ΟΣΔΕΛ


- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται Συνεταιρισμός "μη κερδοσκοπικός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου ΣΥΝ. Π.Ε." και με διακριτικό τίτλο "Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.". Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι "Greek Collecting Society for Literary Works" και διακριτικός τίτλος "O.S.D.E.L.".

 

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί σε πανελλήνια βάση, και εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών έργων του λόγου ή επιστήμης και των δικαιοδόχων τους καθώς και των εκδοτών έργων του λόγου ή επιστήμης ή εικαστικών και φωτογραφικών έργων και των δικαιοδόχων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2121/93. Στα έργα του λόγου ή της επιστήμης περιλαμβάνονται οι μεταφράσεις, διασκευές, προσαρμογές ή άλλες μετατροπές των έργων, η οπτική απεικόνιση μουσικών έργων (παρτιτούρες), τα σχεδιαγράμματα, οι απεικονίσεις και φωτογραφίες που δημιουργούνται, ενσωματώνονται και συνοδεύουν επιστημονικά έργα, καθώς και οι συλλογές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων και οι βάσεις δεδομένων με ηλεκτρονική ή κάθε άλλη μορφή. Τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός είναι ενδεικτικά τα εξής :

 

1)  Το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την αναπαραγωγή έργων του λόγου για ιδιωτική χρήση με φωτοτυπικά μηχανήματα, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με συσκευές εγγραφής ήχου ή ήχου και εικόνας ή με υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας ή με άλλα σχετικά τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα.

2) Το δικαίωμα εκμίσθωσης ή δανεισμού αντιτύπων έργων του λόγου, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας και των ηλεκτρονικών - ψηφιακών υλικών φορέων, που αναπαράγουν έργα του λόγου ή επιστήμης.  (αρ. 3 παρ. 1 δ, αρ. 33 παρ. 4.)

3)  Το δικαίωμα της δημόσιας εκτέλεσης έργων του λόγου εγγεγραμμένων σε κάθε είδους υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας ή μεταδιδομένων από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση (αρ. 3 παρ. 1 στ).

4)  Το δικαίωμα μετάδοσης ή αναμετάδοσης των έργων του λόγου ή επιστήμης στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με καλώδια ή μέσω δορυφόρων ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (αρ. 3 παρ. 1 ζ).

5)  Το δικαίωμα της παρουσίασης έργων του λόγου ή επιστήμης στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής ή ψηφιακής διάδοσης των έργων μέσω των λεωφόρων πληροφοριών.  (αρ. 3 παρ. 1 ε).

6)  Το δικαίωμα εγγραφής και αναπαραγωγής έργων του λόγου που μελοποιήθηκαν σε κάθε είδους υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (αρ. 3 παρ. α).

7)  Το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου και έργων στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης με φωτοτυπικές συσκευές ή άλλα αντίστοιχα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα.

 

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός έχει μεταξύ άλλων όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το άρθρο 55 ή τις υπόλοιπες διατάξεις του ενάτου κεφαλαίου του Ν. 2121/94 και ενδεικτικά :

 

α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά δικαιώματα που του έχουν μεταβιβασθεί με τη σύμβαση αναθέσεως. Προς το σκοπό αυτό καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή

β) καθορίζει δια αμοιβολογίου και ανά κατηγορία πνευματικών έργων την ποσοστιαία αμοιβή των πνευματικών δημιουργιών και εκδοτών, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των έργων τους

γ) συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των έργων

δ) εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα των συνεταίρων και των επωφελουμένων, καθώς και την αμοιβή, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του νόμου 2121/93 ως αποζημίωση για την ελεύθερα ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων

ε) διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα, κατόπιν αφαίρεσης του ποσοστού για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης

στ) συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς για τη διαχείριση, είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων

ζ) προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και εκδοτών

η) ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του νόμου 2121/93 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει, για να διαπιστώνει αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών και εκδοτών

θ) παρέχει κάθε νόμιμη βοήθεια στους συνεταίρους.

ι) διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

ια) συμβάλλει στην κοινωνική προστασία των συνεταίρων του και των οικογενειών τους

ιβ) συμβάλλει στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικαιούχων

ιγ) συμβάλλει στην προβολή και διάδοση έργων του λόγου

ιδ) αναπτύσσει εργαλεία και ψηφιακές εφαρμογές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο καθώς και για τη διευκόλυνση της προώθησης, διανομής και διάδοσης έργων του λόγου στο διαδίκτυο. Επίσης προβαίνει σε άλλες εκδοτικές δραστηριότητες, σε έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων, καθώς και σε εκμίσθωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων.

 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο συνεταιρισμός δύναται να εκμεταλλεύεται περιουσιακά του στοιχεία, όπως κτίρια ή άλλα ακίνητα, βάσεις δεδομένων, εκδόσεις, ψηφιακές εφαρμογές, κ.λπ. και τα έσοδα που προκύπτουν θα διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των παγίων και τρεχουσών λειτουργικών δαπανών του και για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού είναι μεταβλητό.  Χωρίζεται σε ίσες μερίδες, οι οποίες ενσωματώνονται σε αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας.  Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

 

Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η εισφορά της οποίας πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου.

Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες, παρά μόνο από χαριστική αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε 50 έτη από την ημέρα καταχώρησης του καταστατικού στο μητρώο του αρμόδιου Eιρηνοδικείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Οποιοσδήποτε είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 2 μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων του στον Οργανισμό. Για τον σκοπό αυτό υπογράφει με το Συνεταιρισμό Σύμβασης Ανάθεσης τριετούς διάρκειας. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να αρνηθεί την ανάθεση, αν ο αιτών δεν είναι Ελληνικής υπηκοότητας ή χώρας μέλους της Ε.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου εφόσον έχουν αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων στον Οργανισμό (α) δημιουργοί λογοτεχνικών έργων των οποίων τουλάχιστον 6 διαφορετικά έργα έχουν εκδοθεί και τα οποία έχουν αναπαραχθεί συνολικά σε τουλάχιστον 6,000 αντίτυπα, (β) δημιουργοί κάθε άλλων, πλην λογοτεχνικών έργων του λόγου και της επιστήμης των οποίων τουλάχιστον 3 διαφορετικά έργα έχουν εκδοθεί και τα οποία έχουν αναπαραχθεί συνολικά σε τουλάχιστον 1.500 αντίτυπα, ή των οποίων τουλάχιστον 30 άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, (γ) δημοσιογράφοι οι οποίοι ασκούν ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία με αντικείμενο τη συγγραφή κειμένων τουλάχιστον επί τριετία (εκτός ραδιοφώνου και τηλεόρασης), (δ) εκδότες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από τη χονδρική πώληση βιβλίων τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής ήταν τουλάχιστον κατά μέσο όρο 100.000 ευρώ ετησίως ή εκδότες εφημερίδων με μέση ημερήσια επί τριετία κυκλοφορία τουλάχιστον 3.000 αντίτυπα και εκδότες περιοδικών με επί τριετία κυκλοφορία

 

Η απόκτηση της ιδιότητας του συνεταίρου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την απόκτηση της ιδιότητας του συνεταίρου για δημιουργούς ή εκδότες οι οποίοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εφόσον το έργο τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξιόλογο ή έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα για την ευόδωση των σκοπών του Συνεταιρισμού.

 

Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου όσοι :

α) έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους ή συμμετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό, με τον ίδιο σκοπό, που εδρεύει στην Ελλάδα.

β) διετέλεσαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού του ιδίου σκοπού και αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν από αυτόν λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες.

γ) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάσθηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του νόμου 2121/93.

δ) ασκούν επιχείρηση όμοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού.

 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού οφείλει να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτοπροσώπως ή διαφορετικά  με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση που θα φέρει  βεβαίωση δημόσιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής της. Το ΔΣ αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.

 

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (π.χ συμμετοχή σε Γ.Σ) και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση.

 

Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής που ανέρχεται σε 50 ευρώ για τους δημιουργούς και 300 ευρώ για τους εκδότες.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Υφίστανται 4 ομάδες συνεταίρων οι εξής :

Ομάδα 1 : Συγγραφείς και Μεταφραστές λογοτεχνικών έργων.

Ομάδα 2 : Συγγραφείς και Μεταφραστές κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου ή επιστήμης

Ομάδα 3 : Εκδότες λογοτεχνικών έργων

Ομάδα 4 : Εκδότες κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου ή επιστήμης

 

Κάθε δημιουργός ή εκδότης οφείλει κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης να δηλώσει μία επαγγελματική ομάδα στην οποία και θα ανήκει.

Αν πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να ανήκει σε περισσότερες ομάδες. Τα δικαιώματα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι μπορεί να τα ασκήσει μόνο στα πλαίσια μίας ομάδας την οποία οφείλει να δηλώσει επίσης κατά τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι δικαιούνται :

α) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

β) να απολαμβάνουν των επιδομάτων πρόνοιας που προσφέρει ο Συνεταιρισμός από το σχετικό αποθεματικό του.

γ) να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες καθορισμού του ύψους της αμοιβής, τις μεθόδους είσπραξης και διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των έργων τους

δ) να εισπράττουν τις αμοιβές που τους αναλογούν, σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής, μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.

ε) να λαμβάνουν γνώση του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Εφόσον κάποιο τακτικό μέλος που ανήκει στην επαγγελματική ομάδα των εκδοτών δεν έχει έσοδα από τον ΟΣΔΕΛ σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής για πέντε συνεχόμενα έτη αναστέλλονται τα δικαιώματα που προβλέπονται στο εδάφιο α’ του παρόντος άρθρου. Η αναστολή βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Οι συνεταίροι υποχρεούνται :

α) να σέβονται τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων

β) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις

γ) να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά, που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης

δ) να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττομένων δικαιωμάτων σε χρήστες και γενικά σε κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε υπό οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην εκμετάλλευση των έργων

ε) να ενημερώνουν γραπτώς το Συνεταιρισμό για τα έργα που έχουν δημοσιεύσει με οποιονδήποτε τρόπο και για τα νέα έργα τους που δημοσιεύονται μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

Παύουν να είναι συνεταίροι του Συνεταιρισμού :

α) όσοι αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

β) όσοι αποχωρούν με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης.

γ) όσων η σύμβαση ανάθεσης με τον Οργανισμό έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται απαρτία των 2/3 και πλειοψηφία 51% του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό: α) όταν ο συνεταίρος με τη συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και ιδίως όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις των εδαφίων α, γ και δ του άρθρου 9, β) εφόσον εκλείψουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως συνεταίρου, γ) εφόσον με τη συμπεριφορά του πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων πνευματικών δημιουργών και ιδιαίτερα εφόσον τελέσει τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του νόμου 2121/93. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ακρόαση του συνεταίρου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για την καταγγελία για σπουδαίο λόγο της σύμβασης ανάθεσης από το Συνεταιρισμό.

Ο συνεταίρος που αποκλείεται ή αποχωρεί έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής του μερίδας. Συμβάσεις μεταξύ του Συνεταιρισμού και του χρήστη που αφορούν έργα του αποκλειόμενου συνεταίρου και έχουν υπογραφεί πριν από τον αποκλεισμό παραμένουν σε ισχύ και μετά από αυτόν, όπως ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού κατά ποσό ίσο με την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν

α) οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες) και τα δικαιώματα εγγραφής

β) ποσοστό επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων που καθορίζεται από το Δ.Σ. για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.

γ) οι επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

δ) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος.

ε) έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού

 

Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν :

α) λειτουργικά έξοδα και έξοδα διαχείρισης όπως τα έξοδα για την είσπραξη, διανομή και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί.

β) τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

γ) τα επιδόματα που παρέχονται στους συνεταίρους και επωφελούμενους από το ειδικό αποθεματικό πρόνοιας του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

 

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά κατά έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μελών, ή οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα με απόφαση της επαγγελματικής ομάδας που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών της εκάστοτε επαγγελματικής ομάδας.

 

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου, ή των Συνεταίρων, ή της επαγγελματικής ομάδας, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.

 

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο π.χ. επιστολές με φαξ, ηλεκτρονικές επιστολές κλπ. Πριν τη Συνέλευση, μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει νέα συμπληρωματική πρόσκληση στα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νέα θέματα είτε αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτείνονται εγγράφως από το 1/10 των εγγεγραμμένων μελών, τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

2. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.

 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

ι) η τροποποίηση του καταστατικού και έγκριση της σύμβασης ανάθεσης,

ιι) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού,

ιιι) η έγκριση του κανονισμού διανομής για τα εισπραττόμενα δικαιώματα και για την αμοιβή του άρθρου 18 του νόμου 2121/93, καθώς και η έγκριση του αμοιβολογίου,

ιν) η συμμετοχή σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή και Προστασίας ή σε άλλο συναφές νομικό πρόσωπο, καθώς και η αποχώρηση από αυτά,

ν)  η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,

νι)  η έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης,

νιι) η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,

νιιι) η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων,

ιχ) η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων και της απονομής της ιδιότητας του συνεταίρου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού,

χ) ο σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεματικών,

χι) όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στη Γενική Συνέλευση από το παρόν καταστατικό.

 

Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απαρτία των δύο τρίτων και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

 

3. Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης - Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.

 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από 7 ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εκτός αν στην αρχική πρόσκληση έχει ορισθεί διαφορετικός τόπος ή ώρα για την πραγματοποιηθείσα τυχόν επομένη Γενική Συνέλευση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/4 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός 7 ημερών και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσα μέλη κι αν παρίστανται. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει Γενική Συνέλευση αν παρίστανται λιγότερα από 7 μέλη. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών.

 

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού και την ανάκληση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτή τα 2/3 των μελών του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η εν λόγω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από 7 ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Για τη λήψη αποφάσεων σ’ αυτά τα θέματα απαιτείται η πλειοψηφία των  2/3 των παρόντων μελών.

 

Ειδικότερα, όταν η Γ.Σ αποφασίζει ως προς την έγκριση ή όχι της πρότασης του Δ.Σ. για τη σύνταξη ή τροποποίηση του κανονισμού διανομής, η σχετική του απόφαση λαμβάνεται ως εξής :

α) Είναι απαραίτητη η απαρτία του ½ των μελών του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η εν λόγω απαρτία  συγκαλείται εκ νέου Γενική Συνέλευση εντός 7 ημερών και συνεδριάζει με απαρτία του  1/4 των μελών του Συνεταιρισμού.  Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός 7 ημερών και συνεδριάζει με απαρτία του 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπερβαίνουν τα επτά μέλη.

β) Είναι απαραίτητη η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συνεταιρισμού, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι με την πλειοψηφία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κάθε επαγγελματικής ομάδας όταν αποφασίζονται τα ποσοστά διανομής που την αφορούν και η οποία γνώμη λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των  παρόντων μελών της.

 

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, διερευνούνται οι λόγοι και αν δεν είναι σοβαρότατοι γίνεται μομφή στο Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση με απόφασή της φτάνει και μέχρι την έκπτωσή του. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο.

 

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το 1/20 των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία.

 

Η ψηφοφορία είναι μυστική για τις αρχαιρεσίες, την παροχή εμπιστοσύνης, την απαλλαγή από ευθύνη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη τους.

 

Ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γ. Σ. με μία μόνο ψήφο.

 

Κάθε μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί και ένα ακόμα μέλος του ίδιου κλάδου (συγγραφέων ή εκδοτών), εφόσον καταθέσει στο Προεδρείο της Γ.Σ., έγγραφη εξουσιοδότησή του. Στις περιπτώσεις  που σύμφωνα  με το καταστατικό  προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ,τότε κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί οσαδήποτε μέλη από τον ίδιο κλάδο, μόνο για την λήψη αποφάσεων για τις οποίες προβλέπεται η αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία, εφόσον καταθέσει στην Γενική Συνέλευση τις έγγραφες  εξουσιοδοτήσεις τους.

 

4. Εκλογή μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

Στην περίπτωση αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. και το Εποπτικό Συμβούλιο οι υποψηφιότητες για τα πιο πάνω όργανα κατατίθενται στο Δ.Σ. ή στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ή πρώτη επαναληπτική, ή δεύτερη επαναληπτική εκλογική Γενική Συνέλευση. Υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνον τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού ή σε περίπτωση μελών νομικών προσώπων: Στις ΑΕ, μέτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ΦΕΚ ή στέλεχος της ΑΕ που θα έχει ορισθεί με απόφαση ΔΣ και έχει υποχρεωτικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Εάν διακοπεί η σύμβαση εργασίας το μέλος εκπίπτει και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Στις ΕΠΕ, ο διαχειριστής ή εταίρος και στις προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, Ε.Ε.), ο διαχειριστής ή  ομόρρυθμος εταίρος που θα οριστεί με απόφαση των εταίρων . Στις ατομικές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης.

 

Μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχει παρέλθει 1 μήνας από την εγγραφή τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στα όργανα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις εκλογές των πρώτων μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού οργάνων του.

 

Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος που έχει έως β βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο του ΟΣΔΕΛ.

 

Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των υποψηφιοτήτων εντός 1 ημέρας από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.

 

Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση υποψηφιότητας κρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού περί ασυμβίβαστου των μελών του Δ.Σ.

Στη Συνέλευση των αρχαιρεσιών εκλέγεται καταρχήν 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση των χειρών και σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη γνωστοποίηση των ονομάτων των υποψηφίων και τη διανομή ψηφοδελτίων στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για την ομαλή και νόμιμη ψηφοφορία. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής.

 

Σε περίπτωση που μετά το πέρας της οποιασδήποτε συζήτησης στην εκλογική Γ.Σ. δεν επαρκέσει ο χρόνος για της ψηφοφορίες η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία για τον προσδιορισμό του χρόνου των ψηφοφοριών.

 

Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε επαγγελματική ομάδα εκπροσωπείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που προέρχονται από όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκπροσωπούνται επίσης από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Από το ψηφοδέλτιο κάθε επαγγελματικής ομάδας εκλέγονται δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) ως αναπληρωματικά. Από το συνολικό ψηφοδέλτιο που εκπροσωπεί όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκλέγονται 3 υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και 3 ως αναπληρωματικά.

 

Κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα είτε για να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του συνόλου των συνεταίρων είτε με το ψηφοδέλτιο της επαγγελματικής ομάδας του.

 

Δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε συνεταίρος να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο επαγγελματικής ομάδας και στο ψηφοδέλτιο του συνόλου των συνεταίρων.

 

Κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει έως δύο (2) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο επαγγελματικής ομάδας και ως τρεις (3) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του συνόλου των συνεταίρων.

 

Εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο κάθε επαγγελματικής ομάδας οι δύο (2) υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους σταυρούς και από το ψηφοδέλτιο του συνόλου των συνεταίρων οι τρεις (3) που πήραν τους περισσότερους σταυρούς.  Το ίδιο ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που και οι τρεις πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι είναι συγγραφείς ή εκδότες τότε στη θέση του τρίτου υποψηφίου εκλέγεται ο πλειοψηφήσας υποψήφιος της άλλης κατηγορίας.

Ο σταυρός σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά μέλη έλαβαν τον ίδιο αριθμό σταυρών, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για ψηφοδέλτια επαγγελματικής ομάδας αυξάνεται ανάλογα ανά δύο υποψήφιους το ψηφοδέλτιο του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

 

Για την εκλογή του εποπτικού συμβουλίου οι συνεταίροι εκπροσωπούνται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον 3 υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και 2 ως αναπληρωματικά. Κάθε συνεταίρος θέτει έως ένα σταυρό και εκλέγονται ως τακτικά και ως αναπληρωματικά μέλη όσοι υποψήφιοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1. Συγκρότηση σε σώμα - Μέλη Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οκτώ (8) από τα μέλη εκλέγονται ανά δύο (2) από κάθε επαγγελματική κατηγορία. Τρία (3) από τα μέλη εκλέγονται από το σύνολο των συνεταίρων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας.

 

Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι διετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το πολύ για έξι μήνες. Τα μέλη του Δ.Σ. επανεκλέγονται ελεύθερα.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν :

α) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη σε οργανισμούς ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης και σε βιβλιοθήκες κρατικές ή δημοτικές,

β) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη ή εταίροι με οποιοδήποτε ποσοστό σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται χαρτί, φωτοτυπικά μηχανήματα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

γ) να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε μόνιμη συνεργασία με τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες,

δ) να ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ( ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου ), εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντα του αντιμέτωπα με αυτά του Συνεταιρισμού.

 

Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων. Εκπίπτουν επίσης των αξιωμάτων τους όποιοι καταδικασθούν για διαχειριστικές ατασθαλίες εις βάρος του Συνεταιρισμού ή παραβιάσουν τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 2121/93 ή τις διατάξεις των εδαφίων α και δ-ε του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

 

Όσοι κατηγορηθούν για παρόμοια αδικήματα μπορούν να ανακληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχονται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

 

Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του κοινού ψηφοδελτίου, στο οποίο εκπροσωπήθηκαν όλες οι κατηγορίες, το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο υποψηφιοτήτων  για την ανάληψη θέσης στο Προεδρείο η εκλογή συνεχίζεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Αν εκλεγεί ως Πρόεδρος συγγραφέας, ο Αντιπρόεδρος πρέπει να έχει την ιδιότητα του εκδότη και αντίστροφα. Εάν παραιτηθεί, ανακληθεί, εκπέσει ή εκλείψει κατ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον επόμενο σε σταυρούς υποψήφιο από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Η αναπλήρωση μέλους του Προεδρείου γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ.

 

2. Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό. Είναι αρμόδιο :

α) να προτείνει προς έγκριση στη Γ.Σ. τον κανονισμό διανομής,

β) να εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,

γ) να καταρτίζει και να τροποποιεί τη σύμβαση ανάθεσης, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση,

δ) να συντάσσει στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση και στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα μέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

ε) να αποφασίζει την εγγραφή συνεταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού,

στ)  να προτείνει τον αποκλεισμό συνεταίρων στη Γενική Συνέλευση,

ζ) να συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την προώθηση, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, διορίζοντας αντιπροσώπους του Συνεταιρισμού όποτε το κρίνει αναγκαίο,

η) να συνάπτει τις ατομικές και συλλογικές συμβάσεις με τους χρήστες, να επεξεργάζεται το αμοιβολόγιο και να το προτείνει στη Γενική Συνέλευση,

θ) να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με ξένους οργανισμούς,

ι) να προσλαμβάνει όλο το διοικητικό προσωπικό, να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να καθορίζει το μισθό τους,

ια) να ορίζει του εκπροσώπους του οργανισμού σε συνέδρια,

ιβ) να προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτό το ποσοστό στους πνευματικούς δημιουργούς πριν από την υπογραφή της σύμβασης αναθέσεως. Το ποσοστό δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών παρά ύστερα από ειδοποίηση ενός έτους,

ιγ) να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονομιές,

ιδ) να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.

 

3. Λειτουργία Δ.Σ. - Λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4 ) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

 

Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού.

 

Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης.

 

Ειδικά όταν το Δ.Σ. αποφασίζει την πρότασή του σχετικά με τον κανονισμό διανομής, η απόφασή του αυτή λαμβάνεται ως εξής:

α) είναι απαραίτητη η απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών του, με την πρόσθετη προϋπόθεση όμως ότι παρίσταται τουλάχιστον 1 εκπρόσωπος κάθε επαγγελματικής ομάδας κατηγορίας την οποία εκπροσώπησε στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο.

β) είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

γ) Σε περίπτωση που η ψηφοφορία αφορά το θέμα της κατανομής της αμοιβής για οποιαδήποτε ομάδα, είναι απαραίτητη, με την πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον εκπροσώπου της θιγόμενης ομάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής και εκπροσωπεί το σωματείο έναντι τρίτων και δικαστικώς. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο και όταν κωλύεται και αυτός από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, τηρεί τα αρχεία του Συνεταιρισμού καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά, όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.  Υποχρεούται να ανακοινώσει το περιεχόμενο των εισερχομένων εγγράφων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των μελών. Εάν κωλύεται αντικαθίσταται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Ο Ταμίας κρατά τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος, είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και εποπτεύει την ορθή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν ότι καθήκοντα τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία και, γενικότερα, βοηθούν στη διοίκηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού.

 

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να μεταβιβάζουν τις καταστατικές τους αρμοδιότητες ή τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. σε τρίτα πρόσωπα εκτός Δ.Σ. π.χ. Διευθυντή, Νομικούς Συμβούλους, μέλη του συνεταιρισμού κλπ.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.

 

Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι διετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου το πολύ για έξι μήνες. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς Συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, την οποία και καταθέτει στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση μαζί με τον ισολογισμό και το λογαριασμό πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

 

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Το διοικητικό προσωπικό του Συνεταιρισμού δεν αποτελείται από μέλη του Συνεταιρισμού.

 

Τα πρόσωπα που αποτελούν το προσωπικό διαχείρισης του Συνεταιρισμού δεν μπορούν ι) να είναι επιχειρηματίες ή εταίροι, διαχειριστές, διοικητές ή διευθυντές παραγωγής σε οργανισμούς ραδιομετάδοσης, όποιο και αν είναι το μέσο επικοινωνίας δια σημάτων, εικόνων και ήχων, ή σε δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες ή σε εταιρίες εμπορίου ή παραγωγής φωτοτυπικών συσκευών ή συσκευών αναπαραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας ιι) να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε μόνιμη συνεργασία με τις ανωτέρω εταιρίες ιιι) να ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες σε εταιρία διαχείρισης στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εκτός αν τις ασκούν κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού,  ιν) να ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή σε υπηρεσίες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά του αντιμέτωπα με αυτά του Συνεταιρισμού, ν) να αποκτήσουν συμφέροντα στη λειτουργία εταιρίας ή νομικού προσώπου, τα συμφέροντα του οποίου μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με αυτά του Συνεταιρισμού  vι) να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού. νιι) να έχει έως β βαθμό συγγένεια με μέλος του ΔΣ

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ως διαχειριστικό έτος ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την παροχή άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού παρακρατείται το 1/10 επί των καθαρών κερδών της κάθε χρήσης, εκτός εάν το ύψος του έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον κανονισμό διανομής.

Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε έργου σ’ αυτό το προϊόν.

 

Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου ή ο αριθμός των δικαιούχων για κάθε χρήση του έργου δεν μπορεί να υπολογισθεί ή για τον υπολογισμό του απαιτείται δυσανάλογη εργασία. Ακόμα όμως και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διανομή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

 

Η διανομή μεταξύ συνδημιουργών διενεργείται βάσει συμφωνίας τους που έχει γνωστοποιηθεί στο Συνεταιρισμό, όπως ορίζει η σύμβαση ανάθεσης. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, η διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται :

α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10,

β) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του και δεν αποφασίσθηκε παράταση από τη Γενική Συνέλευση,

γ) αν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση,

δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 1667/86.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέχρι να αναδειχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της πρώτης μετά την έγκριση του Καταστατικού Γενικής Συνέλευσης, ο Συνεταιρισμός διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που την αποτελούν τα εξής πια μέλη:

Α) Αναστάσης Βιστωνίτης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρκαδίας 59,

Β) Φίλιππος Δρακονταειδής, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βενιζέλου 28,

Γ) Μάκης Παντελέσκος, κάτοικος Κολωνακίου Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 12.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 26 άρθρα, εγκρίθηκε από την υπ. αριθμ. 679/1996 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 13/2001 και 20/2003 πράξεις του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών,  και τροποποιήθηκε εκ νέου ως έχει με την από 26-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

Αθήνα. 26-6-2013

ΓΙΑ  ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ                                          ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΚΗ


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr