ΟΣΔΕΛ


- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΥ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα, σήμερα την                           αφενός οι:

 

α) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου Συν.Πε.” (με ΑΦΜ 096207020 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 73  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα Δ.Σ..

 

β) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων των Εικαστικών Τεχνών και εφαρμογών τους Συν.Πε.” (με ΑΦΜ 090056133 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωλέττη αρ.14 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

 

γ) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων - ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Πε.” (με ΑΦΜ 090392165 και Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ.83 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

 

δ) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Θεατρικού Ρεπερτορίου – ΘΕΣΠΙΣ» (με ΑΦΜ 999685144 και Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρομηλίγκου 24 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

που θα αποκαλούνται στο εξής “οι Οργανισμοί” και αφετέρου

 

η Εταιρία με την επωνυμία « ………………………………………………..….» με ΑΦΜ  ………………… και ΔΟY  …………….. που εδρεύει επί τ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον ………………  (η αφετέρου συμβαλλόμενη θα αναφέρεται στο εξής «η Εταιρία»

 

Συμφώνησαν, Συνομολόγησαν και Έκαναν Αμοιβαία Αποδεκτά τα Εξής:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ι) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2121/1993 όπως ισχύει σήμερα (στο εξής όπου γίνεται αναφορά σε άρθρα, παραγράφους ή άλλες διατάξεις νόμου, νοείται ο Ν.2121/1993 για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκτός εάν γίνεται ειδικότερη αναφορά σε άλλο νόμο) οι πνευματικοί δημιουργοί καθώς και οι εκδότες εντύπων με την έννοια του άρθρου 51 έχουν δικαίωμα εύλογης αμοιβής, εφ’ εξής «η εύλογη αμοιβή», εάν για την αναπαραγωγή έργων που γίνεται για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα αναπαραγωγής.

ΙΙ) Mε το παρόν συμφωνητικό τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και ρυθμίζουν την καταβολή της εύλογης αμοιβής όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον το χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπία, στο εξής θα καλείται το «Αντικείμενο» ή τα «Αντικείμενα» στον πληθυντικό αριθμό, για το χρονικό διάστημα  από  4/3/1993 και εφεξής. Το παρόν συμφωνητικό δεν αφορά και δεν ρυθμίζει την καταβολή εύλογης αμοιβής για άλλα αντικείμενα που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ.3 του ν.2121/1993, όπως τεχνικά μέσα αναπαραγωγής ήχου ή ήχου και εικόνας, αποθηκευτικά μέσα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 100Mbytes, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικές συσκευές κ.λ.π., τα οποία είναι εκτός του αντικειμένου δραστηριότητας του αντισυμβαλλομένου.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 3 συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Καθολικότητα εφαρμογής της υποχρεώσεως του άρθρου 18

1.1.1. Για λόγους αποτροπής διακρίσεων που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τον ανταγωνισμό κατά την εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου, όπως εδώ ερμηνεύεται το περιεχόμενό του, οι Οργανισμοί υποχρεούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό το άρθρο 18 καθ’ όλων των εισαγωγέων Αντικειμένων που δεν θα υπογράψουν το παρόν συμφωνητικό. Προς το σκοπό αυτό, οι Οργανισμοί υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες και κατά νόμο επιτρεπόμενες ενέργειες ώστε να ανευρίσκουν εκάστοτε τους εισαγωγείς που δεν τηρούν την υποχρέωση του άρθρου 18, όπως εδώ συμφωνείται, και να ενεργήσουν κατ’ αυτών τα υπό του νόμου επιτρεπόμενα ένδικα βοηθήματα μέχρι να εκδοθούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επιτευχθεί η κατά τα άνω συμμόρφωση και των εισαγωγέων αυτών.

1.1.2. Επίσης, συμφωνείται ότι ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να κοινοποιεί εγγράφως, προς όλους τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς, ακριβή και υπογεγραμμένα από τον ίδιο αντίγραφα καταλόγων εμπεριεχόντων το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία εισαγωγέα ή εισαγωγέων, παραγωγού ή παραγωγών «Αντικειμένων» (σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό τους στο παρόν), προκειμένου οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί να εξακριβώσουν εάν οι τελευταίοι τηρούν την υποχρέωση του άρθρου 18, όπως εδώ συμφωνείται, ώστε στην αντίθετη περίπτωση, αυτοί οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί, ενεργούντες είτε συλλογικά είτε ο καθένας για λογαριασμό του, να λάβουν τα νόμιμα μέτρα εναντίον τους, το αργότερο εντός διμήνου από την ως άνω γνωστοποίηση προς τον καθένα από αυτούς, καθώς και να προβούν στις προβλεπόμενες από το νόμο και εν γένει νόμιμες δικαστικές ενέργειες προκειμένου να επιδιώξουν την είσπραξη της εύλογης αμοιβής, ώστε να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. Οι αφ’ενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί, ενεργούντες είτε συλλογικά είτε ο καθένας για λογαριασμό του, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως για τις ως άνω ενέργειες, το αργότερο εντός δύο μηνών από της ως άνω γνωστοποιήσεως– κοινοποιήσεως. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξώδικες δηλώσεις ή/και τις Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους οφειλέτες εύλογης αμοιβής σχετικά με τα στοιχεία δυνάμει του άρθρου 18, παρ. 4, Ν. 2121/93, όπως ισχύει. Οι τυχόν υλοποιηθησόμενες ενέργειες, καθώς επίσης η τυχούσα γενόμενη ενημέρωση, κατά τα ανωτέρω, έστω και από ένα των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών συνεπάγεται την εκπλήρωση της προαναφερομένης υποχρέωσης αυτών των Οργανισμών στο σύνολό της.

1.1.3. Την ίδια ως άνω υποχρέωση φέρουν οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί και σε κάθε μεταγενέστερη όχληση του αντισυμβαλλομένου για τη λήψη περαιτέρω νόμιμων μέτρων κατά των τυχόντων εισαγωγέων – παραγωγών Αντικειμένων, που δεν θα έχουν συμβληθεί με αυτούς τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξώδικες δηλώσεις ή/και τις Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους οφειλέτες εύλογης αμοιβής σχετικά με τα στοιχεία δυνάμει του άρθρου 18, παρ.4, Ν. 2121/93, όπως ισχύει, οι τυχόν υλοποιηθησόμενες ενέργειες, καθώς επίσης η τυχόν γενόμενη ενημέρωση, κατά τα ανωτέρω, έστω και από ένα των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών συνεπάγεται την εκπλήρωση της προαναφερομένης υποχρέωσης αυτών των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών στο σύνολό της.

1.2. Οι Οργανισμοί οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια έναντι πάντων είτε συμβαλλομένων στο παρόν είτε τρίτων ως προς την πηγή της πληροφόρησής τους σχετικά με τις ως άνω γνωστοποιήσεις– κοινοποιήσεις, καθώς και για τα οικονομικά στοιχεία που θα τους υποβάλλονται από τον  αντισυμβαλλόμενο κατ’ εφαρμογή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

1.3. Σε περίπτωση παρόδου απράκτων των ως άνω προθεσμιών αντιστοίχως θα αναστέλλεται αυτοδικαίως η υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής του αντισυμβαλλομένου, μέχρις ότου οι Οργανισμοί ασκήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά τους κατά των υποδειχθεισών ή υποδειχθησόμενων επιχειρήσεων, χωρίς να αναστέλλονται οι υπόλοιπες υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρόν.

1.4. Όταν τυχόν εκλείψουν οι ως άνω λόγοι της αναστολής, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να καταβάλει την εύλογη αμοιβή, η οποία θα καταβάλλεται άτοκα.

1.5. Η μετά την πάροδο και ενός επιπλέον μηνός από τις ως άνω προθεσμίες, μη εισέτι συμμόρφωση των Οργανισμών προς την υποχρέωσή τους των παραγράφων [1.1.1. και 1.1. 2.] αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού από τον αντισυμβαλλόμενο και τις λοιπές επιχειρήσεις που τυχόν υπογράψουν αντίστοιχο με το παρόν συμφωνητικό, για τον εφεξής χρόνο, διατηρουμένων όμως των όρων και των υπέρ αυτών διατάξεων για το μέχρι της καταγγελίας χρονικό διάστημα.

 

Άρθρο 2

Καταβολή της αμοιβής

2.1. Η συμφωνηθείσα αμοιβή που οφείλεται κατά τα ανωτέρω από τον αντισυμβαλλόμενο στους Οργανισμούς ανέρχεται στο ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3, δηλαδή σε 4% της αξίας του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία. Σε περίπτωση εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ως αξία θα λαμβάνεται η αξία ex factory που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου και σε περίπτωση παραγωγής η αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο διάθεσης από το εργοστάσιο (ex factory). Η αμοιβή αυτή, εκτός αν άλλως ειδικά ορίζεται στο παρόν, θα καταβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, όπως κατωτέρω ορίζεται, και θα αφορά τις εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραγωγές του αντισυμβαλλομένου κατά το αντίστοιχο τρίμηνο. Η διαδικασία καταβολής θα είναι η ακόλουθη:

α) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει στον περί ου κατωτέρω, στην παράγραφο [3.4] του παρόντος, οριζόμενο, κοινό πληρεξούσιο ή προσωρινό διαχειριστή, Κατάσταση-Δήλωση Εισαγωγών ή/και Παραγωγών (σύμφωνα με το σχέδιο που είναι συνημμένο ως Παράρτημα Β’ του παρόντος), στην οποία θα αναγράφονται οι εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραγωγές που πραγματοποίησε ο αντισυμβαλλόμενος στο αντίστοιχο τρίμηνο και η αξία των εισαγωγών ή πωλήσεων σε περίπτωση τυχόν εγχώριας παραγωγής, όπως αυτή προκύπτει, ως ανωτέρω αναφέρεται, από τα τιμολόγια εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ή πώλησης.

β) μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, (δηλαδή εξήντα συνολικά από τη λήξη του τριμήνου), ο αντισυμβαλλόμενος θα καταβάλει στον αυτό ως άνω κοινό πληρεξούσιο των Οργανισμών ή τον προσωρινό διαχειριστή [οριζομένους ως κατωτέρω, κατά την παράγραφο (3.4) του παρόντος] το ποσό που προκύπτει από τις παραπάνω Καταστάσεις-Δηλώσεις. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αδικαιολόγητα δεν καταβάλλει εμπροθέσμως και προσηκόντως την παραπάνω αμοιβή θα οφείλει τόκους υπερημερίας από την εξηκοστή (60η) ημέρα μετά τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού τριμήνου, η οποία συμφωνείται ως δήλη ημέρα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω όχληση.

2.2. Δεν θα οφείλεται εύλογη αμοιβή για την αξία των Αντικειμένων που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πωλούνται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από την Ελλάδα) καθώς και των Αντικειμένων που καταστρέφονται. Η εύλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στην αξία των Αντικειμένων αυτών θα πιστώνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο στον αντισυμβαλλόμενο και θα συμψηφίζεται με την αξία της εύλογης αμοιβής που οφείλει να καταβάλει ο αντισυμβαλλόμενος για το ίδιο ημερολογιακό τρίμηνο.

2.3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω Καταστάσεων-Δηλώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο, αυτός θα οφείλει να καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης υπολογιζόμενη στο ένα ενενηκοστό της συνολικής εύλογης αμοιβής του αμέσως προηγούμενου τριμήνου που έχει υποβάλει ο αντισυμβαλλόμενος, η οποία ποινική ρήτρα συνομολογείται από τώρα ως εύλογη, δίκαιη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, κάθε ένας από τους Οργανισμούς θα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 7 και 8  του νόμου, όπως ισχύουν σήμερα.

2.4. Επιπλέον των ανωτέρω, η μη υποβολή της ως άνω Καταστάσεως-Δηλώσεως από τον αντισυμβαλλόμενο ακόμη και μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τη λήξη του τριμήνου θα αποτελεί και σπουδαίο λόγο καταγγελίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, οποτεδήποτε έκτοτε από τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς, ενεργούντες όμως από κοινού.

2.5. Καμία από τις ως άνω συνέπειες, που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους [2.3] και [2.4], δεν θα επέρχεται σε βάρος του αντισυμβαλλομένου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή καταβολής αμοιβής που οφείλεται σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο [4.2] του παρόντος.

 

Άρθρο 3

Δικαιούχοι της αμοιβής

3.1. Δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του νόμου, όπως συμφωνείται στο παρόν είναι οι Οργανισμοί που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει τις αναφερόμενες στο παραπάνω άρθρο κατηγορίες δικαιούχων (δημιουργούς και εκδότες). Για την κατανομή της εύλογης αμοιβής μεταξύ των Οργανισμών, ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, η δε συμβατική και νόμιμη υποχρέωσή του εξαντλείται στην καταβολή της συμφωνούμενης με το παρόν αμοιβής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή του.

Κατά ταύτα, οι ανωτέρω Οργανισμοί, εισπράττοντες την ως άνω εύλογη αμοιβή δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι την εισπράττουν για το σύνολο των Οργανισμών, είτε υφισταμένων και μη συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση είτε στο μέλλον συσταθησομένων και για το σύνολο των πνευματικών δημιουργών της αντίστοιχης κατηγορίας, η δε ως άνω καταβολή συνεπάγεται αυτοδικαίως εξόφληση από πάσα σχετική υποχρέωσής του έναντι πάντων, δοθέντος ότι, κατά τη δήλωση των στην παρούσα σύμβαση συμβαλλομένων Οργανισμών, αυτοί μόνο δικαιούνται στην είσπραξη της αμοιβής είτε εκπροσωπούν είτε μη το σύνολο των αντιστοίχων πνευματικών δημιουργών.

3.2. Το αυτό ισχύει και για τυχόν άλλους ή νέους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης  έναντι των οποίων ο αντισυμβαλλόμενος ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση θα έχει, πλην της καταβολής της εύλογης αμοιβής είτε στον κατά τα κατωτέρω (σύμφωνα με την παράγραφο [3.4]) οριζόμενο κοινό πληρεξούσιο που θα εισπράττει ενεργών απ’ ευθείας στο όνομα και για λογαριασμό καθενός των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών ή στον επίσης κατά τα κατωτέρω (σύμφωνα με την παράγραφο [3.4]) οριζόμενο προσωρινό διαχειριστή, ο οποίος θα εισπράττει την εύλογη αμοιβή κι εν συνεχεία θα προβαίνει με δική του ευθύνη στη νόμιμη κατανομή της προς τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς.

3.3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του νόμου οι Οργανισμοί κάθε μίας από τις προαναφερθείσες κατηγορίες (σύμφωνα με την παράγραφο [3.1]) δικαιούνται να λαμβάνουν, άνευ οιασδήποτε ευθύνης του αντισυμβαλλομένου για την κατανομή, τα ακόλουθα ποσοστά της συνολικής αμοιβής όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο: Δημιουργοί 50%, Εκδότες 50%.

Συμφωνίες μεταξύ των Οργανισμών που καλύπτουν την ίδια κατηγορία δικαιούχων για την μεταξύ τους κατανομή, του ανήκοντος στην κατηγορία αυτή ποσοστού, θα δηλώνονται με ξεχωριστό έγγραφο αποκαλούμενο εφεξής «Δήλωση Κατανομής Ποσοστών», κοινοποιούμενο στον αντισυμβαλλόμενο και το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους των Οργανισμών και θα καθορίζει επακριβώς το ποσοστό το οποίο δικαιούται να λάβει κάθε Οργανισμός της αυτής κατηγορίας.

3.4. Ο αντισυμβαλλόμενος θα καταβάλλει στον εκάστοτε διοριζόμενο κοινό πληρεξούσιο των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών, που η εξουσιοδότησή του θα γνωστοποιείται εγγράφως, το συνολικό ποσό της εύλογης αμοιβής που θα αντιστοιχεί στα ποσά της αμοιβής εκάστου δικαιούχου Οργανισμού (δυνάμει αντιστοίχων τιμολογίων ή άλλων νομίμων παραστατικών προβλεπομένων από τον ΚΦΑΣ, που θα εκδίδονται από καθένα Οργανισμό χωριστά), βάσει της ως άνω «Δήλωσης Κατανομής Ποσοστών» κατά τη συμφωνηθείσα αναλογία καθενός από αυτούς και χωρίς καμία ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου γι’ αυτή την κατανομή. Άλλως, ελλείψει της ως άνω Δήλωσης και του διορισμού κοινού πληρεξουσίου, ο αντισυμβαλλόμενος θα καταβάλλει επίσης δυνάμει αντιστοίχου τιμολογίου ή άλλου νομίμου παραστατικού προβλεπόμενου από τον ΚΒΣ, το σύνολο των δικαιωμάτων στον προσωρινό διαχειριστή, ο οποίος θα έχει οριστεί κατόπιν συμφωνίας των δικαιούχων Οργανισμών ή αποφάσεως του ΟΠΙ ή διαιτητικής ή δικαστικής αποφάσεως και θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση των Οργανισμών στη γνωστοποίηση των ως άνω στοιχείων καθώς και στην έκδοση νόμιμων παραστατικών πληρωμής θα συνεπάγεται αναστολή της υποχρεώσεως καταβολής της αναλογούσας εύλογης αμοιβής.

 

Άρθρο 4

Νομιμοποίηση Οργανισμών

4.1. Κάθε Οργανισμός οφείλει να προσκομίζει στον αντισυμβαλλόμενο πριν από την πρώτη καταβολή σύμφωνα με το παρόν και στη συνέχεια άπαξ ανά ημερολογιακό έτος και συγκεκριμένα πριν από την πρώτη καταβολή εντός του νέου έτους: α) έγγραφο του ΟΠΙ το οποίο να αναφέρει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία δικαιούχων που, ως τη στιγμή εκείνη, τους έχει χορηγηθεί από το ΥΠΠΟ η έγκριση λειτουργίας τους ως Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 και που έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του νόμου για τα Αντικείμενα του παρόντος και β) στην περίπτωση που από το προηγούμενο έγγραφο του ΟΠΙ προκύπτει ότι λειτουργούν νόμιμα περισσότεροι του ενός Οργανισμοί, αντίγραφο της παραπάνω Δήλωσης Κατανομής Ποσοστών και του εγγράφου του διορισμού κοινού πληρεξουσίου ή του Συμφωνητικού/ Πρακτικού Προσδιορισμού προσωρινού διαχειριστή ή απόφαση του ΟΠΙ ή εκτελεστή δικαστική ή διαιτητική απόφαση με την οποία θα ορίζεται προσωρινός διαχειριστής.

4.2. Αν δεν προσκομισθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα, τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο [4.1], ή αν από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι έχει εγκριθεί η λειτουργία και άλλων οργανισμών στην ίδια κατηγορία εκτός από αυτούς που υπογράφουν τα αναφερόμενα ως άνω στην παράγραφο [4.1] έγγραφα, η εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής σε οποιοδήποτε Οργανισμό της ιδίας κατηγορίας που αξιώνει την καταβολή της, και αυτών που συμβάλλονται με το παρόν, αναστέλλεται μέχρις ότου είτε υποβληθεί νέα Δήλωση Κατανομής ποσοστών και διορισμού κοινού πληρεξουσίου ή Συμφωνητικό/ Πρακτικό προσδιορισμού προσωρινού διαχειριστή που να συνυπογράφεται και από το νέο Οργανισμό συλλογικής διαχείρισης είτε καθορισθεί με εκτελεστή δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή απόφαση του ΟΠΙ προσωρινός διαχειριστής για την είσπραξη της παραπάνω εύλογης αμοιβής, κατά το άρθρο 18, παράγραφο 11 του νόμου. Τα ως άνω έγγραφα οφείλουν να προσκομισθούν νομίμως και εγκαίρως στον αντισυμβαλλόμενο.

4.3. Τυχόν καταβολή του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα παραπάνω στον μέχρι της προσηκούσης γνωστοποιήσεως περί οποιασδήποτε μεταβολής κοινό πληρεξούσιο ή προσωρινό διαχειριστή είναι απολύτως έγκυρη και επιφέρει εξόφληση και απόσβεση της αντίστοιχης οφειλής της, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως τόκων και εξόδων και ελευθέρωση της έναντι παντός Οργανισμού.

 

Άρθρο 5

Ορισμός χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία

5.1 Στην έννοια του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία συμπεριλαμβάνονται τα χαρτιά εκτυπώσεων γραφείου βάρους 60–240 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, σε δεσμίδες διαστάσεων Α5, Α4, Α3, Β4, Β3. Ρητά εξαιρείται το χαρτί που εισάγεται ή διατίθεται σε ρολά.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις καταβολής οφειλομένων

6.1. Η προβλεπόμενη από το παρόν αμοιβή θα καταβάλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο για τις εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις πραγματοποιηθείσες από 1.1.1999 και εφεξής. Οι Οργανισμοί παραιτούνται από κάθε δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής για τις πριν από την ημερομηνία αυτή εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις. Η παραίτησή τους αυτή ισχύει μόνον για τον αντισυμβαλλόμενο και οιαδήποτε άλλη εταιρία αποδεχθεί να υπογράψει αντίστοιχο με το παρόν συμφωνητικό και τελεί υπό τον όρο της τήρησης των συμφωνιών του παρόντος.

6.2. Ειδικά επί της οφειλόμενης και μέχρι σήμερα μη εισπραχθείσας αμοιβής από την εισαγωγή χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία και για το χρονικό διάστημα από  1/1/1999 έως 10-9-2002 οι Οργανισμοί, προς αποφυγή διενέξεων και δικαστικών αγώνων με τον αντισυμβαλλόμενο, χορηγούν σε αυτόν έκπτωση 75% επί της ως άνω αμοιβής και συμφωνούν να λάβουν το 25% αυτής σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των αξιώσεών  τους από την εισαγωγή χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

6.3. Η κατά τα ανωτέρω οφειλόμενη από τον αντισυμβαλλόμενο αμοιβή για το χρονικό διάστημα από ………………………. έως …………………… προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν ως Παράρτημα A υπεύθυνη δήλωσή του. H οφειλόμενη αμοιβή για το χρονικό διάστημα μέχρι …………………..  συμφωνείται να καταβληθεί σε έξι τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί σήμερα με την υπογραφή του παρόντος. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να καταβάλει το σύνολο της οφειλής του εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή του παρόντος, οι Οργανισμοί παρέχουν στον αντισυμβαλόμενο έκπτωση 4% επί του συνόλου της οφειλής.

 

Άρθρο 7

Δικαίωμα ελέγχου

7.1. Οι Οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.8 του νόμου την ακρίβεια των Καταστάσεων-Δηλώσεων που θα τους υποβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο [2] του παρόντος, τηρώντας όλες τις διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου του αντισυμαβλλομένου και τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

7.2. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο αντισυμαβλλόμενος υπέβαλε ανακριβή στοιχεία υποχρεούται να καταβάλει την εύλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας που δήλωσε με βάση τις Καταστάσεις-Δηλώσεις και της αξίας που προέκυψε από τον έλεγχο των πραγματικών στοιχείων και επιπλέον α) ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με την εύλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας που δήλωσε με βάση τις Καταστάσεις-Δηλώσεις και της αξίας που προέκυψε από τον έλεγχο των πραγματικών στοιχείων και β) την αμοιβή των ορκωτών λογιστών που πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Η ως άνω ποινική ρήτρα συνομολογείται από τώρα ως εύλογη, δίκαιη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση.

 

Άρθρο 8

Ρήτρα ευνοϊκότερης συμφωνίας/ νομοθετικής ρυθμίσεως/ δικαστικής αποφάσεως - Κυρώσεις

8.1 Αν στο μέλλον οποιοσδήποτε Οργανισμός συνάψει με οποιαδήποτε επιχείρηση, εισαγωγέα ή παραγωγό Αντικειμένων, συμφωνία περιέχουσα ως προς οιοδήποτε επί μέρους θέμα ρύθμιση ευνοϊκότερη για τις οφειλέτιδες εταιρείες ή επιχειρήσεις από την αντίστοιχη ρύθμιση του παρόντος, η εν λόγω ευνοϊκότερη για τις οφειλέτιδες εταιρείες ή επιχειρήσεις ρύθμιση καταλαμβάνει αυτομάτως και τις διεπόμενες από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σχέσεις του αντισυμβαλλομένου με τους συνάψαντες την ανωτέρω συμφωνία Οργανισμούς ή Οργανισμό, όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και για τις τυχόν υποχρεώσεις των εταιρειών για το παρελθόν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και αντίστοιχα μέσα αναπαραγωγής,.

8.2 Επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση ισχύος εις το μέλλον για τον αντισυμβαλλόμενο ευνοϊκότερης της παρούσης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας- της δευτέρας από της ισχύος της στην Ελληνική Επικράτεια- καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως των ελληνικών ή των κοινοτικών δικαστηρίων μεταξύ οιωνδήποτε διαδίκων και μη εισέτι συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση, κρίνουσα κυρίως ή παρεμπιπτόντως για τη νομιμότητα του ισχύοντος νόμου 2121/1993 ως προς τις θιγόμενες εις την παρούσα σύμβαση διατάξεις του, ή και διάταξης οιουδήποτε άλλου νόμου τροποποιεί τον ως άνω νόμο 2121/1993, η παρούσα σύμβαση θα τροποποιείται ή θα καταργείται αναλόγως και από τον χρόνο που θα ορίζει ο νόμος ή η εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή ο αντισυμβαλλόμενος θα δικαιούται να συμψηφίζει όσα ήδη ανάλογα και αντίστοιχα ποσά έχει στο μεταξύ καταβάλει προς τους Οργανισμούς, με μελλοντικές απαιτήσεις των Οργανισμών.

Άρθρο 9

Διάρκεια

9.1. Η διάρκεια του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμφωνείται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του και μέχρι την ………………….. Σε κάθε περίπτωση όμως θα παραμένει σε ισχύ και μετά ταύτα, ήτοι μέχρι την πλήρη εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεων, τελική διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ των συμβαλλομένων, και καταβολή όλων των οφειλών έναντι των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών και θα λήξει όταν ο σκοπός του έχει εκπληρωθεί σύμφωνα με τους ειδικότερους εδώ αναφερόμενους όρους του και οι υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί έναντι των Οργανισμών, εκτός αν καταγγελθεί ενωρίτερα σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

9.2. Η ισχύς του παρόντος θα παρατείνεται αυτομάτως και άνευ ετέρου για ένα χρόνο κάθε φορά, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώσει εγγράφως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα από την λήξη της ως άνω διάρκειας ότι δεν επιθυμεί την παράταση αυτής της διάρκειας του εν λόγω ιδιωτικού συμφωνητικού .

9.3. Η καταγγελία ή η δήλωση μη παράτασης της διάρκειας του παρόντος από ή για ένα των αφενός συμβαλλομένων δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη καταγγελία ή μη παράταση για όλους.

Άρθρο 10

Επίλυση διαφορών - δωσιδικία

10.1. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού και θα αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτού ή την έκταση των εξ αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δεν θα είναι δυνατό να διευθετηθεί εξωδίκως υπό την αιγίδα του Ο.Π.Ι., θα επιλύεται με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια. Για το σκοπό αυτό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, δικάζοντα κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

10.2. Εάν οποιαδήποτε μεμονωμένη διάταξη του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού καταστεί νομικά ανίσχυρη ή μη εφαρμοστέα για νομικούς λόγους, τότε η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων δεν θα επηρεάζεται από αυτό, εκτός εάν τίθεται σε ουσιαστικό κίνδυνο η βασική πρόθεση των άμεσα εμπλεκομένων σε τέτοια διαφωνία εκ των εδώ Συμβαλλομένων Μερών. Στην περίπτωση αυτή, τα άμεσα εμπλεκόμενα σε τέτοια διαφωνία εκ των εδώ Συμβαλλομένων Μερών θα καταλήξουν σε ειδικότερη συμφωνία που θα πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική ρύθμιση που προβλέπεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, άλλως, εάν δεν συμφωνήσουν, η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για τα μέρη, με τη ρητή επιφύλαξη αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

Άρθρο 11

Εκκρεμείς δίκες

Από την υπογραφή του παρόντος καταργούνται οριστικά και αμετάκλητα όλες οι εκκρεμείς δίκες και δικαστικές ενέργειες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Τα μέρη υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να παραιτηθούν των αντιστοίχων δικογράφων και δικαιωμάτων αναγκαστικής εκτελέσεως, ενδίκων μέσων και λοιπών σχετικών δικογράφων και δικαιωμάτων.

 

Άρθρο 12

Τίτλοι – Τροποποιήσεις

12.1. Οι τίτλοι-επικεφαλίδες των άρθρων του παρόντος συμφωνητικού τίθενται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της αναγνώσεως. Δεν τροποποιούν τις διατάξεις του συμφωνητικού, δεν επηρεάζουν το περιεχόμενό τους καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.

12.2. Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Τυχόν τροποποίηση τους ή τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως με έγγραφη τροποποιητική συμφωνία.

12.3. Η υπογραφή του παρόντος δεν συνιστά για τον αντισυμβαλλόμενο αναγνώριση του περιεχομένου του Νόμου 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του απορρέοντος από αυτόν δικαιώματος της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παράγραφος 3. Ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώκει την νόμιμη κατάργηση  της σχετικής υποχρεώσεως που προβλέπεται σήμερα στο νόμο, με εξαίρεση δικαστικές ενέργειες που στρέφονται κατά των ανωτέρω αφενός συμβαλλομένων οργανισμών, περί ων υπογράφεται το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την τυχόν κατάργηση της σχετικής διατάξεως του νόμου τα μέρη οφείλουν να εκπληρώνουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.

 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) ίδια αντίτυπα τα οποία και υπογράφονται ως ακολούθως.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Για τον

Εργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) Συν. Πε                        Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

Εργων των Εικαστικών Τεχνών και

Εφαρμογών τους (ΟΣΔΕΕΤΕ) Συν. Πε

 

 

Για τον                                                             Για τον

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης                      Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

και Προστασίας Πνευματικών                                Πνευματικών Δικαιωμάτων

Δικαιωμάτων Φωτογράφων                                   Θεατρικού Ρεπερτορίου -

-ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Πε                                                   ΘΕΣΠΙΣ – Συν.Πε

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση

 

Η  Εταιρία με την επωνυμία «……………...» με ΑΦΜ………………….. και Δ.Ο.Υ. ….  που εδρεύει επί της οδού  ………………………..  αρ. ……,   και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον…………………….(εφ’εξής ο  «αντισυμβαλλόμενος»), δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρα. 4 του Νόμου 2121/93,   ότι η οφειλόμενη αμοιβή, δυνάμει του από ………… Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τους ΟΣΔΕΛ, ΟΣΔΕΕΤΕ, ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ και ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ, για το χρονικό διάστημα από …………………… έως ……………… προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία όσον αφορά αντίστοιχες εισαγωγές των «Αντικειμένων», όπως αυτά ορίζονται στο ως άνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό:

 

ΕΤΟΣ

Αξία €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εξειδίκευση Τρόπου Καταβολής

Κατόπιν των ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη εξειδικεύουν και συμφωνούν τον τρόπο καταβολής της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από …………….μέχρι ………….. ως εξής:

 

Η εύλογη αμοιβή που οφείλει να καταβάλει η Εταιρεία στους Οργανισμούς για το διάστημα από …………..   έως …………. ανέρχεται στο ποσό των  …………..Ευρώ πλέον ΦΠΑ (%).  Η Εταιρεία αναλαμβάνει με την παρούσα να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό  σε έξι  ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα:

 

Η πρώτη δόση θα αποτελεί το 20% του ποσού και θα καταβληθεί με την υπογραφή του παρόντος, το υπόλοιπο 80% θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση θα καταβληθεί την ………….. ,  η δεύτερη την ………… , η τρίτη την ………… , η τέταρτη την………….  και η πέμπτη την ………….

.

Κάθε τριμηνιαία δόση θα επιμερίζεται στους αφενός συμβαλλόμενους οργανισμούς ως εξής:

α) Ο ΟΣΔΕΛ θα εισπράττει  για κάθε δόση  το ποσό των   ………..Ευρώ πλέον ΦΠΑ

β) Ο ΟΣΔΕΕΤΕ θα εισπράττει  για κάθε δόση το ποσό των ………Ευρώ πλέον ΦΠΑ

γ) Ο ΦΟΙΒΟΣ θα εισπράττει για κάθε δόση το ποσό των  ……… ..Eυρώ  πλέον ΦΠΑ

δ) Ο ΘΕΣΠΙΣ θα εισπράττει για κάθε δόση το ποσό των ……….…Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Ο κάθε Οργανισμός υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στην Εταιρία το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν καταβάλει έστω και τμήμα του ως άνω ποσού των  ……………..Ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατά τις ως άνω ημέρες πληρωμής αυτού, θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι μέχρι τότε ανεξόφλητες δόσεις της οφειλής  της Εταιρείας έναντι των Οργανισμών για το διάστημα από …………έως …………με τους αντίστοιχους τόκους υπερημερίας.

Σε περίπτωση που το ποσοστιαίο ύψος του ΦΠΑ τροποποιηθεί με νομοθετική διάταξη, από την ισχύ και μετά αυτής της διάταξης θα ισχύει ο νέος ΦΠΑ για το παρόν Συμφωνητικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρίας και των Οργανισμών.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Για τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

Έργων του Λόγου Συν Πε (ΟΣΔΕΛ)

 

 

Για τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

Έργων των Εικαστικών Τεχνών και

εφαρμογών τους Συν.Πε.”

 

 

Για τον «Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών

Δικαιωμάτων Θεατρικού

Ρεπερτορίου – ΘΕΣΠΙΣ- Συν.Πε.»

 

 

 

Για τον “Οργανισμό Συλλογικής

Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών

Δικαιωμάτων Φωτογράφων - ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Πε.”

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ …./…./…. ΕΩΣ …./…./….

ΗΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΔ.ΙΝΤRASTAT

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 4% €

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr