ΟΣΔΕΛ


- Κανονισμός Διανομής Αμοιβής για την Αναπαραγωγή Έργων του Λόγου για Ιδιωτική Χρήση


ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο οι αμοιβές που θα εισπράττονται θα κατανέμονται κατ' αρχήν κατά 50% δημιουργούς (συγγραφείς, εικαστικοί, φωτογράφοι κ.λ.π ) και κατά 50% στους εκδότες.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Οι αμοιβές που εισπράττονται κατανέμονται ως εξής κατά κατηγορία έργων:

 

Α/ Επιστημονικά έργα (συγγράμματα, άρθρα κ.λπ. που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά).

Λαμβάνουν 50%, το οποίο θα διανέμεται κατά 90% στα επιστημονικά βιβλία και 10% στα επιστημονικά περιοδικά.

 

Β/ Κάθε άλλο έργο του λόγου πλην επιστημονικών που δημοσιεύεται σε βιβλίο. Λαμβάνουν 35%.
Γ/ Κάθε έργο του λόγου πλην επιστημονικών που δημοσιεύεται σε εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης. Λαμβάνουν 15% που διανέμεται σε 80% για τις εφημερίδες και σε 20% για τα περιοδικά.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

 

Α) ΒΙΒΛΙΑ
(Κριτήριο, η σχέση μεταξύ του αριθμού των βιβλίων κάθε δικαιούχου, της κυκλοφορίας τους και της αξίας τους).

Η διανομή των παραπάνω αμοιβών στους δικαιούχους σχετικά με κάθε έργο (επιστημονικό, λογοτεχνικό κ.λπ), που εκδίδεται με τη μορφή βιβλίου θα γίνεται ως εξής.

Σε κάθε βιβλίο που έχει εκδοθεί ή ανατυπωθεί σε μία διαχειριστική περίοδο σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής βιβλιοθήκης θα αντιστοιχεί κατ' αρχήν ένας συντελεστής (συντελεστής βιβλίου). Αυτός θα προκύπτει από το άθροισμα δύο επιμέρους συντελεστών. Ο αριθμός των τυπογραφικών θα είναι ο ένας επιμέρους συντελεστής και το ένα χιλιοστό της τιμής του βιβλίου θα είναι ο άλλος επί μέρους συντελεστής.
Δηλαδή, αν ένα βιβλίο έχει πέντε τυπογραφικά θα έχει επιμέρους συντελεστή τυπογραφικών 5 και αν κοστίζει 3000 δρχ. (μτγν. 8,80 €) θα έχει επιμέρους συντελεστή τιμής 3. Έτσι σ' αυτό το βιβλίο θα αντιστοιχεί συντελεστής βιβλίου 8 (5+3=8). Στην περίπτωση που ένα βιβλίο είναι μικρότερο από ένα τυπογραφικό ο επιμέρους συντελεστής των τυπογραφικών θα είναι 1. Σε περίπτωση που ένα βιβλίο κοστίζει κάτω από 1000 δρχ. (μτγν. 2,93 €), πάλι θα έχει επιμέρους συντελεστή τιμής 1.

Στη συνέχεια αν ένας εκδότης ή συγγραφέας εκδώσει ή γράψει αντίστοιχα 5 βιβλία σε μία διαχειριστική περίοδο, οι κατά τα πιο πάνω συντελεστές κάθε βιβλίου θα προστεθούν και έτσι για τον συγκεκριμένο εκδότη ή συγγραφέα θα αντιστοιχεί ένας συνολικός συντελεστής γι' αυτή την περίοδο (συντελεστής περιόδου).

Δηλαδή, αν για παράδειγμα σε μία διαχειριστική περίοδο ένας εκδότης έχει εκδώσει 3 βιβλία ή ένας συγγραφέας έχει γράψει 3 βιβλία, πρέπει να ακολουθήσει ο πιο κάτω υπολογισμός:

Το πρώτο: έχει 12 τυπογραφικά = επιμέρους συντελεστής 12 και κοστίζει 3000 δρχ.(μτγν. 8,80 €) = επιμέρους συντελεστής 3. Άρα τελικός συντελεστής βιβλίου 15 (12+3=15).

Το δεύτερο: έχει 3 τυπογραφικά = επιμέρους συντελεστής 3 και κοστίζει 2.000 δρχ. (μτγν. 5,86 €) = επιμέρους συντελεστής 2. Άρα τελικός συντελεστής βιβλίου 5 (3+2=5).
Το τρίτο: έχει μισό τυπογραφικό = επιμέρους συντελεστής 1 και κοστίζει 560 δρχ. (μτγν. 1,64 €) = επιμέρους συντελεστής 1. Άρα τελικός συντελεστής βιβλίου 2 (1+1=2).

Στον πιο πάνω εκδότη ή συγγραφέα λοιπόν αντιστοιχεί για όλα τα βιβλία του στη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο ένας συνολικός συντελεστής περιόδου 22 (15+5+2).
Αν σ' αυτή την διαχειριστική περίοδο έχουμε ως άθροισμα όλων των συνολικών συντελεστών των εκδοτών ή των συγγραφέων το 7.000, τότε ο προηγούμενος εκδότης ή συγγραφέας θα εισπράξει τα 22/7000 από τα χρήματα που θα διατεθούν στην κατηγορία που ανήκει.

Σε περίπτωση που σε κάποιο έργο υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, η κατά τα πιο πάνω διανεμηθείσα αμοιβή θα διανέμεται εκ νέου σε ίσα μερίδια εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δικαιούχων.

Β) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Η διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους σχετικά με τα περιοδικά και τις εφημερίδες θα γίνεται ως εξής.

1. Επιστημονικά περιοδικά
Ως προς τους εκδότες
(Η διανομή θα γίνεται με κριτήριο την κυκλοφορία του κάθε περιοδικού σε κάθε έκδοση).

Ο αριθμός των αντιτύπων σε κάθε τεύχος (έκδοση) θα κατηγοριοποιείται και σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί κάποιος συντελεστής. Δηλαδή:
Α. από 0 έως 1.000 αντίτυπα συντελεστής 1
Β. από 1.000 έως 3.000 αντίτυπα συντελεστής 2
Γ. από 3.000 και άνω αντίτυπα συντελεστής 3
Κατόπιν, ο αριθμός των περιοδικών που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή της κατηγορίας και με τον αριθμό των τευχών (εκδόσεων) που τα περιοδικά αυτά εξέδωσαν κατά την διαχειριστική περίοδο.

Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί κάποιος συγκεκριμένος αριθμός περιοδικών και σχετικών τευχών (εκδόσεων) θα έχουμε τον ακόλουθο πίνακα: π.χ.
6 περιοδικά στην Α κατηγορία Χ 1 (ο συντελεστής) Χ 12 εκδόσεις = 72
3 περιοδικά στην Β κατηγορία Χ 2 (ο συντελεστής) Χ 24 εκδόσεις = 144
5 περιοδικά στην Γ κατηγορία Χ 3 (ο συντελεστής) Χ 48 εκδόσεις = 720
Σύνολο μονάδων 936
Το άθροισμα των γινομένων μας βγάζει τον αριθμό 936 ως σύνολο μονάδων. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 9.360.000 δρχ. (μτγν. 27.468,81 €) για τους εκδότες των επιστημονικών περιοδικών, τότε θα έχουμε 9.360.000 : 936 = 10.000 δρχ. Το ποσό των 10.000 δρχ. (μτγν. 29,34 €) θα είναι η κατ' αρχήν ένδειξη είσπραξης των δικαιωμάτων.
Δηλαδή: οι εκδότες της πρώτης κατηγορίας θα λάβουν ως αμοιβή 10.000 δρχ. (μτγν. 29,34 €) έχουν συντελεστή 1 (10.000 Χ 1 =10.000).

Οι εκδότες της δεύτερης κατηγορίας θα λάβουν ως αμοιβή 20.000 δρχ. (μτγν 58,69 €) για κάθε περιοδικό, διότι έχουν συντελεστή 2 (10.000 Χ 2 = 20.000) και ούτω καθ\' εξής.

Ως προς τους συγγραφείς
(Ως κριτήριο θα λαμβάνεται ο αριθμός σελίδων του κάθε άρθρου).

Ο αριθμός των σελίδων των άρθρων τους στα περιοδικά θα κατηγοριοποιείται και σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί κάποιος συντελεστής. Δηλαδή:

Από 0-2 σελίδες συντελεστής 1
2-5 σελίδες συντελεστής 2
5-10 σελίδες συντελεστής 3
10 και άνω σελίδες συντελεστής 4

 

Σε κάθε κατηγορία μπορεί να έχουμε συγγραφείς που έχουν γράψει διαφορετικό αριθμό άρθρων, π.χ.
Στην Α κατηγορία συγγραφείς με 5 άρθρα ή με 1 άρθρο ή με 8 άρθρα κ.λπ.
Στην Β κατηγορία συγγραφείς με 1 άρθρο ή 2 άρθρα ή 3 άρθρα κ.λπ.
Στην Γ κατηγορία συγγραφείς με 5 άρθρα ή με 2 άρθρα ή με 4 άρθρα κ.λπ.
Στην Δ κατηγορία συγγραφείς με 6 άρθρα ή με 1 άρθρο ή με 4 άρθρα κ.λπ.
Κατόπιν, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των άρθρων κάθε κατηγορίας με τον συντελεστή της. Έτσι θα έχουμε τον ακόλουθο πίνακα:
Α κατηγορία: 5+1+8=14 άρθρα 0-2 σελίδες - συντελεστής 1Χ14=14
Β κατηγορία: 1+2+3= 6 άρθρα 2-5 σελίδες - συντελεστής 2Χ6=12
Γ κατηγορία: 5+2+4=11 άρθρα 5-10 σελίδες - συντελεστής 3Χ11=33
Δ κατηγορία: 6+1+4=11 άρθρα 10 σελίδες & άνω συντελ. 4Χ11=44
Το άθροισμα των γινομένων είναι το 103
Το ποσό αυτό θα αποτελέσει την κατ\' αρχήν ένδειξη είσπραξης για κάθε συγγραφέα. 

Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 10.300.000 δρχ. (μτγν. 30.227,4 €) για τους συγγραφείς των επιστημονικών περιοδικών, τότε θα έχουμε 10.300.000 : 103 = 100.000δρχ. (μτγν. 293,47 €)

Δηλαδή, ο συγγραφέας με 5 άρθρα της Α κατηγορίας, θα λάβει 100.000δρχ. (μτγν. 293,47 €) για κάθε άρθρο διότι (100.000 δρχ. Χ τον συντελεστή 1 = 100.000δρχ. (μτγν. 293,47 €) δηλαδή θα λάβει 100.000δρχ. Χ 5 άρθρα = 500.000 δρχ. (μτγν. 1.467,35 €)

Ο συγγραφέας με 5 άρθρα της Γ κατηγορίας θα λάβει 300.000 δρχ.(μτγν. 880,41 €) για κάθε άρθρο γιατί (100.000 Χ τον συντελεστή 3 = 300.000) δηλαδή θα λάβει 300.000 Χ 5 άρθρα 1.500.000 δρχ. (μτγν. 4.402,05 €)

2. Μη επιστημονικά περιοδικά
Ως προς τους εκδότες

Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τον ίδιο υπολογισμό με τους εκδότες των επιστημονικών περιοδικών με τη διαφορά ότι οι κατηγορίες κατά αριθμό κυκλοφορίας αντιτύπων σε κάθε έκδοση πρέπει να είναι οι εξής:
Α κατηγορία από 0 έως 10.000 συντελεστής 1
από 10.000 έως 30.000 συντελεστής 2
από 30.000 και άνω συντελεστής 3 

Ως προς τους συγγραφείς

Σε αυτή την περίπτωση θα διαιρέσουμε το ποσό που θα διανεμηθεί σε αυτή την κατηγορία με τον αριθμό των άρθρων όλων των περιοδικών και το πηλίκο ετησίως θα είναι η αμοιβή του κάθε συγγραφέα για κάθε του άρθρο. 

3. Εφημερίδες
Ως προς τους εκδότες

(Ως κριτήριο θα λαμβάνεται η κυκλοφορία των εφημερίδων) 

Ο αριθμός της ημερήσιας κυκλοφορίας κάθε φύλλου (ανεξάρτητα αν η εφημερίδα είναι μηνιαία ή εβδομαδιαία) κατά μέσο όρο με βάση υπολογισμού το έτος θα κατηγοριοποιείται και σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί κάποιος συντελεστής. Δηλαδή:
Α. από 0 έως 10.000 εφημερίδες συντελεστής 1
Β. από 10.000 έως 50.000 εφημερίδες συντελεστής 2
Γ. από 50.000 έως 100.000 εφημερίδες συντελεστής 3
Δ. από 100.000 και άνω εφημερίδες συντελεστής 4 

Ο αριθμός των εφημερίδων κάθε κατηγορίας θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή της κατηγορίας.
Δηλαδή:
6 εφημερίδες στην Α κατηγορία Χ 1 (ο συντελεστής της)= 6
3 εφημερίδες στην Β κατηγορία Χ 2 (ο συντελεστής της)= 6
5 εφημερίδες στην Γ κατηγορία Χ 3 (ο συντελεστής της)= 15
2 εφημερίδες στην Δ κατηγορία Χ 4 (ο συντελεστής της)= 8
Σύνολο μονάδων 35 

Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 3.500.000 δρχ. (μτγν. 10.271,46 €)για τους εκδότες των εφημερίδων, τότε θα έχουμε 3.500.000 Χ 35 = 100.000δρχ. (μτγν. 293,47 €). Το ποσό των 100.000 δρχ. (μτγν. 293,47 €) θα είναι η κατ' αρχήν ένδειξη είσπραξης των δικαιωμάτων. 

Δηλαδή, οι εκδότες της πρώτης κατηγορίας θα λάβουν ως αμοιβή 100.000 δρχ. (μτγν. 293,47 €) ο κάθε ένας διότι έχουν συντελεστή 1 (100.000 Χ 1 = 100.000)και ούτω καθ' εξής. 

Ως προς τους συγγραφείς (δημοσιογράφους)
(Ως κριτήριο θα λαμβάνεται η κυκλοφορία των εφημερίδων και το είδος των άρθρων) 

Ο αριθμός της ημερήσιας κυκλοφορίας κάθε φύλλου κατά μέσο όρο με βάση υπολογισμού το έτος θα κατηγοριοποιείται και σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί κάποιος συντελεστής. Δηλαδή:
Α. από 0 έως 10.000 εφημερίδες συντελεστής 1
Β. από 10.000 έως 50.000 εφημερίδες συντελεστής 2
Γ. από 50.000 έως 100.000 εφημερίδες συντελεστής 3
Δ. από 100.000 και άνω εφημερίδες συντελεστής 4
Σε κάθε κατηγορία προφανώς θα έχουμε δημοσιογράφους που έχουν γράψει διαφορετικό αριθμό άρθρων.
Τα άρθρα, επίσης, που αφορούν αναλύσεις, (άρθρα, δοκίμια, κριτικά κείμενα), μόνιμες στήλες, επιφυλλίδες ταξιδιωτικές αφηγήσεις πρέπει να έχουν ένα ειδικό συντελεστή προσαύξησης με αριθμό 5.
Κατόπιν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των άρθρων κάθε κατηγορίας με το συντελεστή της. Αν όμως υπάρχουν άρθρα με συντελεστή 5 τότε αυτά θα ενταχθούν στο άθροισμα των άρθρων της κατηγορίας πολλαπλασιασμένα με το 5. Έτσι θα έχουμε τον ακόλουθο ενδεικτικό πίνακα: 

Β. κατηγορία: 5 άρθρα + 2 ειδικά άρθρα που έχουν συντελεστή 5, δηλαδή 5 άρθρα + 2 άρθρα Χ 5 (ειδικός συντελεστής = 10), δηλαδή 5 + 10 = 15 Χ 2 (ο συντελεστής της Β κατηγορίας για παράδειγμα) = 30.
Αν τελικά τα γινόμενα σε κάθε κατηγορία αθροισθούν π.χ. στον αριθμό 120 και για τους δημοσιογράφους υπάρχουν για διανομή 12.000.000 δρχ. (μτγν. 35.216,43 €) τότε θα έχουμε 12.000.000 : 120 = 100.000. Το ποσό αυτό θα αποτελέσει την κατ' αρχήν ένδειξη είσπραξης για κάθε δημοσιογράφο. 

Δηλαδή ο δημοσιογράφος της πιο πάνω Β κατηγορίας θα λάβει 100.000δρχ. (μτγν. 293,47 €)για κάθε άρθρο και 500.000δρχ. (μτγν. 1.467,35 €)για κάθε ιδιαίτερο άρθρο που συνοδεύετε από τον ειδικό συντελεστή 5 (100.000 Χ 5 = 500.000) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΕΞΟΔΑ
Οι διανομές θα διενεργούνται για τους τίτλους κάθε έτους και μια φορά τον χρόνο την πρώτη πενταετία. 

Εξαιρετικά, η πρώτη διανομή θα συμπεριλάβει τους τίτλους που εκδόθηκαν μέσα στα έτη 1998 και 1999.
Μετά τα πέντε χρόνια και με την προϋπόθεση ανάπτυξης του ΟΣΔΕΛ οι διανομές θα διενεργούνται δύο φορές κάθε χρόνο. 

Στα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας το 40% των εσόδων θα κρατηθεί για τα έξοδα λειτουργίας και ανάπτυξης του ΟΣΔΕΛ. Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να μειώνει κατά περίπτωση το παραπάνω ποσοστό. 

Μετά τα τρία χρόνια θα παρακρατείται ποσοστό 20% για τα έξοδα λειτουργίας, το οποίο μπορεί να μειώνεται κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. Επίσης, μετά τα τρία χρόνια θα παρακρατείται ποσοστό 25% για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr