ΟΣΔΕΛ


- Συμπλήρωση Κανονισμού Διανομής - Έγκριση Γενικής Συνέλευσης 2011


Για τη διανομή της βιβλιοπαραγωγής του 2010, το ΔΣ αποφάσισε τα παρακάτω:

 


α) Από 1-1-2011 για όλες οι συμβάσεις που υπογράφονται και προβλέπουν είσπραξη με δόσεις, το τιμολόγιο εκδίδεται για το σύνολο του ποσού κατά την υπογραφή της σύμβασης. Από τώρα και στο εξής αποφασίζεται η διανομή να γίνεται βάσει των εισπραχθέντων και όχι των τιμολογηθέντων ποσών. 

β) Τα έσοδα του 2% από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές θα μοιράζονται στις βιβλιοπαραγωγές των ετών 1999, 2000, 2001 και έως τον Αύγουστο του 2002, δεδομένου ότι το 2% καταργήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2002.

γ) Για τα μεταφρασμένα έργα, το 65% της αμοιβής του δημιουργού το παίρνει ο μεταφραστής και το 35% ο ξένος δημιουργός. Αυτό το 35% - το οποίο (εκτός από την Αγγλία) βάσει διμερών συμβάσεων δεν αποδίδουμε στους ξένους δημιουργούς - απομονώνεται και χρηματοδοτεί το bonus.

δ) Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων των βιβλίων τους στη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, μέχρι κάποια Καταληκτική Ημερομηνία με βάση τα στοιχεία της οποίας πραγματοποιείται η διανομή. Για την εξασφάλιση του ΟΣΔΕΛ, η βάση δεδομένων της Καταληκτικής Ημερομηνίας θα κατατίθεται σε συμβολαιογράφο.

ε) Τα έξοδα για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς αφαιρούνται από το σύνολο του προς διανομή ποσού.

στ) Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένα βιβλίο στη διανομή είναι να διαθέτει ελληνικό ISBN.

ζ) Τα έργα που κυκλοφορούν σε περισσότερες από μια μορφές μετέχουν στη διανομή ως ένα έργο.

η) Στα βιβλία που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε μορφή e-book (έργα σε ψηφιακή μορφή που πωλείται ψηφιακά) δεν διανέμονται χρήματα γιατί το ψηφιακό έργο δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανένα από τα μέσα από τα οποία εισπράττουμε (scanners, πολυμηχανήματα, φωτοτυπικά μηχανήματα και χαρτί).

θ) Τα έργα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε μορφή print-on-demand (έργα σε ψηφιακή μορφή που πωλούνται εκτυπωμένα) περιλαμβάνονται στη διανομή με κριτήριο κυκλοφορίας τα 300 αντίτυπα. Επειδή τα print-on-demand δεν καταχωρίζονται στην ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ θα πρέπει η καταγραφή τους να γίνεται με δήλωση του δικαιούχου στο Οργανισμό μέχρι την Καταληκτική Ημερομηνία και όποιος θέλει να διεκδικήσει δικαιώματα θα πρέπει να μας αποδεικνύει με παραστατικά ότι πούλησε ή διένειμε αντίτυπα.

ι) Η παρακράτηση του Οργανισμού από έσοδα αδειοδότησης όπως και από εύλογη αμοιβή δύναται να ανέρχεται μέχρι 25% των εσόδων με απόφαση του Δ.Σ.

κ) Ο Επιστημονικός Επιμελητής Έκδοσης, βάσει του νόμου, δεν θεωρείται δημιουργός. Για τα συλλογικά έργα όμως (εγκυκλοπαίδειες και λεξικά) δημιουργός θεωρείται ο Επιστημονικός Συντονιστής

λ) Επιστημονικά περιοδικά

λ.1) Για να μετέχει επιστημονικό περιοδικό στη διανομή πρέπει να διαθέτει ISSN
λ.2) Καταργείται ο όρος των τεσσάρων τευχών ανά έτος, ο οποίος ίσχυε μέχρι σήμερα ως προϋπόθεση για να περιληφθεί ένα περιοδικό στα επιστημονικά. Επίσης θα γίνει ανανέωση της λίστας των περιοδικών μέσω της βάσης ΙSSN της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
λ.3) Η διαδικασία είσπραξης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς των Επιστημονικών Περιοδικών παραμένει ως έχει, δηλαδή το σύνολο των δικαιωμάτων ενός περιοδικού αποδίδεται στον εκδότη με την υπογραφή από μέρους του υπεύθυνης δήλωσης με την οποία αναλαμβάνει να αποδώσει εκείνος στους δημιουργούς με βάση την εκδοτική σύμβαση που έχει με τον καθένα τους και για κάθε τεύχος.

 ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr