ΟΣΔΕΛ


- “αΣ.Π.ίΔ.Α” ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ του ΛΟΓΟΥ


Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών με την παροχή νόμιμης Άδειας Χρήσης (Αναλογικής ή Ψηφιακής) των Έργων του Λόγου.

 

Συγκεκριμένα η “αΣ.Π.ίΔ.Α” εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα -πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- -ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ, κ.α.- συμπεριλαμβανομένων των φροντιστηρίων. Μελλοντικά θα επεκταθεί η λειτουργία της για να καλύψει ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες κλπ.

 

 

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

[1] ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (Φωτοτυπική): Ο αδειοδοτούμενος πρέπει να κατέχει το πρωτότυπο του έργου στη φυσική του μορφή (βιβλίο, περιοδικό, κ.λπ.) το οποίο και μπορεί να αναπαραγάγει σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που συνάπτεται μέσω της “αΣ.Π.ίΔ.Α” με τον ΟΣΔΕΛ.

 

[2] ΨΗΦΙΑΚΗ (Digital): Ο αδειοδοτούμενος πρέπει να κατέχει το πρωτότυπο του έργου στη φυσική του μορφή (βιβλίο, περιοδικό, κ.λπ.) το οποίο και μπορεί να σαρώσει (scanning) και στη συνέχεια να διανείμει στους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους όρους Χρήσης της Σύμβασης που συνάπτεται μέσω της “αΣ.Π.ίΔ.Α” με τον ΟΣΔΕΛ.

 

[3] ΨΗΦΙΑΚΗ με ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Digital Content Delivery): Ο αδειοδοτούμενος δεν έχει το πρωτότυπο του έργου στη φυσική του μορφή, οπότε το αδειοδοτούμενο περιεχόμενο το παρέχει ο Εκδότης (μέσω της “αΣ.Π.ίΔ.Α” του ΟΣΔΕΛ) και στη συνέχεια διανέμεται στους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Σύμβασης που συνάπτεται μέσω της “αΣ.Π.ίΔ.Α”.

 

Προς το παρόν αυτός ο Τύπος Αδειοδότησης, εφαρμόζεται Πιλοτικά για τα έργα της Βυζαντινής Γραμματείας των Εκδόσεων ΚΑΝΑΚΗ.

 

Στις περιπτώσεις [2] και [3] οι αδειοδοτούμενες χρήσεις περιγράφονται ως:

- Μόνον για Ανάγνωση

- Για Ανάγνωση και Εκτύπωση

- Για Ανάγνωση, Εκτύπωση και Αποθήκευση (ηλεκτρονική)

 

Γενικοί Περιορισμοί:

- Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων να έχουν εκχωρήσει στον ΟΣΔΕΛ τη διαχείριση του δικαιώματος αναπαραγωγής.

- μέχρι 20% ενός βιβλίου

- ένα άρθρο ή ένα κεφάλαιο

- στην Ψηφιακού τύπου αδειοδότηση [3] , η μεταβίβαση του περιεχομένου μπορεί να γίνει ΜΟΝΟΝ μέσω Ιδιωτικού Δικτύου (Private Network) οποιασδήποτε μορφής (π.χ. LAN, VPN, WAN, INTRANET, EXTRANET, κ.λπ.) με την προϋπόθεση της σύνδεσης των διαπιστευμένων τελικών χρηστών με την χρήση Κωδικού Ονόματος και Κωδικού Πρόσβασης (password)

 

Και στους τρεις παραπάνω τύπους αδειοδότησης [1], [2], [3] οι παρεχόμενες άδειες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (πάντα υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω):

- Αδειοδότηση ανά σελίδα. Προσδιορίζονται ο Τίτλος (βιβλίο ή περιοδικό) καθώς και οι συγκεκριμένες σελίδες που είναι προς αναπαραγωγή και κατόπιν δηλώνεται ο αριθμός των τελικών χρηστών, καθώς και η ιδιότητά τους (π.χ. 100 προπτυχιακοί φοιτητές, 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 10 καθηγητές). Σε αυτήν την περίπτωση η αποζημίωση για την αναπαραγωγή υπολογίζεται με βάση την τιμή σελίδας.

- Γενική αδειοδότηση. Πρόκειται για μία ευρύτερου τύπου άδεια. Σε αυτού του τύπου την άδεια είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των τελικών χρηστών και της ιδιότητάς τους. Σε αυτήν την περίπτωση η αποζημίωση για την αναπαραγωγή υπολογίζεται με βάση εφάπαξ ποσό ανά χρήστη ανά έτος.

 

 

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr