ΟΣΔΕΛ


- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα, σήμερα την                                      αφενός οι:

 

α) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου Συν.Πε.” (με ΑΦΜ 096207020 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 73 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. και τον Γραμματέα Δ.Σ.

 

 

β) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων των Εικαστικών Τεχνών και εφαρμογών τους Συν.Πε.” (με ΑΦΜ 090056133 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαλτετσίου αρ.42 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από  τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

γ) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων - ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Πε.” (με ΑΦΜ 090392165 και Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ.83 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. και τον Γεν. Γραμματέα

.

δ) συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Θεατρικού Ρεπερτορίου – ΘΕΣΠΙΣ» (με ΑΦΜ 999685144 και Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρομηλίγκου 24 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

που θα αποκαλούνται στο εξής “οι Οργανισμοί”

και αφετέρου

 

 

 

η Εταιρία με την επωνυμία « ………………………………………………..….»

με ΑΦΜ  ………………… και ΔΟY  …………….. που εδρεύει επί τ

………………………   και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον ………………  (η αφετέρου συμβαλλόμενη θα αναφέρεται στο εξής «η Εταιρία»

 

 

Συμφώνησαν, Συνομολόγησαν και Έκαναν Αμοιβαία Αποδεκτά τα Εξής:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ι) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2121/1993 όπως ισχύει σήμερα (στο εξής όπου γίνεται αναφορά σε άρθρα, παραγράφους ή άλλες διατάξεις νόμου, νοείται ο Ν.2121/1993 για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκτός εάν γίνεται ειδικότερη αναφορά σε άλλο νόμο) οι πνευματικοί δημιουργοί καθώς και οι εκδότες εντύπων με την έννοια του άρθρου 51 έχουν δικαίωμα εύλογης αμοιβής (εφ’εξής «η εύλογη αμοιβή») εάν για την αναπαραγωγή έργων που γίνεται για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα αναπαραγωγής.

ΙΙ) Mε το παρόν συμφωνητικό τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και ρυθμίζουν την καταβολή της εύλογης αμοιβής όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον τις φωτοτυπικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των πολυμηχανημάτων, τους σαρωτές, το χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπία και τα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας κάτω των 100 Mbytes για το χρονικό διάστημα (στο εξής θα καλούνται τα Αντικείμενα) από  4-3-1993 και εφεξής. Το παρόν συμφωνητικό δεν αφορά και δεν ρυθμίζει την καταβολή εύλογης αμοιβής για άλλα αντικείμενα που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ.3 του ν.2121/1993, όπως τεχνικά μέσα αναπαραγωγής ήχου ή ήχου και εικόνας, αποθηκευτικά μέσα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 100Mbytes, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφο 3 συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Καθολικότητα εφαρμογής της υποχρεώσεως του άρθρου 18

1.1.1 Για λόγους αποτροπής διακρίσεων που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τον ανταγωνισμό κατά την εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου, όπως εδώ ερμηνεύεται το περιεχόμενό του, οι Οργανισμοί υποχρεούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό το άρθρο 18 και κατά εισαγωγέων Αντικειμένων που δεν θα υπογράψουν το παρόν συμφωνητικό. Προς το σκοπό αυτό, οι Οργανισμοί υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες και κατά νόμο επιτρεπόμενες ενέργειες ώστε να ανευρίσκουν εκάστοτε τους εισαγωγείς που δεν τηρούν την υποχρέωση του άρθρου 18, όπως εδώ συμφωνείται, και να ενεργήσουν κατ’ αυτών τα υπό του νόμου επιτρεπόμενα ένδικα μέσα μέχρι να εκδοθούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επιτευχθεί η κατά τα άνω συμμόρφωση και των εισαγωγέων αυτών.

 

1.1.2. Επίσης, συμφωνείται ότι η Εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί εγγράφως, προς όλους τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς, ακριβή και υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της αντίγραφα καταλόγων εμπεριεχόντων το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία εισαγωγέα ή εισαγωγέων, παραγωγού ή παραγωγών «Αντικειμένων» (σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό τους στο παρόν), προκειμένου οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί να εξακριβώσουν εάν οι τελευταίοι τηρούν την υποχρέωση του άρθρου 18, όπως εδώ συμφωνείται, ώστε στην αντίθετη περίπτωση, αυτοί οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί, ενεργούντες είτε συλλογικά είτε ο καθένας για λογαριασμό του, να λάβουν τα νόμιμα μέτρα εναντίον τους, το αργότερο εντός διμήνου από την ως άνω γνωστοποίηση προς τον καθένα από αυτούς, καθώς και να προβούν στις προβλεπόμενες από το νόμο και εν γένει νόμιμες δικαστικές ενέργειες προκειμένου να επιδιώξουν την είσπραξη της εύλογης αμοιβής, ώστε να μην διαστρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. Οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί, ενεργούντες είτε συλλογικά είτε ο καθένας για λογαριασμό του, υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εταιρία εγγράφως για τις ως άνω ενέργειες, το αργότερο εντός δύο μηνών από της ως άνω γνωστοποιήσεως– κοινοποιήσεως. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξώδικες δηλώσεις ή/και τις Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους οφειλέτες εύλογης αμοιβής σχετικά με τα στοιχεία δυνάμει του άρθρου 18, παρ. 4, Ν. 2121/93, όπως ισχύει, οι τυχόν υλοποιηθησόμενες ενέργειες, καθώς επίσης η τυχούσα γενόμενη ενημέρωση, κατά τα ανωτέρω, έστω και από ένα των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών συνεπάγεται την εκπλήρωση της προαναφερομένης υποχρέωσης αυτών των Οργανισμών στο σύνολό της.

1.1.3. Την ίδια ως άνω υποχρέωση φέρουν οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί και σε κάθε μεταγενέστερη όχληση της  Εταιρίας για τη λήψη περαιτέρω νόμιμων μέτρων κατά των τυχόντων εισαγωγέων – παραγωγών Αντικειμένων, που δεν θα έχουν συμβληθεί με αυτούς τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξώδικες δηλώσεις ή/και τις Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους οφειλέτες εύλογης αμοιβής σχετικά με τα στοιχεία δυνάμει του άρθρου 18, παρ.4, Ν. 2121/93, όπως ισχύει, οι τυχόν υλοποιηθησόμενες ενέργειες, καθώς επίσης η τυχόν γενόμενη ενημέρωση, κατά τα ανωτέρω, έστω και από ένα των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών συνεπάγεται την εκπλήρωση της προαναφερομένης υποχρέωσης αυτών των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών στο σύνολό της.

1.2. Οι Οργανισμοί οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια έναντι πάντων είτε συμβαλλομένων στο παρόν είτε τρίτων ως προς την πηγή της πληροφόρησής τους σχετικά με τις ως άνω γνωστοποιήσεις– κοινοποιήσεις, καθώς και για τα οικονομικά στοιχεία που θα τους υποβάλλονται από την  Εταιρία κατ’ εφαρμογή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

1.3. Σε περίπτωση παρόδου απράκτου των ως άνω προθεσμιών αντιστοίχως θα αναστέλλεται αυτοδικαίως η υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής της Εταιρείας, ως προς τον Οργανισμό ή τους Οργανισμούς που αμέλησαν να λάβουν τα νόμιμα μέτρα, μέχρις ότου οι Οργανισμοί αυτοί ασκήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά τους κατά των υποδειχθησόμενων επιχειρήσεων, χωρίς να αναστέλλονται οι υπόλοιπες υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρόν.

1.4. Όταν τυχόν εκλείψουν οι ως άνω λόγοι της αναστολής, η Εταιρεία οφείλει να καταβάλει την εύλογη αμοιβή, η οποία θα καταβάλλεται άτοκα.

1.5. Η μετά την πάροδο και ενός επιπλέον μηνός από την ως άνω δίμηνη προθεσμία, δηλαδή συνολικά τριών μηνών, μη εισέτι συμμόρφωση του Οργανισμού προς την υποχρέωσή τους της παραγράφου [1.1.2.] αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού από την Εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες που τυχόν υπογράψουν αντίστοιχο με το παρόν συμφωνητικό, για τον εφεξής χρόνο, διατηρουμένων όμως των όρων και των υπέρ αυτών διατάξεων για το μέχρι της καταγγελίας χρονικό διάστημα.

 

Άρθρο 2

Καταβολή της αμοιβής

2.1. Η συμφωνηθείσα αμοιβή που οφείλεται κατά τα ανωτέρω από την Εταιρία στους Οργανισμούς ανέρχεται στο ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3, δηλαδή σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία και των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω των 100 Mbytes. Σε περίπτωση συσκευών που έχουν περισσότερες από μία προεγκατεστημένες λειτουργίες (π.χ. φωτοτυπία, σάρωση, αποστολή fax, εκτύπωση) η αμοιβή θα υπολογίζεται άπαξ στο σύνολο της αξίας της μεικτής συσκευής. Σε περίπτωση εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ως αξία θα λαμβάνεται η αξία ex factory που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου και σε περίπτωση παραγωγής η αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο διάθεσης από το εργοστάσιο (ex factory). Η τυχόν αξία προαιρετικών εξαρτημάτων δεν θα συμπεριλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού της εύλογης αμοιβής.

Η αμοιβή αυτή, εκτός αν άλλως ειδικά ορίζεται στο παρόν, θα καταβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, όπως κατωτέρω ορίζεται, και θα αφορά τις εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραγωγές της Εταιρίας κατά το αντίστοιχο τρίμηνο. Η διαδικασία καταβολής θα είναι η ακόλουθη:

α) μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου η Εταιρεία θα υποβάλλει στον περί ου κατωτέρω, στην παράγραφο [3.4] του παρόντος, οριζόμενο, κοινό πληρεξούσιο ή προσωρινό διαχειριστή, Κατάσταση-Δήλωση Εισαγωγών ή/και Παραγωγών (σύμφωνα με το σχέδιο που είναι συνημμένο ως Παράρτημα Α’ του παρόντος), στην οποία θα αναγράφονται οι εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραγωγές που πραγματοποίησε η Εταιρία στο αντίστοιχο τρίμηνο και η αξία των εισαγωγών ή πωλήσεων σε περίπτωση τυχόν εγχώριας παραγωγής, όπως αυτή προκύπτει, ως ανωτέρω αναφέρεται, από τα τιμολόγια εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ή πώλησης.

β) μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, (δηλαδή εκατόν είκοσι συνολικά από τη λήξη του τριμήνου), η Εταιρεία θα καταβάλει στον αυτό ως άνω κοινό πληρεξούσιο των Οργανισμών ή τον προσωρινό διαχειριστή (οριζομένους ως κατωτέρω, κατά την παράγραφο [3.4] του παρόντος) το ποσό που προκύπτει από τις παραπάνω Καταστάσεις-Δηλώσεις. Σε περίπτωση που η  Εταιρία δεν καταβάλλει εμπροθέσμως και προσηκόντως την παραπάνω αμοιβή θα οφείλει τόκους υπερημερίας από την εκατοστή εικοστή (120η) ημέρα μετά τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού τριμήνου, η οποία συμφωνείται ως δήλη ημέρα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω όχληση.

2.2. Δεν θα οφείλεται εύλογη αμοιβή για την αξία των Αντικειμένων που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πωλούνται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από την Ελλάδα) καθώς και των Αντικειμένων που καταστρέφονται. Η εύλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στην αξία των Αντικειμένων αυτών θα πιστώνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο στην Εταιρεία και θα συμψηφίζεται με την αξία της εύλογης αμοιβής που οφείλει να καταβάλει η Εταιρία για το ίδιο ημερολογιακό τρίμηνο. Επίσης κατά την ίδια διαδικασία θα πιστώνεται από τους Οργανισμούς στην Εταιρία η έκπτωση τζίρου που τυχόν της παρέχει ο εκάστοτε προμηθευτής στα Αντικείμενα που η Εταιρεία προμηθεύτηκε από αυτόν.

2.3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω Καταστάσεων-Δηλώσεων από την Εταιρία, αυτή θα οφείλει να καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης υπολογιζόμενη στο ένα ενενηκοστό της συνολικής εύλογης αμοιβής του αμέσως προηγούμενου τριμήνου που έχει υποβάλει αυτή η Εταιρία, η οποία ποινική ρήτρα συνομολογείται από τώρα ως εύλογη, δίκαιη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, κάθε ένας από τους Οργανισμούς θα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου, όπως ισχύει σήμερα.

2.4. Επιπλέον των ανωτέρω, η μη υποβολή της ως άνω Καταστάσεως-Δηλώσεως από την Εταιρεία ακόμη και μετά την πάροδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη λήξη του τριμήνου θα αποτελεί και σπουδαίο λόγο καταγγελίας του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, οποτεδήποτε έκτοτε από τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς, ενεργούντες όμως από κοινού.

2.5. Καμία από τις ως άνω συνέπειες, που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους [2.3] και [2.4], δεν θα επέρχεται σε βάρος της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή καταβολής αμοιβής που οφείλεται σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο [4.2] του παρόντος.

 

Άρθρο 3

Δικαιούχοι της αμοιβής

3.1. Δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του νόμου, όπως συμφωνείται στο παρόν είναι οι Οργανισμοί που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει τις αναφερόμενες στο παραπάνω άρθρο κατηγορίες δικαιούχων (δημιουργούς και εκδότες). Για την κατανομή της εύλογης αμοιβής μεταξύ των Οργανισμών, η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, η δε συμβατική και νόμιμη υποχρέωσή της εξαντλείται στην καταβολή της συμφωνούμενης με το παρόν αμοιβής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή της.

Κατά ταύτα, οι ανωτέρω Οργανισμοί, εισπράττοντες την ως άνω εύλογη αμοιβή δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι την εισπράττουν για το σύνολο των Οργανισμών, είτε υφισταμένων και μη συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση είτε στο μέλλον συσταθησομένων και για το σύνολο των πνευματικών δημιουργών της αντίστοιχης κατηγορίας, η δε ως άνω καταβολή συνεπάγεται αυτοδικαίως εξόφληση από πάσης σχετικής υποχρέωσής της έναντι πάντων, δοθέντος ότι, κατά τη δήλωση των στην παρούσα σύμβαση συμβαλλομένων Οργανισμών, αυτοί δικαιούνται στην είσπραξη της αμοιβής είτε εκπροσωπούν είτε μη το σύνολο των αντιστοίχων πνευματικών δημιουργών.

3.2. Το αυτό ισχύει και για τυχόν άλλους ή νέους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης  έναντι των οποίων η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση θα έχει, πλην της καταβολής της εύλογης αμοιβής είτε στον κατά τα κατωτέρω (σύμφωνα με την παράγραφο [3.4]) οριζόμενο κοινό πληρεξούσιο που θα εισπράττει ενεργών απ’ ευθείας στο όνομα και για λογαριασμό καθενός των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών ή στον επίσης κατά τα κατωτέρω (σύμφωνα με την παράγραφο [3.4]) οριζόμενο προσωρινό διαχειριστή, ο οποίος θα εισπράττει την εύλογη αμοιβή κι εν συνεχεία θα προβαίνει με δική του ευθύνη στη νόμιμη κατανομή της προς τους αφενός συμβαλλομένους Οργανισμούς.

3.3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του νόμου οι Οργανισμοί κάθε μίας από τις προαναφερθείσες κατηγορίες (σύμφωνα με την παράγραφο [3.1]) δικαιούνται να λαμβάνουν, άνευ οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για την κατανομή, τα ακόλουθα ποσοστά της συνολικής αμοιβής όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο: Δημιουργοί 50%, Εκδότες 50%.

Συμφωνίες μεταξύ των Οργανισμών που καλύπτουν την ίδια κατηγορία δικαιούχων για την μεταξύ τους κατανομή, του ανήκοντος στην κατηγορία αυτή ποσοστού, θα δηλώνονται με ξεχωριστό έγγραφο αποκαλούμενο εφεξής «Δήλωση Κατανομής Ποσοστών», κοινοποιούμενο στην Εταιρεία και το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους των Οργανισμών και θα καθορίζει επακριβώς το ποσοστό το οποίο δικαιούται να λάβει κάθε Οργανισμός της αυτής κατηγορίας.

3.4. Η Εταιρεία θα καταβάλλει στον εκάστοτε διοριζόμενο κοινό πληρεξούσιο των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών, που η εξουσιοδότησή του θα γνωστοποιείται εγγράφως, το συνολικό ποσό της εύλογης αμοιβής που θα αντιστοιχεί στα ποσά της αμοιβής εκάστου δικαιούχου Οργανισμού (δυνάμει αντιστοίχων τιμολογίων ή άλλων νομίμων παραστατικών προβλεπομένων από τον ΚΦΑΣ, που θα εκδίδονται από καθένα Οργανισμό χωριστά), βάσει της ως άνω «Δήλωσης Κατανομής Ποσοστών» κατά τη συμφωνηθείσα αναλογία καθενός από αυτούς και χωρίς καμία ευθύνη της Εταιρείας γι’ αυτή την κατανομή. Άλλως, ελλείψει της ως άνω Δήλωσης και του διορισμού κοινού πληρεξουσίου, η Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης δυνάμει αντιστοίχου τιμολογίου ή άλλου νομίμου παραστατικού προβλεπόμενου από τον ΚΒΣ, το σύνολο των δικαιωμάτων στον προσωρινό διαχειριστή, ο οποίος θα έχει οριστεί κατόπιν συμφωνίας των δικαιούχων Οργανισμών ή αποφάσεως του ΟΠΙ ή διαιτητικής ή δικαστικής αποφάσεως και θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την Εταιρεία.

Άρθρο 4

Νομιμοποίηση Οργανισμών

4.1. Κάθε Οργανισμός οφείλει να προσκομίζει στην Εταιρεία πριν από την πρώτη καταβολή σύμφωνα με το παρόν και στη συνέχεια άπαξ ανά ημερολογιακό έτος και συγκεκριμένα πριν από την πρώτη καταβολή εντός του νέου έτους: α) έγγραφο του ΟΠΙ το οποίο να αναφέρει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία δικαιούχων που, ως τη στιγμή εκείνη, τους έχει χορηγηθεί από το ΥΠΠΟ η έγκριση λειτουργίας τους ως Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 και που έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του νόμου για τα Αντικείμενα του παρόντος και β) στην περίπτωση που από το προηγούμενο έγγραφο του ΟΠΙ προκύπτει ότι λειτουργούν νόμιμα περισσότεροι του ενός Οργανισμοί, αντίγραφο της παραπάνω Δήλωσης Κατανομής Ποσοστών και του εγγράφου του διορισμού κοινού πληρεξουσίου ή του Συμφωνητικού/ Πρακτικού Προσδιορισμού προσωρινού διαχειριστή ή απόφαση του ΟΠΙ ή εκτελεστή δικαστική ή διαιτητική απόφαση με την οποία θα ορίζεται προσωρινός διαχειριστής.

4.2. Αν δεν προσκομισθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα, τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο [4.1], ή αν από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι έχει εγκριθεί η λειτουργία και άλλων οργανισμών στην ίδια κατηγορία εκτός από αυτούς που υπογράφουν τα αναφερόμενα ως άνω στην παράγραφο [4.1] έγγραφα, η εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής σε οποιοδήποτε Οργανισμό της ιδίας κατηγορίας που αξιώνει την καταβολή της, και αυτών που συμβάλλονται με το παρόν, αναστέλλεται μέχρις ότου είτε υποβληθεί νέα Δήλωση Κατανομής ποσοστών και διορισμού κοινού πληρεξουσίου ή Συμφωνητικό/ Πρακτικό προσδιορισμού προσωρινού διαχειριστή που να συνυπογράφεται και από το νέο Οργανισμό συλλογικής διαχείρισης είτε καθορισθεί με εκτελεστή δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή απόφαση του ΟΠΙ προσωρινός διαχειριστής για την είσπραξη της παραπάνω εύλογης αμοιβής, κατά το άρθρο 18, παράγραφο 11 του νόμου. Τα ως άνω έγγραφα οφείλουν να προσκομισθούν νομίμως στην Εταιρεία.

4.3. Τυχόν καταβολή του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα παραπάνω στον μέχρι της προσηκούσης γνωστοποιήσεως περί οποιασδήποτε μεταβολής κοινό πληρεξούσιο ή προσωρινό διαχειριστή είναι απολύτως έγκυρη και επιφέρει εξόφληση και απόσβεση της αντίστοιχης οφειλής του, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως τόκων και εξόδων και ελευθέρωση της έναντι παντός Οργανισμού.

 

Άρθρο 5

Ορισμός φωτοτυπικών συσκευών και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία

5.1 Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συμπεριλαμβάνονται και τα πολυμηχανήματα που έχουν τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.

 

5.2. Στην έννοια του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία συμπεριλαμβάνονται τα χαρτιά εκτυπώσεων γραφείου βάρους 60–240 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, σε δεσμίδες διαστάσεων Α5, Α4, Α3, Β4, Β3. Ρητά εξαιρείται το χαρτί που εισάγεται ή διατίθεται σε ρολά.

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις καταβολής οφειλομένων

6.1. Η προβλεπόμενη από το παρόν αμοιβή θα καταβάλλεται από την Εταιρία για τις εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις πραγματοποιηθείσες από 1/1/1999 και εφεξής. Οι Οργανισμοί παραιτούνται από κάθε δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής για τις πριν από την ημερομηνία αυτή εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις. Η παραίτησή τους αυτή ισχύει μόνον για την Εταιρεία και οιαδήποτε άλλη Εταιρία αποδεχθεί να υπογράψει αντίστοιχο με το παρόν συμφωνητικό και τελεί υπό τον όρο της τήρησης των συμφωνιών του παρόντος.

6.2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η  καταβολή της αμοιβής για το χρονικό διάστημα από 1/1/1999 και εφεξής θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση δεν οφείλεται εύλογη αμοιβή από την Εταιρεία για Αντικείμενα που εισήχθησαν μετά την 1/1/1999  ή εισέτι δεν έχουν εισαχθεί σε υλοποίηση διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί από φορέα του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ και ο οποίος κατακυρώθηκε στην Εταιρεία μετά από προσφορά που εκείνη υπέβαλε στην προκηρύξασα το διαγωνισμό αρχή το αργότερο μέχρι την 31/3/2003. Η Εταιρεία που θα επικαλεσθεί την εξαίρεση αυτή οφείλει να προσκομίζει αντίγραφο της προσφοράς στο οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων της αρχής που προκήρυξε το διαγωνισμό καθώς και αντίγραφο της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 7

Δικαίωμα ελέγχου

7.1. Οι Οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.8 του νόμου την ακρίβεια των Καταστάσεων-Δηλώσεων που θα τους υποβάλλει η Εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο [2] του παρόντος, τηρώντας όλες τις διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου της Εταιρείας και τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

7.2. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Εταιρεία υπέβαλε ανακριβή στοιχεία υποχρεούται να καταβάλει την εύλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας που δήλωσε με βάση τις Καταστάσεις-Δηλώσεις και της αξίας που προέκυψε από τον έλεγχο των πραγματικών στοιχείων και επιπλέον α) ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με την εύλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας που δήλωσε με βάση τις Καταστάσεις-Δηλώσεις και της αξίας που προέκυψε από τον έλεγχο των πραγματικών στοιχείων και β) την αμοιβή των ορκωτών λογιστών που πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Η ως άνω ποινική ρήτρα συνομολογείται από τώρα ως εύλογη, δίκαιη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση.

 

Άρθρο 8

Ρήτρα ευνοϊκότερης συμφωνίας/ νομοθετικής ρυθμίσεως/ δικαστικής αποφάσεως - Κυρώσεις

8.1 Σύμφωνα με σχετική ρητή δήλωσή τους, οι αφενός συμβαλλόμενοι Οργανισμοί δεν έχουν συνάψει με άλλη εταιρεία ή επιχείρηση εισαγωγής ή παραγωγής Αντικειμένων συμφωνία περιέχουσα, ως προς οποιοδήποτε σημείο της, όρους ευνοϊκότερους από αυτούς του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3049/2002 με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του νόμου 2121/1993. Αν στο μέλλον οποιοσδήποτε Οργανισμός συνάψει με οποιαδήποτε επιχείρηση, εισαγωγέα ή παραγωγό Αντικειμένων, συμφωνία περιέχουσα ως προς οιοδήποτε επί μέρους θέμα ρύθμιση ευνοϊκότερη για τις οφειλέτιδες εταιρείες ή επιχειρήσεις από την αντίστοιχη ρύθμιση του παρόντος, η εν λόγω ευνοϊκότερη για τις οφειλέτιδες εταιρείες ή επιχειρήσεις ρύθμιση καταλαμβάνει αυτομάτως και τις διεπόμενες από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σχέσεις της Εταιρείας με τους συνάψαντες την ανωτέρω συμφωνία Οργανισμούς ή Οργανισμό, όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και για τις τυχόν υποχρεώσεις των εταιρειών για το παρελθόν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και αντίστοιχα μέσα αναπαραγωγής,.

8.2 Επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση ισχύος εις το μέλλον για την Εταιρεία ευνοϊκότερης της παρούσης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας- της δευτέρας από της ισχύος της στην Ελληνική Επικράτεια- καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως των ελληνικών ή των κοινοτικών δικαστηρίων μεταξύ οιωνδήποτε διαδίκων και μη εισέτι συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση, κρίνουσα κυρίως ή παρεμπιπτόντως για τη νομιμότητα του ισχύοντος νόμου 2121/1993 ως προς τις θιγόμενες εις την παρούσα σύμβαση διατάξεις του, ή και διάταξης οιουδήποτε άλλου νόμου τροποποιεί τον ως άνω νόμο 2121/1993, η παρούσα σύμβαση θα τροποποιείται ή θα καταργείται αναλόγως και από τον χρόνο που θα ορίζει ο νόμος ή η εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα δικαιούται να συμψηφίζει όσα ήδη ανάλογα και αντίστοιχα ποσά έχει στο μεταξύ καταβάλει προς τους Οργανισμούς, με μελλοντικές απαιτήσεις των Οργανισμών.

Άρθρο 9

Διάρκεια

9.1. Η διάρκεια του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμφωνείται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του και μέχρι την …/…/20…. Σε κάθε περίπτωση όμως θα παραμένει σε ισχύ και μετά ταύτα, ήτοι μέχρι την πλήρη εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεων, τελική διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ των συμβαλλομένων, και καταβολή όλων των οφειλών έναντι των αφενός συμβαλλομένων Οργανισμών και θα λήξει όταν ο σκοπός του έχει εκπληρωθεί σύμφωνα με τους ειδικότερους εδώ αναφερόμενους όρους του και οι υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί έναντι των Οργανισμών, εκτός αν καταγγελθεί ενωρίτερα σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

9.2. Η ισχύς του παρόντος θα παρατείνεται αυτομάτως και άνευ ετέρου για ένα χρόνο κάθε φορά, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώσει εγγράφως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα από την λήξη της ως άνω διάρκειας ότι δεν επιθυμεί την παράταση αυτής της διάρκειας του εν λόγω ιδιωτικού συμφωνητικού .

9.3. Η καταγγελία ή η δήλωση μη παράτασης της διάρκειας του παρόντος από ή για ένα των αφενός συμβαλλομένων δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη καταγγελία ή μη παράταση για όλους.

Άρθρο 10

Επίλυση διαφορών - δωσιδικία

10.1. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού και θα αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτού ή την έκταση των εξ αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δεν θα είναι δυνατό να διευθετηθεί εξωδίκως υπό την αιγίδα του Ο.Π.Ι., θα επιλύεται με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια. Για το σκοπό αυτό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, δικάζοντα κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

10.2. Εάν οποιαδήποτε μεμονωμένη διάταξη του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού καταστεί νομικά ανίσχυρη ή μη εφαρμοστέα για νομικούς λόγους, τότε η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων δεν θα επηρεάζεται από αυτό, εκτός εάν τίθεται σε ουσιαστικό κίνδυνο η βασική πρόθεση των άμεσα εμπλεκομένων σε τέτοια διαφωνία εκ των εδώ Συμβαλλομένων Μερών. Στην περίπτωση αυτή, τα άμεσα εμπλεκόμενα σε τέτοια διαφωνία εκ των εδώ Συμβαλλομένων Μερών θα καταλήξουν σε ειδικότερη συμφωνία που θα πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική ρύθμιση που προβλέπεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, άλλως, εάν δεν συμφωνήσουν, η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για τα μέρη, με τη ρητή επιφύλαξη αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

 

Άρθρο 11

Τίτλοι – Τροποποιήσεις

11.1 Οι τίτλοι-επικεφαλίδες των άρθρων του παρόντος συμφωνητικού τίθενται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της αναγνώσεως. Δεν τροποποιούν τις διατάξεις του συμφωνητικού, δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο τους καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.

11.2 Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Τυχόν τροποποίηση τους ή τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως με έγγραφη τροποποιητική συμφωνία.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συμφωνιών συντάχθηκε το παρόν σε 5 όμοια αντίτυπα τα οποία και υπογράφονται ως ακολούθως.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Για τον

Εργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) Συν. Πε

 

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

Εργων των Εικαστικών Τεχνών και

Εφαρμογών τους (ΟΣΔΕΕΤΕ) Συν. Πε

 

 

Για τον                                                             Για τον

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης                      Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

και Προστασίας Πνευματικών                                Πνευματικών Δικαιωμάτων

Δικαιωμάτων Φωτογράφων                                   Θεατρικού Ρεπερτορίου -

-ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Πε                                                   ΘΕΣΠΙΣ – Συν.Πε

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση

 

Η  Εταιρία με την επωνυμία «…………………………………….» με ΑΦΜ  ………………… και Δ.Ο.Υ …………………… , εδρεύει επί της οδού …………………  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. ……………………………  (εφ’εξής η «Εταιρία»), δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρα. 4 του Νόμου 2121/93,   ότι η οφειλόμενη αμοιβή, δυνάμει του από …………………… Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τους ΟΣΔΕΛ, ΟΣΔΕΕΤΕ, ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ και ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ, για το χρονικό διάστημα από ……. έως …………….προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία όσον αφορά αντίστοιχες εισαγωγές των «Αντικειμένων», όπως αυτά ορίζονται στο ως άνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό:

 

Ετος

Αξία   €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εξειδίκευση Τρόπου Καταβολής

Κατόπιν των ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη εξειδικεύουν και συμφωνούν τον τρόπο καταβολής της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από …………..μέχρι ……. ως εξής:

Η εύλογη αμοιβή που οφείλει να καταβάλει η Εταιρεία στους Οργανισμούς για το διάστημα από …………. έως ………… ανέρχεται στο ποσό των …………….. Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει με την παρούσα να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό  σε δέκα ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα:

Η πρώτη δόση θα αποτελεί το 20% του ποσού και θα καταβληθεί με την υπογραφή του παρόντος, το υπόλοιπο 80% θα καταβληθεί σε 9 ισόποσες δόσεις  ως εξής: η πρώτη δόση θα καταβληθεί την ....,  η δεύτερη την ………, η τρίτη την …….., η τέταρτη την  ………… η πέμπτη την ……….., η έκτη την  ………η έβδομη την  ……….  η όγδοη την  ……… και η ένατη την ……….

 

Κάθε τριμηνιαία δόση θα επιμερίζεται στους αφενός συμβαλλόμενους οργανισμούς ως εξής:

α) Ο ΟΣΔΕΛ θα εισπράττει  για κάθε δόση  το ποσό των  ……… Ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά  για κάθε δόση  ……… Ευρώ.

β) Ο ΟΣΔΕΕΤΕ θα εισπράττει  για κάθε δόση   το ποσό των  …….. Ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά για κάθε δόση  …….Ευρώ.

γ) Ο ΦΟΙΒΟΣ θα εισπράττει για κάθε δόση το ποσό των ……. Eυρώ  πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά για κάθε δόση  …… Ευρώ και

δ) Ο ΘΕΣΠΙΣ θα εισπράττει για κάθε δόση το ποσό των  ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά για κάθε δόση …….. Ευρώ.

 

Ο κάθε Οργανισμός υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στην Εταιρία το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν καταβάλει έστω και τμήμα του ως άνω ποσού των  …………………... Ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατά τις ως άνω ημέρες πληρωμής αυτού, θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι μέχρι τότε ανεξόφλητες δόσεις της οφειλής  της Εταιρείας έναντι των Οργανισμών για το διάστημα από …………..έως  …………., με τους αντίστοιχους τόκους υπερημερίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρίας και των Οργανισμών.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Για τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

Έργων του Λόγου Συν Πε (ΟΣΔΕΛ)

 

 

Για τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

Έργων των Εικαστικών Τεχνών και

εφαρμογών τους Συν.Πε.”

 

Για τον «Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών

Δικαιωμάτων Θεατρικού

Ρεπερτορίου – ΘΕΣΠΙΣ- Συν.Πε.»

 

 

 

 

Για τον “Οργανισμό Συλλογικής

Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών

Δικαιωμάτων Φωτογράφων - ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Πε.”

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ …./…./…. ΕΩΣ …./…./….

ΗΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΔ.ΙΝΤRASTAT

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 4% €

 ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr