. οι οποίες δεν προβλέπουν ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ των Οργανισμών, για τις χώρες αυτές εφαρμόζεται το παρακάτω:
Για όλα τα υπόλοιπα βιβλία των οποίων ο συγγραφέας είναι από ξένη χώρα (πλήν Αγγλίας που αναλύεται στο παραπάνω σημείο β) από το ποσό που αντιστοιχεί στον Δημιουργό το 65% αποδίδεται και πάλι στον ΄Ελληνα μεταφραστή το δε υπόλοιπο 35 αθροιστικά αποδίδεται στους ΄Ελληνες συγγραφείς αυξάνοντας το ποσό που διανέμεται σε αυτούς. Αυτό θα ισχύει μόνο για τους δικαιούχους της εκάστοτε τρέχουσας διανομής και όχι αναδρομικά.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr