ΟΣΔΕΛ


- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

1.    Στην Αθήνα σήμερα την ………………………. oι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφενός

ο εδρεύων ενταύθα Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αντώνη Καρατζά, εφεξής καλούμενος ο Διαχειριστικός Οργανισμός και αφετέρου

 

α) …………………………………………………………………….……………….

όνομα πατρός ………………………………..… κάτοικος …………………………

οδός …………………………………………….. αρ. …….. Ταχ.Κωδ ……………

Τηλ. ………………………………………………. Κινητό ………………………...

Ε-mail ……………………………………………...

ΑΔΤ/ΑΔ …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟY ………………..

 

β)………………………………………………………………………………….

όνομα πατρός ………………………………..… κάτοικος …………………………

οδός …………………………………………….. αρ. …….. Ταχ.Κωδ ……………

Τηλ. ………………………………………………. Κινητό ………………………...

Ε-mail ……………………………………………...

ΑΔΤ/ΑΔ …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟY ………………..

 

γ)…………………………………………………………………….……………….

όνομα πατρός ………………………………..… κάτοικος …………………………

οδός …………………………………………….. αρ. …….. Ταχ.Κωδ ……………

Τηλ. ………………………………………………. Κινητό ………………………...

Ε-mail ……………………………………………...

ΑΔΤ/ΑΔ …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟY ………………..

 

δ)………………………………………………………………………………….

όνομα πατρός ………………………………..… κάτοικος …………………………

οδός …………………………………………….. αρ. …….. Ταχ.Κωδ ……………

Τηλ. ………………………………………………. Κινητό ………………………...

Ε-mail ……………………………………………...

ΑΔΤ/ΑΔ …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟY ………………..

 

ε)…………………………………………………………………….……………….

όνομα πατρός ………………………………..… κάτοικος …………………………

οδός …………………………………………….. αρ. …….. Ταχ.Κωδ ……………

Τηλ. ………………………………………………. Κινητό ………………………...

Ε-mail ……………………………………………...

ΑΔΤ/ΑΔ …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟY ………………..

 

στ)………………………………………………………………………………….

όνομα πατρός ………………………………..… κάτοικος …………………………

οδός …………………………………………….. αρ. …….. Ταχ.Κωδ ……………

Τηλ. ………………………………………………. Κινητό ………………………...

Ε-mail ……………………………………………...

ΑΔΤ/ΑΔ …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟY ………………..

 

 

 

οι οποίοι κατά ρητή δήλωσή τους είναι οι μοναδικοί κληρονόμοι του ……………………………………………. που θα καλείται εφεξής ο Δημιουργός και συγκεκριμένα:

 

ο ………………………………………… είναι δικαιούχος του ……% εξ αδιαιρέτου των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημιουργού ,

ο …………………………………………. είναι δικαιούχος του ……….% εξ αδιαιρέτου των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημιουργού,

ο …………………………………………. είναι δικαιούχος του ……….% εξ αδιαιρέτου των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημιουργού

ο ………………………………………… είναι δικαιούχος του ……% εξ αδιαιρέτου των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημιουργού ,

ο …………………………………………. είναι δικαιούχος του ……….% εξ αδιαιρέτου των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημιουργού,

ο …………………………………………. είναι δικαιούχος του ……….% εξ αδιαιρέτου των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημιουργού

 

(οι αφετέρου συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής οι Δικαιούχοι)

 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

 

2.1. Οι Δικαιούχοι αναθέτουν δια μεταβιβάσεως στον Διαχειριστικό Οργανισμό τα περιουσιακά δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγρ. 2.2 (στοιχεία α-η) προς το σκοπό της διαχείρισης και της προστασίας των. Η ανάθεση αφορά τα δικαιώματα σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα του λόγου ή επιστήμης, που έχει συγγράψει ο Δημιουργός. Στα έργα λόγου περιλαμβάνονται οι γραφικές απεικονίσεις μουσικών έργων καθώς και σχέδια, διαγράμματα, απεικονίσεις και φωτογραφίες του Δημιουργού που ενσωματώνονται σε επιστημονικά έργα.

 

2.2. Ειδικότερα οι Δικαιούχοι αναθέτουν δια μεταβιβάσεως στο Διαχειριστικό Οργανισμό προς το σκοπό της διαχείρισης και της προστασίας τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 Ν.2121/1993 για την ελεύθερη αναπαραγωγή των έργων του Δικαιούχου για

ιδιωτική χρήση που γίνεται με τεχνικά μέσα όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

β) το δικαίωμα εκμίσθωσης ή δανεισμού αντιτύπων έργων του λόγου ή επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας και των ηλεκτρονικών/ψηφιακών υλικών φορέων που αναπαράγουν έργα του λόγου ή επιστήμης (αφορά αποκλειστικά τις δανειστικές βιβλιοθήκες)

γ) το δικαίωμα μετάδοσης ή αναμετάδοσης έργων του λόγου ή επιστήμης στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή μέσω δορυφόρων ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (αφ. 3 παρ. 1ζ) (μεταδόσεις από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση όπως άρθρα εφημερίδων που διαβάζονται σε πρωϊνές εκπομπές, ποιήματα ή αποσπάσματα μυθιστορημάτων που διαβάζονται σε εκπομπές για το βιβλίο, μετάδοση κινηματογραφικών ταινιών που το σενάριό τους αποτελεί διασκευή μυθιστορήματος, υπότιτλους ταινιών κλπ).

δ) το δικαίωμα της δημόσιας εκτέλεσης έργων του λόγου ή επιστήμης εγγεγραμμένων σε κάθε είδους υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας ή μεταδιδομένων από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση (αφ. 3 παρ. 1 στ του Ν.2121/1993) (αφορά τη χρήση έργων του λόγου που μεταδίδονται από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ή από κασετόφωνα – βίντεο σε δημόσιους χώρους (καφενεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ)

ε) το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό μικρού μέρους του έργου ή του σύντομου έργου λόγου ή επιστήμης, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά όπου και όταν επιλέγει (δικαίωμα διάθεσης στο κοινό). (αρ. 3 παρ. 1 η. του Ν.2121/1993).

στ) το δικαίωμα εγγραφής, αναπαραγωγής και θέσης σε κυκλοφορία με κάθε είδους υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας έργων του λόγου που μελοποιήθηκαν με την άδεια του Δικαιούχου (αφορά αποκλειστικά ποιήματα που μελοποιήθηκαν σε τραγούδια).

ζ) το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου ή επιστήμης σε χαρτί με φωτοτυπικά μηχανήματα ή ανάλογα τεχνικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών μέσων, σάρωση-εκτύπωση).

η) το δικαίωμα ψηφιακής αναπαραγωγής έργων του λόγου ή επιστήμης που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες ή αρχεία καθώς και το δικαίωμα διάθεσης των έργων αυτών στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε επισκέπτης της βιβλιοθήκης ή του αρχείου να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά αποκλειστικά μέσω υπολογιστή που είναι εγκατεστημένος στο χώρο που στεγάζεται η βιβλιοθήκη ή το αρχείο.

 

2.3. Oι Δικαιούχοι διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα από το έργο του Δημιουργού που δεν αναφέρονται παραπάνω όπως π.χ. το δικαίωμα αναπαραγωγής των έργων του λόγου ή επιστήμης σε αντίτυπα (εκτός από φωτοτυπική αναπαραγωγή), το δικαίωμα διασκευής έργου του λόγου ή επιστήμης σε οπτικοακουστικό έργο, το δικαίωμα εκμετάλλευσης έργων του λόγου ή επιστήμης μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, κ.λπ.

 

2.4.   Ο Διαχειριστικός Οργανισμός δικαιούται:

α) να ασκεί τα μεταβιβασθέντα σε αυτόν δικαιώματα ιδίω ονόματι

β) να καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για την παραχώρηση άδειας και την οφειλόμενη αμοιβή.

γ) να καθορίζει δια αμοιβολογίου την αμοιβή των Δικαιούχων, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους

δ) να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της αμοιβής και του τρόπου καταβολής της.

ε) να επιδιώκει την είσπραξη της αμοιβής που οφείλουν οι χρήστες με κάθε εξώδικο ή δικαστικό μέσο

στ) να διανέμει τις εισπραχθείσες αμοιβές, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του Οργανισμού και του σχετικού κανονισμού διανομής, κατόπιν αφαιρέσεως του ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 8.2 της παρούσης για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων του Οργανισμού

ζ) να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των ανατεθειμένων σε αυτόν δικαιωμάτων και ιδίως να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, να ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν τα δικαιώματα που του έχουν ανατεθεί, να ζητεί την κατάσχεση των παρανόμων αντιτύπων κατά το άρθρο 64 Ν2121/1993, καθώς και να ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 Ν.2121/1992 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πωλήσεως ή ενοικιάσεως ή δανεισμού αντιτύπων για να διαπιστώσει αν οι πράξεις αυτές προσβάλλουν τα ανατεθειμένα σε αυτόν δικαιώματα.

Ο Διαχειριστικός Οργανισμός προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ιδίω ονόματι, νομιμοποιείται δε στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με την παρούσα Σύμβαση Αναθέσεως.

 

3. Κατά τη διαχείριση του δικαιώματος που προβλέπεται παραπάνω στους όρους 2.2. (ε) και (ζ) ο Διαχειριστικός Οργανισμός δικαιούται να επιτρέπει την παρουσίαση και διάθεση στο κοινό καθώς και την φωτοτυπική αναπαραγωγή μικρού μέρους του βιβλίου ή μεμονωμένων άρθρων, η έκταση των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., έναντι αμοιβής. Άδεια για παρουσίαση /διάθεση στο κοινό και φωτοτυπική αναπαραγωγή μεγαλύτερου μέρους μπορεί να δοθεί μόνον με τη συναίνεση των Δικαιούχων.

 

4.    Η μεταβίβαση των απαριθμουμένων στο άρθρο 2.2. της παρούσης δικαιωμάτων ισχύει για την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκειμένου για τη διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων στο εξωτερικό, ο Διαχειριστικός Οργανισμός δικαιούται να προβαίνει με τη σειρά του σε μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, των ανατεθειμένων σε αυτόν δικαιωμάτων στους αντίστοιχους αλλοδαπούς ή διεθνείς Διαχειριστικούς Οργανισμούς (συμβάσεις αμοιβαιότητας).

 

5.1. Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Διαχειριστικό Οργανισμό κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο αφενός μεν για την εξακρίβωση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου δε για την εφαρμογή του κανονισμού διανομής.

Η ως άνω υποχρέωση των Δικαιούχων περιλαμβάνει ιδίως την υποχρέωσή τους να παραδώσουν στο Διαχειριστικό Οργανισμό και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσης αναλυτικό κατάλογο με όλα τα έργα.

 

5.2. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι έχουν παράσχει στον Διαχειριστικό Οργανισμό πληροφορίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή έχουν ενημερώσει εκπρόθεσμα τον ανωτέρω κατάλογο, δεν υπέχουν αξίωση έναντι του Διαχειριστικού Οργανισμού για απόδοση των εισπραχθέντων που αναλογεί στα μη γνωστοποιηθέντα έργα.

 

6. Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να είναι ενήμεροι για όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού που αφορούν την εκμετάλλευση των έργων τους.

 

7.1 Ο Κανονισμός Διανομής, ως εκάστοτε ισχύει αποτελεί μέρος της Σύμβασης Αναθέσεως.

 

7.2. Τροποποιήσεις της Σύμβασης Αναθέσεως και του Κανονισμού Διανομής που επιφέρονται δια αποφάσεως της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού, αποτελούν μέρος της ανά χείρας Σύμβασης. Οι τροποποιήσεις αυτές κοινοποιούνται εγγράφως στους Δικαιούχους. Η αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους των Δικαιούχων θεωρείται δεδομένη, εφόσον δεν εκδηλώσουν ρητά την αντίθεσή τους στη γενόμενη τροποποίηση εντός είκοσι ημερών από την κατά το προηγούμενο εδάφιο κοινοποίηση. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει υπόμνηση αυτής της έννομης συνέπειας. Εφόσον εκδηλωθεί ρητά η αντίθεση των Δικαιούχων, διατηρείται εν ισχύ η προγενέστερη μορφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρις ότου να παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της συμβατικής σχέσης που προβλέπει.

 

8.1. Ο Διαχειριστικός Οργανισμός διανέμει τις εισπραχθείσες αμοιβές μετά την παρακράτηση των εξόδων διαχείρισης τουλάχιστον μία φορά ανά έτος βάσει ειδικού κανονισμού διανομής που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

 

8.2  Οι Δικαιούχοι καταβάλλουν στον Διαχειριστικό Οργανισμό προς κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων, ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στον Δικαιούχο εισπράξεων. Το παραπάνω ποσοστό καθορίζεται κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των Δικαιούχων από το Δ.Σ. του Διαχειριστικού Οργανισμού και δεν μπορεί να ξεπερνά το ανώτατο ποσοστό εξόδων που έχει καθορισθεί στον Κανονισμό Διανομής.

 

9.    Η διαδοχή που βασίζεται στην παρούσα Σύμβαση Ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν το Καταστατικό, η παρούσα Σύμβαση ή ο Ν.2121/1993 προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις. Στην περίπτωση θανάτου των Δικαιούχων πριν από τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Ανάθεσης, η συμβατική σχέση συνεχίζεται μεταξύ των καθολικών διαδόχων των Δικαιούχων και του Διαχειριστικού Οργανισμού. Εάν οι καθολικοί διάδοχοι είναι περισσότεροι αναθέτουν την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε έναν κοινό αντιπρόσωπο, κυρίως για ότι αφορά την εκπροσώπησή τους στα όργανα του Διαχειριστικού Οργανισμού. Έως ότου αποδειχθεί η κληρονομική διαδοχή και ορισθεί ο αντιπρόσωπος των κληρονόμων, ο Διαχειριστικός Οργανισμός δεν υποχρεούται σε απόδοση των εισπραττομένων αμοιβών. Ο Διαχειριστικός Οργανισμός δύναται να απαιτήσει όπως η κληρονομική διαδοχή και η εκούσια αντιπροσώπευση των κληρονόμων αποδεικνύονται με δημόσια έγγραφα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ισχύουν όσα προβλέπονται στον αστικό κώδικα ή στον εμπορικό νόμο.

 

10.1 Οι Δικαιούχοι εγγυώνται στον Διαχειριστικό Οργανισμό ότι τα δικαιώματα που του μεταβιβάζουν είναι ελεύθερα από δικαιώματα τρίτων, εκτός εάν οι ίδιοι επισημαίνουν ρητώς την ύπαρξη τέτοιων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση όπου κατά τη διαχείριση των μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων θίγονται υπαρκτά δικαιώματα τρίτων, ο Διαχειριστικός Οργανισμός δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη αποζημιώσεων αυτών.

 

10.2 Επί πλειόνων δημιουργών σε ένα έργο, ο κάθε ένας από αυτούς αναθέτει τα δικαιώματά του στον Διαχειριστικό Οργανισμό με ξεχωριστή σύμβαση ανάθεσης. Η απόδοση των εισπραττομένων γίνεται βάσει ειδικής κλείδας συμμετοχής που προκύπτει από σχετική συμφωνία μεταξύ των Δικαιούχων και γνωστοποιείται στον Διαχειριστικό Οργανισμό με κοινή δήλωσή τους. Εάν δεν υφίσταται συμφωνία μεταξύ των Δικαιούχων η διανομή γίνεται σε ίσα μέρη

 

11.1 Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης ανέρχεται σε τρία έτη και αρχίζει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου υπογράφεται, εφόσον υπογραφεί μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους διαφορετικά αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους. Εφόσον η Σύμβαση δεν καταγγέλλεται εγγράφως έξη μήνες πριν από τη λήξη της, ανανεώνεται κάθε φορά για τρία ακόμα έτη.

 

12.1 Πέρα από τη πιο πάνω καταγγελία που προβλέπεται στον αμέσως προηγούμενο όρο, οι Δικαιούχοι και ο Οργανισμός έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση ανάθεσης εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο. Η καταγγελία ενεργεί στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, άλλως στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

 

13.1 Σε περίπτωση διαλύσεως του Διαχειριστικού Οργανισμού, η ανά χείρας σύμβαση θεωρείται καταγγελθείσα στο τέλος του εξαμήνου μέσα στο οποίο διαλύθηκε ο Διαχειριστικός Οργανισμός.

14.1 Τόπος εκπληρώσεως της παρούσης είναι η έδρα του Διαχειριστικού Οργανισμού. Κατά τόπον αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ των μερών στα πλαίσια της Σύμβασης Ανάθεσης είναι τα δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων έχει την έδρα του ο Διαχειριστικός Οργανισμός.

 

14.2 Η Σύμβαση Ανάθεσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

 

15. Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος

α) τα παρακάτω δικαιώματα:

 

β) οι παρακάτω χώρες:

 

16.  Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης εκφράζουν τη βούλησή τους και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να ακυρώσουν ή να διαρρήξουν το παρόν για οποιαδήποτε αιτία από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 140, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε  αντίτυπα και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε, κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα.

 

Για το Διαχειριστικό Οργανισμό                        Οι Δικαιούχοι

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr