ΟΣΔΕΛ


- ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

 

Στην Αθήνα σήμερα ........................

 

Αφενός μεν:

Ο συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου Συν.Πε.”(ΟΣΔΕΛ), ΑΦΜ 096207020, ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.73 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. ……………. και τον γραμματέα του Δ.Σ. ……………….. (στο εξής θα καλείται ο «ΟΣΔΕΛ»)

 

Αφετέρου δε:

Η επιχείρηση με την επωνυμία ………………………., που εδρεύει σ…………, οδός ………………  αρ. …………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τ………………. και η οποία στο εξής θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας “η επιχείρηση”

 

 

Αφού έλαβαν υπ’ όψιν  ότι

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2121/93 οι πνευματικοί δημιουργοί έχουν την εξουσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν και την αναπαραγωγή του έργου τους με κάθε μέσο.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2121/93, "εκδότες εντύπων έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή με φωτοτυπικές ηλεκτρονικές ή όποιες άλλες μεθόδους, για σκοπούς εκμετάλλευσης, της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει."

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 2121/1993 "οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας που έχουν αποκλειστικά αυτό το σκοπό, τη διαχείριση ή την προστασία ή την διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό" και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου νόμου, τα πιο πάνω δικαιώματα των δημιουργών εφαρμόζονται και στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, δηλαδή και στους εκδότες.

 

4. Ο πιο πάνω Οργανισμός, αποτελεί Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων έργων του λόγου και εκπροσωπεί συγγραφείς και εκδότες και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 του Ν. 2121/93 και στους σκοπούς του συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση του δικαιώματος αναπαραγωγής των έργων τους με φωτοτυπικές συσκευές ή άλλα αντίστοιχα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα.

 

5. Η επιχείρηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας , μετά από σχετικές παραγγελίες πελατών της, αναπαράγει έναντι αμοιβής μεταξύ άλλων με φωτοτυπικά ή άλλα ανάλογα μέσα, έργα του λόγου Ελλήνων ή αλλοδαπών δημιουργών.

Συμφωνούν , συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:


Άρθρο 1

Χορήγηση ειδικής μη αποκλειστικής Αδείας

1.1. Ο ΟΣΔΕΛ δια του παρόντος χορηγεί στην επιχείρηση τις παρακάτω ειδικές άδειες και δικαιώματα τα οποία υπόκεινται στους όρους και τις διατάξεις αυτού του ιδιωτικού συμφωνητικού.

1.2. Συγκεκριμένα χορηγεί την μη αποκλειστική άδεια για την αναπαραγωγή σε χαρτί, στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας (που συνίσταται στην κατά παραγγελία πελατών της φωτοτυπική αναπαραγωγή), με φωτοτυπικές συσκευές ή με άλλα ανάλογα μέσα, τμημάτων έργων του λόγου ή συντόμων έργων του λόγου Ελλήνων ή αλλοδαπών δημιουργών (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.1 του παρόντος),.

1.3. Ειδικότερα ως φωτοτυπική αναπαραγωγή νοείται η αναπαραγωγή σε χαρτί με φωτοτυπικές, ξηρογραφικές, ψηφιακές ή ανάλογες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών. Ρητά απαγορεύεται η ψηφιακή αντιγραφή και αποθήκευση έργων του λόγου εντός των μηχανημάτων ή άλλων ψηφιακών αποθηκευτικών μέτρων.

1.4. Η παραπάνω αναπαραγωγή μπορεί να πραγματοποιείται με συσκευές που ανήκουν ή μισθώνονται από την επιχείρηση.

1.5. Η χορηγούμενη με το παρόν ανωτέρω άδεια αφορά αποκλειστικά και μόνον τους εκπροσωπούμενους από τον ΟΣΔΕΛ δικαιούχους .

Ο ΟΣΔΕΛ υποχρεούται να γνωστοποιεί πάραυτα στην επιχείρηση την εκάστοτε λύση των συμβάσεων ανάθεσης με δικαιούχους. Επίσης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην επιχείρηση εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους την τυχόν σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και να αποστέλλει υπογεγραμμένο τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποιημένο εν ισχύ κατάλογο.

 

Άρθρο 2

Προσδιορισμός περιορισμών

2.1. Ουδεμία αναπαραγωγή θα υπερβεί: Το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

Σε περίπτωση που ζητείται αναπαραγωγή από usb stick ή από οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο αναπαραγωγής, με το οποίο δεν είναι δυνατόν το φωτοτυπικό κατάστημα να εντοπίζει την έκταση του έργου, τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτρέπεται η αναπαραγωγή αυτού μέχρι είκοσι σελίδες

2.2. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει την αναπαραγωγή μουσικού υλικού (παρτιτούρες, πάρτες, σπαρτίτο).

 

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

3. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό δεν καλύπτει έργα για τα οποία δεν ισχύουν πλέον πνευματικά δικαιώματα και τέτοια δικαιώματα δεν έχουν, πριν ή μετά, τη σύναψη αυτού του ιδιωτικού συμφωνητικού, αναβιώσει λόγω τροποποίησης του Νόμου 2121/93 ή λόγω δικαστικής απόφασης.

 

Άρθρο 4

Αμοιβή και Είσπραξη

4.1. Ως αντάλλαγμα για την χορήγηση των παραπάνω αδειών, η επιχείρηση θα καταβάλλει στον ΟΣΔΕΛ συνολική αμοιβή σύμφωνα με το δημοσιευμένο σχετικό αμοιβολόγιο. Συγκεκριμένα η επιχείρηση, που η έδρα της βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη/μεγαλύτερη των 500 μέτρων από Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης δημόσιας εκπαίδευσης, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικών Κολλεγίων, ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος:

 

Α. …….. ευρώ ετησίως ανά φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από … έως … σελίδες ανά λεπτό, ετησίως πλέον ΦΠΑ και συνολικά το ποσό των ….ευρώ.

 

Β …….. ευρώ ετησίως ανά φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από … έως … σελίδες ανά λεπτό, ετησίως πλέον ΦΠΑ και συνολικά το ποσό των ….ευρώ.

 

Γ. …….. ευρώ ετησίως ανά φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής με δυνατότητα αναπαραγωγής έγχρωμου αντιγράφου από … έως … σελίδες ανά λεπτό, ετησίως πλέον ΦΠΑ και συνολικά το ποσό των ….ευρώ.

 

4.2. Η παραπάνω αμοιβή θα εξοφλείται εντός μηνός από την έναρξη εκάστου ημερολογιακού έτους. Ο ΟΣΔΕΛ θα εκδίδει κατά την είσπραξη τα κατά νόμο αναγκαία παραστατικά .

 

4.3. Ο ΟΣΔΕΛ αναγνωρίζει στην επιχείρηση δικαίωμα επιστροφής του τέλους εύλογης αμοιβής που έχει επιβαρύνει το κόστος προμήθειας των φωτοτυπικών συσκευών και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία. Προκειμένου να επιστραφεί το τέλος εύλογης αμοιβής η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίζει εντός τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση  του προμηθευτή της από την οποία να προκύπτει το συνολικό ποσό του τέλους εύλογης αμοιβής που αντιστοιχεί στα μέσα που προμηθεύτηκε η επιχείρηση εντός του ημερολογιακού έτους. Η επιστροφή θα γίνεται με συμψηφισμό με την οφειλόμενη αμοιβή του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

 

Άρθρο 5

5.1. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες της με ανάρτηση πινακίδας στους χώρους που πραγματοποιείται η αναπαραγωγή, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η φωτοτύπηση των έργων, καθώς και τα όρια ισχύος της παρούσας άδειας, ώστε αυτοί να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι. Επίσης η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε κάθε μορφή ενημέρωσης η επιχείρηση υποχρεούται να αναφέρει ρητά στον πελάτη ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου.

5.2. Η επιχείρηση υποχρεούται να ενσωματώνει σε κάθε μηχάνημα με το οποίο προβαίνει σε αναπαραγωγή ,ειδικό σήμα που θα παρέχεται από τον ΟΣΔΕΛ, από το οποίο θα προκύπτει ότι για το μηχάνημα αυτό έλαβε άδεια για αναπαραγωγή. Επίσης, η επιχείρηση υποχρεούται με την υπογραφή της παρούσας να υποβάλει στον ΟΣΔΕΛ υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της, στην οποία θα αναγράφονται η εταιρία κατασκευής και ο τύπος κάθε φωτοτυπικού μηχανήματός της.

Η επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί τον ΟΣΔΕΛ εγγράφως στην περίπτωση αντικατάστασης των μηχανημάτων ή αγοράς επιπλέον μηχανημάτων από αυτά που διαθέτει σήμερα.

5.3. Η επιχείρηση οφείλει να θέσει στη διάθεση του ΟΣΔΕΛ τα αναγκαία έγγραφα και τις πληροφορίες, καθώς και να του επιτρέπει έως και δύο φορές κάθε έτος την πρόσβαση στα μηχανήματα ή στις συσκευές που περιέχονται σε αυτά (δίσκοι καταγραφής φωτοτυπικών αντιγράφων), προκειμένου να αποδείξει την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης. Ο ΟΣΔΕΛ θα ειδοποιεί εγγράφως την επιχείρηση περί επικειμένου ελέγχου και περί του χρόνου και της ώρας του ελέγχου. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω ειδοποίηση περί ελέγχου του ΟΣΔΕΛ.

Ο έλεγχος θα διενεργείται στα καταστήματα της επιχείρησης, όπου πραγματοποιείται η αναπαραγωγή, σε συνεργασία του ΟΣΔΕΛ με τους αρμοδίους υπαλλήλους της επιχείρησης.

5.4. Ο ΟΣΔΕΛ κατά τον έλεγχο δύναται να προβεί σε έρευνα – συγκέντρωση στοιχείων. Η έρευνα θα έχει ως αντικείμενο τη μέτρηση της έκτασης της φωτοτυπικής αναπαραγωγής προστατευόμενων έργων λόγου ή επιστήμης καθώς και την καταγραφή των έργων λόγου ή επιστήμης ή των κατηγοριών που αναπαράγονται. Η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες στον ΟΣΔΕΛ σχετικά με τον αριθμό των φωτοτυπικών συσκευών που διαθέτει και τον χώρο όπου αυτές βρίσκονται, να επιτρέπει την πρόσβαση στις φωτοτυπικές συσκευές κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας και γενικότερα να συμπράττει από την πλευρά της για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Νέα έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από τη διεξαγωγή της προηγούμενης.

 

Άρθρο 6

Σε περίπτωση που η επιχείρηση παραβεί το δεύτερο εδάφιο του όρου 1.3 της παρούσας , ο ΟΣΔΕΛ εκτός από τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με το άρθρο 8 , έχει και δικαίωμα να ζητήσει σε βάρος της επιχείρησης την κατάπτωση ποινικής ρήτρας ποσού δίκαιου και εύλογου ανερχόμενου στο ύψος των 500 ευρώ για κάθε  απαγορευμένη  ψηφιακή αντιγραφή και αποθήκευση κάθε ενός έργου του λόγου ή κάθε ενός αποσπάσματος έργου του λόγου.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση παραβεί οποιονδήποτε όρο του άρθρου 2 της παρούσας ο ΟΣΔΕΛ εκτός από τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με το άρθρο 8, έχει και δικαίωμα να ζητήσει σε βάρος της επιχείρησης την κατάπτωση ποινικής ρήτρας ποσού δίκαιου και εύλογου ανερχόμενου στο ύψος των 1000 ευρώ για κάθε παράβαση. Στην περίπτωση που αναπαραχθεί ολόκληρο βιβλίο, ο ΟΣΔΕΛ έχει δικαίωμα να ζητήσει σε βάρος της επιχείρησης την κατάπτωση ποινικής ρήτρας ποσού δίκαιου και εύλογου ανερχόμενου στο ύψος των 3.000 ευρώ για κάθε αντίτυπο. Επίσης σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο ΟΣΔΕΛ μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη κατά της φωτοτυπικής επιχείρησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2121/1993.

Άρθρο 7

Διάρκεια και λήξη του ιδιωτικού συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την …… και λήγει την …………….. και μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς για κάθε έτος, εκτός εάν, ένα μήνα πριν τη λήξη του έτους, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για την μη περαιτέρω ανανέωση της συμφωνίας.

 

Άρθρο 8

Λήξη λόγω παραβίασης των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών ήθελε παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, του οποίου όλοι οι όροι συμφωνούνται σπουδαίοι και ουσιώδεις, τότε ο έτερος συμβαλλόμενος δύναται πέραν των λοιπών δικαιωμάτων και αξιώσεων που αναφέρονται ειδικότερα στο συμφωνητικό, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να απαιτήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ήθελον υποστεί από το μέλος εκείνο που παραβίασε τα συμπεφωνημένα.

 

Άρθρο 9

Έγγραφος Τύπος

Οποιαδήποτε παράταση, τροποποίηση ή προσθήκη της παρούσας σύμβασης θα αποδεικνύεται μόνον με αντίστοιχη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

 

Άρθρο 10

Επίλυση Διαφωνιών

10.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγουν το Ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας τυχόν προκύψει από ή εξαιτίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

10.2. Τα Δικαστήρια της Αθήνας θα είναι αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας τυχόν ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σε δύο (2) ίδια πρωτότυπα κείμενα.

 

ΤΑ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ

 

Για τον Για την

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ                                 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ. (ΟΣΔΕΛ)

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr