ΟΣΔΕΛ


- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την ……………

Αφενός μεν:

 

Ο συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου Συν.Πε.”(ΟΣΔΕΛ),       ΑΦΜ 096207020 ΔΟΥ Δ' που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 73 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. ………………….. και τον γραμματέα του Δ.Σ. κ. ………………………….(στο εξής θα καλείται ο «ΟΣΔΕΛ»)

 

 

Αφετέρου δε:

Το ………………… με την επωνυμία ……………………………που εδρεύει στην Αθήνα, στην ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………., ΑΦΜ                        ΔΟΥ                  (στο εξής θα καλείται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός)

 

 

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΟΤΙ:

 

Α. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2121/93 οι πνευματικοί δημιουργοί έχουν την εξουσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή του έργου τους με κάθε μέσο, καθώς και τον δημόσιο δανεισμό όσο αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους .

 

Β. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2121/93, "εκδότες εντύπων έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή με φωτοτυπικές ηλεκτρονικές ή όποιες άλλες μεθόδους της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει."

 

Γ. Επειδή επίσης σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 2121/1993 "οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας που έχουν αποκλειστικά αυτό το σκοπό, τη διαχείριση ή την προστασία ή την διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό" και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου νόμου, τα πιο πάνω δικαιώματα των δημιουργών εφαρμόζονται και στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, δηλαδή και στους εκδότες.

 

Δ. Επειδή ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων έργων του λόγου, και εκπροσωπεί συγγραφείς και εκδότες, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 του Ν. 2121/93 και στους σκοπούς τους συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση του δικαιώματος αναπαραγωγής των έργων τους με φωτοτυπικές συσκευές ή άλλα αντίστοιχα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα. Επειδή επιπροσθέτως ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί και αλλοδαπούς δικαιούχους συγγραφείς και εκδότες μέσω διμερών συμβάσεων που έχει συνάψει με τους περισσότερους αλλοδαπούς οργανισμούς που υφίστανται.

 

Ε. Επειδή στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός είναι αναγκαία η φωτοτυπική αναπαραγωγή αποσπασμάτων έργων του λόγου/επιστήμης ή σύντομων έργων του λόγου/επιστήμης (κεφάλαια βιβλίων ή άρθρα) Ελλήνων ή αλλοδαπών δημιουργών- συγγραφέων  για επιστημονική, ερευνητική και εν γένει εκπαιδευτική χρήση από τους  φοιτητές και από το διδακτικό προσωπικό.

Επειδή επίσης στο ίδιο πλαίσιο είναι αναγκαίος ο από πλευράς του εκπαιδευτικού οργανισμού δανεισμός έργων του λόγου Ελλήνων ή αλλοδαπών δημιουργών-συγγραφέων προς τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό για επιστημονική, ερευνητική και εν γένει εκπαιδευτική χρήση.

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

 

Άρθρο 1

Χορήγηση ειδικής μη αποκλειστικής Αδείας

1.1. Ο ΟΣΔΕΛ δια του παρόντος χορηγεί στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό την μη αποκλειστική άδεια για  φωτοτυπική αναπαραγωγή μεμονωμένων αντιγράφων τμημάτων έργων του λόγου/επιστήμης ή συντόμων έργων του λόγου/επιστήμης (κεφάλαια βιβλίων ή άρθρα) Ελλήνων ή αλλοδαπών δημιουργών- συγγραφέων , από Ελληνικά ή ξένα βιβλία, καθώς και την μη αποκλειστική άδεια δανεισμού έργων του λόγου Ελλήνων ή αλλοδαπών δημιουργών συγγραφέων.

 

1.2. Η χορηγούμενη με το παρόν άδεια καλύπτει τους συγγραφείς και εκδότες τα δικαιώματα των οποίων διαχειρίζεται ο ΟΣΔΕΛ. Ο ΟΣΔΕΛ θα γνωστοποιεί στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό, εντός 20 ημερών από την έναρξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου κατάλογο με τους εκπροσωπούμενους συγγραφείς και εκδότες.

1.3. Ως φωτοτυπική αναπαραγωγή νοείται η αναπαραγωγή σε χαρτί με φωτοτυπικές, ξηρογραφικές, ψηφιακές ή ανάλογες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών. Η παραγωγή ψηφιακού αντιγράφου επιτρέπεται μόνον εφόσον αποτελεί απαραίτητο τεχνικό στάδιο για την αναπαραγωγή σε χαρτί, σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται η ψηφιακή αντιγραφή με σκοπό την εκμετάλλευση ή διάθεση στο κοινό μέσω ηλεκτρονικών δικτύων (internet, intranet κλπ) Μετά τη λήξη της σύμβασης ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός υποχρεούται να διαγράψει – αφαιρέσει κάθε τυχόν έγγραφο εκδοτών του ΟΣΔΕΛ από οποιοδήποτε τυχόν ψηφιακό μέσο διαθέτει όπως σκληρό δίσκο ή άλλο αποθηκευτικό μέσο.

 

 

1.4. Η παραπάνω αναπαραγωγή  μπορεί να πραγματοποιείται με συσκευές που ανήκουν ή μισθώνονται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.  Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός δικαιούται να επιβαρύνει – εισπράττει από τους φοιτητές το κόστος της αναπαραγωγής.

 

1.5. Πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με την παρούσα άδεια να προβαίνουν στην ανωτέρω φωτοτυπική αναπαραγωγή είναι το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό και οι εγγεγραμμένοι ή επισκέπτες φοιτητές του Εκπαιδευτικού Οργανισμού καθώς και οι απόφοιτοι αυτού.

 

1.6. Σε περίπτωση αναπαραγωγής σε πολλαπλά αντίτυπα, ο αριθμός των αντιγράφων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών στο αντίστοιχο τμήμα.

 

1.7. Επιτρέπεται η συρραφή αντιγράφων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (course packs) υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά ως σύνολο. Επιπρόσθετα στην περίπτωση αυτή ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι γίνεται αναφορά στην προέλευση των κειμένων που αναπαράγονται (τίτλο βιβλίου, συγγραφέα, εκδοτικό οίκο).

 

 

Άρθρο 2

Προσδιορισμός περιορισμών

 

2.1. Ουδεμία κατά την παρ.1.1 φωτοτυπική αναπαραγωγή θα υπερβεί:

α) στην περίπτωση οποιουδήποτε εκδοθέντος έργου του λόγου, το 20% αυτού ή ένα κεφάλαιο.

β) στην περίπτωση άρθρου σε τεύχος περιοδικού ή σε σειρά πρακτικών συνεδρίου, ένα άρθρο.

 

2.2. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω σε περίπτωση που το αναπαραγόμενο κείμενο προέρχεται από βιβλίο που προφανώς δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, η κάθε μεμονωμένη αναπαραγωγή μπορεί να φθάνει μέχρι και τις 40 σελίδες.

 

2.3. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός επιθυμεί να αναπαράγει με φωτοτυπίες μεγαλύτερο τμήμα έργου ή περισσότερα έργα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1 και 2.2. του παρόντος, τότε απαιτείται νέα ειδική συμφωνία με τον ΟΣΔΕΛ, η οποία θα πρέπει να έχει συναφθεί πριν από την αναπαραγωγή.

2.4. Επίσης οι χορηγούμενες παραπάνω με το Άρθρο 1 του παρόντος, ειδικές μη αποκλειστικές άδειες δεν περιλαμβάνουν έργα που δεν έχουν εκδοθεί. Για τη χορήγηση αυτών των αδειών απαιτείται ειδική συμφωνία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού με τους δικαιούχους.

2.5. Αναπαραγωγή που έχει ως σκοπό ή συνέπεια την υποκατάσταση εκπαιδευτικού ή επιστημονικού υλικού που έχει εκδοθεί από εκδότη ή διατίθεται στην αγορά δεν επιτρέπεται έστω και εάν δεν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια.

 

2.6. Δεν επιτρέπεται η διανομή/αποστολή αναπαραχθέντων στα πλαίσια του παρόντος σελίδων σε πρόσωπα εκτός του Εκπαιδευτικού Οργανισμού.

 

2.7. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει την αναπαραγωγή και τον δανεισμό μουσικού υλικού    (παρτιτούρων, παρτών, σπαρτίτο).

 

2.8. Αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνον από νόμιμο αντίτυπο σε χαρτί (βιβλίου ή περιοδικού) που ανήκει στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

 

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

 

3. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό δεν καλύπτει έργα για τα οποία δεν ισχύουν πλέον πνευματικά δικαιώματα και τέτοια δικαιώματα δεν έχουν, πριν ή μετά, τη σύναψη αυτού του ιδιωτικού συμφωνητικού, αναβιώσει λόγω τροποποίησης του Νόμου 2121/93 ή λόγω δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 4

Αμοιβή και Είσπραξη

4.1. Ως αντάλλαγμα για την χορήγηση της παραπάνω άδειας για αναπαραγωγή, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός θα καταβάλλει στον ΟΣΔΕΛ συνολική αμοιβή που θα ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά ανά έτος:

 

α) Ευρώ …… για κάθε  φοιτητή/σπουδαστή.

β) Ευρώ …… για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού.

4.2. Ως αντάλλαγμα  για την χορήγηση της παραπάνω άδειας για δανεισμό, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός θα καταβάλλει στον ΟΣΔΕΛ συνολική αμοιβή που θα ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά ανά έτος:

 

α) Ευρώ …. ανά φοιτητή/σπουδαστή

β) Ευρώ …. ανά μέλος του διδακτικού προσωπικού

4.3. Η αμοιβή θα καταβάλλεται ανά ημερολογιακό έτος και συγκεκριμένα το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

4.4. Ο ΟΣΔΕΛ υποχρεούται να εκδίδει κατά την είσπραξη της ανωτέρω αμοιβής τα κατά τον νόμο αναγκαία παραστατικά στοιχεία

 

 

Άρθρο 5

Αριθμός χρηστών

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει να κοινοποιεί στον ΟΣΔΕΛ εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έναρξης εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών τον συνολικό αριθμό των φοιτητών, καθηγητών και μελών του λοιπού διδακτικού προσωπικού  για το συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.

 

 

Άρθρο 6

Λοιπές υποχρεώσεις των μερών.

 

6.1. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση δεν αφορά την ψηφιακή αναπαραγωγή και παρουσίαση/ διάθεση στο κοινό έργων του λόγου για την οποία απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων

6.2. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει να εμποδίσει την πρόσβαση στα φωτοτυπικά μέσα οποιουδήποτε που δεν ανήκει στους κατά τα πιο πάνω χρήστες (φοιτητές-διδακτικό προσωπικό).

6.3. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει  να ενημερώνει τους κατά τα πιο πάνω χρήστες με ανάρτηση πινακίδας στους χώρους  που πραγματοποιείται η αναπαραγωγή, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η φωτοτύπηση των έργων, καθώς και τα όρια ισχύος της παρούσας άδειας , ώστε αυτοί να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι. Επίσης ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει να ενημερώνει τους κατά τα πιο πάνω χρήστες και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

6.4. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει να ενημερώσει τον ΟΣΔΕΛ για οποιαδήποτε παράβαση υποπέσει στην αντίληψη του σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων που ο ΟΣΔΕΛ διαχειρίζεται και προστατεύει.

 

6.5. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει να θέσει στη διάθεση του ΟΣΔΕΛ τα αναγκαία έγγραφα και τις πληροφορίες, καθώς και να του επιτρέψει την πρόσβαση στα μηχανήματα ή τις συσκευές που τις περιέχουν, προκειμένου να αποδείξει την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης.

 

 

Άρθρο 7

Διενέργεια Έρευνας

 

7.1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους συγγραφείς και εκδότες ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ΟΣΔΕΛ, σε ηλεκτρονική μορφή α) κατάλογο με τη συνιστώμενη από το διδακτικό προσωπικό βιβλιογραφία σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και β) κατάλογο των φωτοτυπιών που αναπαρήγαγε το διδακτικό προσωπικό σε πολλαπλά αντίτυπα για διανομή προς τους φοιτητές.

7.2. Ο ΟΣΔΕΛ δύναται να προβεί σε έρευνα – συγκέντρωση στοιχείων. Η έρευνα θα έχει ως αντικείμενο την μέτρηση της έκτασης της φωτοτυπικής αναπαραγωγής  προστατευόμενων έργων λόγου ή επιστήμης καθώς και την καταγραφή των έργων λόγου ή επιστήμης ή των κατηγοριών που αναπαράγονται. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες στον ΟΣΔΕΛ σχετικά με τον αριθμό των φωτοτυπικών συσκευών που διαθέτει και το χώρο όπου αυτές βρίσκονται, να επιτρέπει την πρόσβαση στις φωτοτυπικές συσκευές κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας και γενικότερα να συμπράττει από την πλευρά του για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Νέα έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ετών από τη διεξαγωγή της προηγούμενης.

 

 

Άρθρο 8

Διάρκεια και λήξη του ιδιωτικού συμφωνητικού

 

8.1.Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του. Η ισχύς του λήγει στις ………….. και θα παρατείνεται αυτοδικαίως για ένα ημερολογιακό έτος εκτός εάν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την εκάστοτε λήξη ότι δεν επιθυμεί την αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης.

 

8.2. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, και δεν προβεί εντός δεκαπέντε ημερών από τη σχετική όχληση στην αντίστοιχη επανόρθωση δικαιούται το άλλο μέρος να καταγγείλει το παρόν. Επιπλέον ο ΟΣΔΕΛ δικαιούται να απαιτήσει από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό την εξόφληση των οφειλομένων  και μη καταβληθέντων έως τη χρονική στιγμή της λύσης ποσών, ή την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

 

 

Άρθρο 9

Έγγραφος Τύπος

Οιαδήποτε παράταση, τροποποίηση ή/και προσθήκη του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού γίνεται αποδεκτή μόνον εφ' όσον συμφωνήσουν εγγράφως και την συνυπογράψουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 10

Επίλυση Διαφωνιών

 

10.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγουν το Ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας τυχόν προκύψει από ή εξαιτίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

10.2. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας τυχόν προκύψει από/ή εξαιτίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σε δύο (2) ίδια πρωτότυπα κείμενα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

Για τον                                                          Για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ. (ΟΣΔΕΛ)

 

………………………..


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr